Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 65/2011 - 5Usnesení KSBR ze dne 03.01.2012

Prejudikatura

6 Ads 62/2009 - 27


přidejte vlastní popisek

41Ad 65/2011 - 5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou ve věci žalobce M. Z. , žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, k podání (žalobě) ze dne 26.10.2011,

takto:

I. Podání ze dne 26. 10. 2011 s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním (žalobou) ze dne 26. 10. 2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 1.11.2011, se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované č.j. …………… a přiznání invalidního důchodu. V podání uvedl lékařské nálezy, které k němu připojil.

Podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2011, doručeným žalobci fikcí podle ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. dne 9.11.2011, byl žalobce vyzván, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnil a upřesnil své podání (žalobu) ze dne 26. 10. 2011 tak, aby bylo řádně označeno rozhodnutí správního orgánu, které napadá a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, aby byl označen napadený výrok rozhodnutí, který napadá, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný, aby byl učiněn návrh výroku rozsudku a byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byl poučen ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude její podání odmítnuto.

Žalobce na výzvu soudu nereagoval a svoje podání (žalobu) ze dne 26. 10. 2011, ve stanovené lhůtě, tj. do 24. 11. 2011, nedoplnil.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č.j. 6Ads 62/2009-27, www.nssoud.cz), podle které rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§ 37 odst 5 s.ř.s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.

V posuzované věci je zřejmé, že shora uvedené podání neobsahuje žádný žalobní bod. Tento nedostatek podmínek řízení nebyl ve stanovené lhůtě (tj. do 24. 11. 2011) odstraněny. Opis napadeného rozhodnutí žalobce soudu rovněž nepředložil. Podle soudu jde o takový nedostatek podmínek řízení, pro nějž nelze v řízení pokračovat. Soud proto podání ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 3. ledna 2012

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru