Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

44 Co 444/2011Usnesení NS ze dne 10.02.2012

HeslaPoplatky soudní
KategorieA
Publikováno56/2012 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSBR:2012:44.CO.444.2011.1
Dotčené předpisy

§ 10 odst. 3 předpisu č. 549/1991 Sb.

čl. II předpisu č. 218/2011 Sb.


přidejte vlastní popisek

44 Co 444/2011-29

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Marka Cigánka a soudců JUDr. Věry Skalické a JUDr. Martina Hynka, ve věci žalobce ARGEMON INVEST, s. r. o., identifikační číslo 28067592, se sídlem České Budějovice, Mánesova 23/1, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 30a, proti žalovanému P. T., o 1.015,- Kč s příslušenstvím, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20.10.2011, č.j. 62 C 205/2011-21, takto:

I. Usnesení soudu I. stupně se v napadeném výroku III. potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením bylo výrokem I. zastaveno řízení dle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř., výrokem II. žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. a výrokem III. žalobci nebyl vrácen zaplacený soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši 600,- Kč s odkazem na ustanovení § 10 odst. 3, 7 zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění.

Proti tomuto usnesení, a to pouze proti výroku III., podal žalobce včasné a přípustné odvolání, ve kterém nesouhlasil s postupem soudu při vrácení soudního poplatku dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1.9.2011. Poukazoval na skutečnost, že předmětné soudní řízení bylo zahájeno dne 15.5.2008, tedy před účinností zákona č. 218/2011 Sb., kterým byl změněn zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a dále na obsah důvodové zprávy k čl. II zákona č. 218/2011 Sb., ve které se uvádí, že v ustanovení tohoto článku jsou stanoveny postupy pro vybírání a vracení poplatků v řízeních zahájených před účinností nové právní úpravy. Z důvodové zprávy tedy jednoznačně vyplývá, že přechodná ustanovení se týkají nejen vybírání poplatků, ale i jejich vracení. Soud proto při vracení soudního poplatku z návrhu měl postupovat dle dosavadních právních předpisů, tedy dle zákona č. 549/1991 Sb. ve znění účinném do 1.9.2011 a z tohoto důvodu žalobce navrhl, aby odvolací soud napadený výrok III. změnil tak, že žalobci bude vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 600,- Kč.

Odvolací soud poté, co přezkoumal napadený výrok III. usnesení soudu I. stupně, učinil závěr, že odvolání není důvodné.

V daném případě bylo řízení zastaveno poté, co byl ve věci vydán platební rozkaz, který byl následně zrušen, neboť se jej nepodařilo doručit do vlastních rukou žalovaného, a soud zjistil, že žalovaný zemřel, aniž by zanechal právního nástupce, s nímž by bylo možno v řízení pokračovat. Na danou situaci z pohledu vrácení soudního poplatku je proto třeba použít ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., jehož znění je však odlišné v době před novelou a po novele provedené zákonem č. 218/2011 Sb., účinným od 1.9.2011.

Podle dosavadního znění ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. soud vrátí z účtu soudu zaplacený soudní poplatek za řízení, který byl splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Podle znění ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. novelizovaného zákonem č. 218/2011 Sb., účinným od 1.9.2011, soud vrátí z účtu soudu zaplacený soudní poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení k zákonu č. 218/2011 Sb. za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Odvolateli je třeba dát za pravdu, že v obsahu důvodové zprávy vztahujícím se k čl. II přechodných ustanovení k zákonu č. 218/2011 Sb. je uvedeno, že tímto článkem jsou stanoveny postupy pro vybírání a vracení poplatků v řízeních zahájených před účinností nové právní úpravy. Z toho je sice zřejmé, že zákonodárce pravděpodobně původně i zamýšlel upravit tímto článkem jak vybírání, tak vracení poplatků za řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona, avšak tento záměr se již nepodařilo včlenit do přijaté zákonné úpravy tak, jak byla závazně uveřejněna ve Sbírce zákonů a z tohoto důvodu je třeba podle čl. II postupovat pouze v případě vybírání poplatků, nikoli již v případě jejich vracení, které se pak nutně musí řídit novou zákonnou úpravou, tedy dle novelizovaného znění § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění platném a účinném od 1.9.2011.

Soud I. stupně proto nepochybil, pokud rozhodl, že žalobci poplatek vrácen nebude, neboť tento byl zaplacen ve výši 600,- Kč, avšak podle stávající právní úpravy se ze zaplaceného soudního poplatku vrací jen to, co převyšuje částku 1.000,- Kč.

Z těchto důvodů odvolací soud napadený výrok III. usnesení soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil dle ustanovení § 219 o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy žalobce nebyl v odvolacím řízení úspěšný a žalovaný nemá žádného právního nástupce, jemuž by odvolací náklady vznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání ani dovolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 10. února 2012

JUDr. Marek Cigánek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru