Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

56 Az 47/2011 - 24Usnesení KSBR ze dne 19.01.2012

Prejudikatura

8 Azs 26/2009 - 45


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 56Az 47/2011 - 24

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Bystřickou v právní věci

žalobce P. E. O., zast. opatrovníkem organizací SOZE, se sídlem Mostecká 5, 614 00 Brno,

proti

žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, ze dne 9.9.2011, č.j. OAM-249/ZA-ZA14-P13-2011, bylo o žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany rozhodnuto tak, že je nepřípustná podle § 10a písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů a řízení o jejím udělení bylo zastaveno podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů a řízení a státem příslušným k posouzení podané žádosti o mezinárodní ochranu byla podle čl. 13 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanovují kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v jednom z členských států, určena Švýcarské konfederace.

pokračování
- 2. strana -
56Az 47/2011

Žalobou ze dne 15. 9. 2011, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 22. 9. 2011, se žalobce domáhal zrušení shora citovaného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Žalobce byl k datu podání žaloby hlášen k pobytu na území České republiky v Přijímacím středisku Zastávka, se sídlem Havířská 514, 664 84 Zastávka u Brna. V průběhu řízení se soudu žalobci nepodařilo na uvedenou adresu doručit soudní písemnost, proto učinil dotaz na současný pobyt žalobce na Policii ČR, Ředitelství služby Cizinecké policie, evidenční odbor, se sídlem Olšanská 2, 130 51 Praha 3. Sdělením ze dne 25.10.2010 bylo soudu Policií ČR, Ředitelstvím služby Cizinecké policie, evidenčním odborem, oznámeno, že žalobce dne 15. 9. 2011 vycestoval v rámci výjezdního příkazu z území ČR. Do dnešního dne žalobce soudu nesdělil svoji novou adresu.

Podle ust. § 33 písm. b) zákona o azylu ve znění pozdějších zákonů, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Soud při svém rozhodování vycházel z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, podle jehož rozhodnutí č.j. 8Azs 26/2009-45 ze dne 6. 8. 2009 „byl-li žadatel o poskytnutí mezinárodní ochrany vyhoštěn z území České republiky a místo jeho pobytu není známo, připadá do úvahy zastavení řízení podle § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nikoliv podle § 33 písm. e) citovaného zákona.“

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce se nezdržuje v místě, které soudu udal jako místo svého pobytu. Další místo pobytu se krajskému soudu nepodařilo ve spolupráci s žalovaným (který je dle zákona o azylu povinen vést evidenci o pobytu uchazečů o mezinárodní ochranu) ani ve spolupráci s Policií České republiky zjistit. Krajský soud svým postupem vyčerpal všechny standardní možnosti, kterými bylo možno místo pobytu žalobkyně zjistit, považuje za prokázané, že pobyt žalobce není znám. Tuto skutečnost spojuje § 33 písm. b) zákona o azylu s důvodem pro zastavení řízení o žalobě, soud proto řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední pokračování
- 3. strana - 56Az 47/2011 - 25

den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 19. ledna 2012

JUDr. Zuzana Bystřická,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru