Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 66/2011 - 20Usnesení KSBR ze dne 29.12.2011

Prejudikatura

9 As 24/2007

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 20/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 41Ad 66/2011 - 20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou ve věci žalobkyně G.B., , bytem… zast. Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátkou se sídlem T. G. Masaryka 11, 796 01 Prostějov, proti žalované České správě sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, k podání (žalobě) ze dne 21. 11. 2011,

takto:

I. Podání ze dne 21. 11. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 23. 11. 2011 byla Krajskému soudu v Brně doručena žaloba ze dne 21. 11. 2011, kterou se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 2. 9. 2011, č.j. … jímž byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. 6758261059 ze dne 3. 6. 2011, kterým jí byl odňat invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 16 12. 2011 sdělila, že napadené rozhodnutí žalobkyně podle dokladu o doručení převzala dne 21. 9. 2011, žaloba byla u Krajského soudu v Brně žalobkyní podána dne 24.11.2011 a proto usuzuje, že žaloba byla podána opožděně. Navrhla proto odmítnutí návrhu pro opožděné podání podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s..

Podle § 46 odst. 1 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v pozdějších zněních (dále jen „s.ř.s.“), nestanoví-li zákon jinak, soud návrh usnesením odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle ust. § 72 odst. 1, věty první, s.ř.s., žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Podle ust. § 72 odst. 1, věty druhé s.ř.s. lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ust. § 40 odst. 1 věty první s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Podle ust. § 40 odst. 2 věty první s.ř.s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2007, čj. 9 As 24/2007-57, www.nssoud.cz), podle které v případě odmítnutí žaloby pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. je soud povinen zcela jednoznačně prokázat, že návrh byl podán opožděně.

Z obsahu dokladu o doručení napadeného rozhodnutí, založeného ve správním spise, který žalovaná připojila ke svému vyjádření ze dne 16.12.2011, vyplývá, že žalobkyně obdržela rozhodnutí žalované ze dne 2. 9. 2011, č.j. … dne 21. 9. 2011 a následujícího dne tak počala běžet dvouměsíční lhůta pro podání žaloby proti němu, která skončila uplynutím dne 21. 11. 2011 (§ 40 odst. 1 věty první, odst. 2 věty první s.ř.s.). Poslední den lhůty pro podání žaloby tedy připadl na pondělí 21.11.2011, přičemž ta byla podána faxem dne 23. 11. 2011 a doplněna písemným podáním stejného znění, daným k poštovní přepravě dne 23. 11. 2011.

Z vyjádření České správy sociálního zabezpečení, z dokladu o doručení založeného ve správním spise žalobkyně a ze soudního spisu soud zjistil, že návrh (žaloba) byl podán telegraficky dne 23.11.2011 a potvrzen podáním shodného obsahu daným k poštovní přepravě dne 23.11.2011, ale rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 21.9.2011, jedná se tedy o návrh podaný opožděně, neboť posledním dnem lhůty k podání žaloby byl 21.11.2011.

Vzhledem ke shora uvedenému soud řízení o podání (žalobě) ze dne 21. 11. 2011 odmítl (ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.).

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 29. prosince 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.


samsoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru