Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

56 Az 5/2011 - 20Rozsudek KSBR ze dne 31.05.2011

Prejudikatura

1 Azs 104/2008 - 61

5 Azs 27/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Azs 17/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

56Az 5/2011-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Bystřickou v právní věci žalobce M. M., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8.2.2011, č. j. OAM-23/ZA-ZA06-ZA04-2011,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Dne 20. 1. 2 011 podal žalobce svou druhou žádost o udělení mezinárodní ochrany. Uvedl, že svou vlast opustil v září 2002, protože jako zaměstnanec věznice měl potíže s bývalým vězněm. Dalším důvodem odchodu z vlasti byla i snaha vydělat si v zahraničí peníze. Již sedm let pracuje v Praze ve stavební firmě. Jeho cílem je získat vízum, advokát mu poradil, ať opakovaně požádá o mezinárodní ochranu. Do země původu se vrátit nechce, měl by tam potíže, neměl by kde bydlet, v jejich domě žije manželka s přítelem, neměl by práci. V ČR má družku, je to Ukrajinka, má zde trvalý pobyt. Nežijí však spolu, pouze se navštěvují.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 8.2.2011, č. j. OAM-23/ZA-ZA06-ZA04-2011, byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). V žalobcových tvrzeních žalovaný neshledal, že by žalobce tvrdil skutečnosti, svědčící o možnosti pronásledování nebo ohrožení vážnou újmou ve smyslu zákona o azylu.

V zákonem stanovené lhůtě podal žalobce proti tomuto rozhodnutí žalobu. Nesouhlasí s tím, že je vyloučena možnost, že by mu v jeho vlasti v případě návratu hrozilo nebezpečí vážné újmy na zdraví, konkrétně napadení bývalými vězni, které měl na starosti jako zaměstnanec věznice. V minulosti již podobné problémy měl. Navíc již na Ukrajině nemá žádné závazky, manželka žije s přítelem, nekomunikují spolu a on by se chtěl rozvést. V ČR má družku, která má v ČR trvalý pobyt a se kterou by rád legalizoval soužití.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. V průběhu řízení bylo prokázáno, že žalobce neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodu uvedených v § 12 zákona o azylu nebo že mu hrozí vážná újma podle § 14a téhož zákona. Z výpovědi žalobce je zřejmé, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je pro něj v současné době prostředkem k legalizaci jeho pobytu na území ČR. Jak správní orgán s odkazem na rozsudek NSS v Brně č.j. 7Azs 117/2004 ze dne 18. 11. 2004 odůvodnil, azylové řízení je zcela mimořádný institut sloužící k ochraně cizinců, kteří pociťují důvodnou obavu před pronásledováním v zemi původu. Prostřednictvím azylového řízení nelze zajišťovat legalizaci pobytu v České republice, neboť pro takový účel obsahuje právní řád České republiky jiné nástroje.

Oba účastníci vyslovili souhlas s tím, aby soud rozhodl o věci bez nařízení jednání. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a hledisek uvedených v žalobě, přičemž vyšel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu /§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.)/.

Ze správního spisu soud zjistil, že žalobce svou vlast opustil v září 2002, odcestoval do České republiky, kde začal pracovat jako pomocný dělník. V červnu 2003 požádal poprvé o udělení mezinárodní ochrany (tenkrát azylu). Jako důvod opuštění vlasti tenkrát uvedl vydírání ze strany bývalého vězně, který byl během eskorty postřelen podřízeným žalobce, který pracoval jako voják u ministerstva vnitra. Před podáním žádosti o azyl se dozvěděl, že vydírání ze strany bývalého vězně pokračuje a stupňují se jeho finanční požadavky, proto se nemohl do země původu vrátit, i když obdržel vyhoštění. Dalším důvodem odchodu ze země původu byla snaha vydělat si v zahraničí peníze.V řízení nebyl úspěšný. Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu ke krajskému soudu. Rozhodnutí krajského soudu ve věci bylo opakovaně zrušeno Nejvyšším správním soudem, posléze bylo ukončeno zamítnutím kasační stížnosti žalobce jako nedůvodné. (Rozhodnutí NSS ze den 22. 7. 2010 č.j. 1Azs 16/2010-44, které nabylo právní moci dne 4. 10. 2010.)

Dne 20. 1. 2 011 požádal žalobce o udělení mezinárodní ochrany podruhé. Uvedl stejné důvody, které ho vedly k opuštění vlasti, jako v prvním, předchozím řízení. V České republice má zaměstnání, pracuje již sedm let na stavbě. Důvodem jeho současné žádosti je, že nemá vyřízen pobyt, potřebuje doklady, aby zde zůstal legálně. O jiný způsob legalizace svého pobytu v ČR se nepokoušel, neví, jak jinak by to udělal. Zaměstnavatel mu chtěl zajistit vízum za účelem zaměstnání, takové se už ale dle jeho názoru nedělá. Protože na Ukrajině již osm let nebyl, žádné konkrétní obavy z návratu tam nemá, vrátit se ale nechce, vše se tam změnilo, neměl by práci. Neměl by také kde bydlet, s manželkou žije v jejich domě její přítel. V ČR má žalobce družku, je to Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR, se kterou nevedou společnou domácnost, pouze se navštěvují. Vyjma existenčních potíží jmenovaný neví, zda by mohl mít na Ukrajině jiné problémy.

Podle ust. § 16 odst. 1písm. f) zákona o azylu ve znění účinném pro projednávanou věc se žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítne jako zjevně nedůvodná, jestliže žadatel neuvede skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 nebo že mu hrozí vážná újma podle § 14a zákona o azylu .

Soud se zcela shoduje se žalovaným, který po řádném zjištění skutkového stavu zamítl žádost žalobce dle uvedeného ustanovení zákona o azylu jako zjevně nedůvodnou. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl ke správnému závěru, že žalobce netvrdil žádné skutečnosti, ze kterých by vyplynulo, že byl ve své vlasti pronásledován nebo se pronásledování mohl obávat, nebo že by byl v případě návratu ohrožen vážnou újmou ve smyslu zákona o azylu.

V žalobě žalobce namítal, že nesouhlasí s tím, že je vyloučena možnost, že by mu v jeho vlasti v případě návratu hrozilo nebezpečí vážné újmy na zdraví, konkrétně napadení bývalými vězni, které měl na starosti jako zaměstnanec věznice. Soud konstatuje, že v současném řízení žalobce ani v žádosti, ani při pohovoru nezmínil, že by pro případ jeho návratu přetrvávaly v žalobě vznesené obavy. Žalobce zmínil pouze obavy existenčního charakteru, neměl by kde bydlet, nemohl by najít práci. Vzhledem k této skutečnosti žalovaný nijak nepochybil, pokud se obavami žalobce z bývalých vězňů nezabýval.

Pouze pro doplnění soud uvádí, že ani v případě, že by žalobce tyto své obavy v současném řízení uváděl, neměl by žalovaný povinnost je posuzovat, neboť byly dostatečně posouzeny již v předchozím pravomocně skončeném řízení, a to jak z hlediska úvah o možnosti udělení azylu, tak i z hlediska překážky vycestování. .

Soud v této souvislosti odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.11.2009 1 Azs 104/2008-61, www.nssoud.cz, podle kterého „ V situaci, kdy cizinec podal opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany, v níž uvedl zčásti shodné skutečnosti jako ve své předchozí žádosti a zčásti skutečnosti nové, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím řízení, postupoval správní orgán v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, jestliže se žádostí zabýval pouze v rozsahu tvrzení, která lze považovat za přípustná podle § 10a písm. e) zákona o azylu. “

Dále žalobce namítal, že v ČR má družku, se kterou by chtěl legalizovat vztah. Žalovaný se partnerským vztahem žalobce zabýval ve vztahu k doplňkové ochraně, důvod pro její udělení z důvodu partnerského soužití neshledal a soud se s ním ztotožňuje. Partnerský vztah žalobce na území České republiky v souvislostech tvrzených žalobcem nemůže být důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Žalobce se svou přítelkyní nežijí ve společné domácnosti, žalovaný tedy správně poukázal na to, že se nejedná o skutečnou rodinnou vazbu.Soud pak především poukazuje na skutečnost, že žalobcova přítelkyně je Ukrajinka, v ČR pobývá legálně. Nic jim tedy nebrání v tom, aby právo na soukromý a rodinný život realizovali ve společné zemi původu. Právo na soukromý a rodinný život, tak jak je garantováno mezinárodním právem, nezaručuje právo na výběr nejvhodnějšího místa k rozvíjení rodinného života.

Žalovaný rozhodl zcela správně, pokud žádost žalobce vyhodnotil jako zjevně nedůvodnou podle §16 odst. 1 písm. f) zákona o azylu a vzhledem k tomu soud žalobu jako nedůvodnou v souladu s § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Soud odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003.č.j. 5 Azs 27/2003-48. www.nssoud.cz, podle kterého „Neuvádí-li žadatel o azyl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., jde o žádost zjevně nedůvodnou, kterou lze zamítnout podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o azylu při dodržení lhůty uvedené v §16 odst. 2 tohoto zákona.“ (Pozn.: ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) bylo dříve označeno § 16 odst. 1 písm. g) zákona o azylu).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému nevznikly žádné náklady řízení

.

Poučení: Proti tomuto rozsudku, který nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.) je přípustná kasační stížnost za podmínek stanovených v § 102 a následujících s.ř.s., která musí být podána do dvou týdnů po doručení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání,musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.)

V Brně dne 31. května 2011

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru