Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

56 Az 59/2011 - 18Usnesení KSBR ze dne 15.02.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 56Az 59/2011 - 18

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Bystřickou v právní věci žalobce M.A.M.A.E., státní příslušnost Egyptská arabská republika, proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, pošt. schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2011, č.j. OAM-284/ZA-ZA06-ZA12-2011,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 15. 11. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 15. 11. 2011 se žalobce u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2011, č.j. OAM-284/ZA-ZA06-ZA12-2011, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/19991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Podáním ze dne 15. 2. 2011, učiněným osobně u Krajského soudu v Brně, vzal žalobce žalobu zpět a navrhl, aby soud řízení zastavil.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s.ř.s.).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí

doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 15. února 2012

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru