Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

56 Az 55/2011 - 22Usnesení KSBR ze dne 27.12.2011

Prejudikatura

8 Azs 26/2009 - 45


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 56Az 55/2011 - 22

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Bystřickou v právní věci

žalobce A.P., t.č. neznámého pobytu, zast. opatrovníkem organizací SOZE, se sídlem Mostecká 5, 614 00 Brno, proti

žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, pošt. schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2011, č.j. OAM-291/ZA-ZA06-P20-2011,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, ze dne 25.10.2011, č.j. OAM-291/ZA-ZA06-P20-2011, bylo o žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany rozhodnuto tak, že je nepřípustná podle § 10a písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů a řízení o jejím udělení bylo zastaveno podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů a řízení a státem příslušným k posouzení podané žádosti o mezinárodní ochranu byla podle čl. 13 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanovují kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v jednom z členských států, určena Polská republika. pokračování
- 2. strana -
56Az 55/2011

Žalobou ze dne 27. 10. 2011, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 27. 10. 2011, se žalobce domáhal zrušení shora citovaného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Žalobce byl k datu podání žaloby hlášen k pobytu na území České republiky v Přijímacím středisku Zastávka, se sídlem Havířská 514, 664 84 Zastávka u Brna. V průběhu řízení se soudu žalobci nepodařilo na uvedenou adresu doručit soudní písemnost, provedl proto lustraci v databázi Ministerstva vnitra ČR, ze které zjistil, že u žalobce byl dne 27.10.2011 proveden transfer do Polské republiky.

Podle ust. § 33 písm. b) zákona o azylu ve znění pozdějších zákonů, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Soud při svém rozhodování vycházel z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, podle jehož rozhodnutí č.j. 8 Azs 26/2009-45 ze dne 6. 8. 2009 „byl-li žadatel o poskytnutí mezinárodní ochrany vyhoštěn z území České republiky a místo jeho pobytu není

známo, připadá do úvahy zastavení řízení podle § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nikoliv podle § 33 písm. e) citovaného zákona.“

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce se nezdržuje v místě, které soudu udal jako místo svého pobytu. Další místo pobytu se krajskému soudu nepodařilo ve spolupráci s žalovaným (který je dle zákona o azylu povinen vést evidenci o pobytu uchazečů o mezinárodní ochranu) zjistit. Krajský soud svým postupem vyčerpal všechny standardní možnosti, kterými bylo možno místo pobytu žalobkyně zjistit, považuje za prokázané, že pobyt žalobce není znám. Tuto skutečnost spojuje § 33 písm. b) zákona o azylu s důvodem pro zastavení řízení o žalobě, soud proto řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, pokračování - 3. strana -
56Az 55/2011 - 23

v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 27. ledna 2012

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru