Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 45/2011 - 12Rozsudek KSBR ze dne 05.10.2011

Prejudikatura

20 Cad 74/2008 - 25

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 31/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

41Ad 45/2011 - 12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobkyně J. B. , zastoupené JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem AK ve Znojmě, Tovární 7, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o výši vdovského důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě žalobkyně napadla rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 1.7.2011, č.j. …... Jde o rozhodnutí, kdy žalovaná rozhodla tak, že zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí ČSSZ ze dne 23.5.2011 potvrdila. V odůvodnění uvedla, že ČSSZ rozhodnutím ze dne 23.5.2011 upravila žalobkyni od 8.3.2011 vdovský důchod podle § 59 zák.č. 155/1995 Sb., v platném znění. Bylo stanoveno, že vdovský důchod účastnice řízení činí 2.945,-Kč měsíčně. Vyplácený starobní důchod náleží účastnici řízení od 8.3.2011 ve výši 8.992,-Kč měsíčně. V námitkách ze dne 13.6.2011, které byly ČSSZ doručeny, účastnice řízení nesouhlasí s výši přiznaného vdovského důchodu. Namítá, že rozhodnutím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR ze dne 7.4.2011 jí byl přiznán vdovský důchod ve výši 8.119,-Kč měsíčně, výplata tohoto důchodu byla předána ČSSZ. Účastnice řízení uvádí, že ze strany ČSSZ došlo k pochybení, neboť jí byl vdovský

Pokračování
-2-
41Ad 45/2011

důchod zkrácen na částku 2.945,-Kč. Procentní výměra starobního důchodu jejího manžela činila 11.777,-Kč, polovina této procentní výměry je částka 5.889,-Kč. Dle názoru účastnice řízení správně náleží starobní důchod ve výši 8.992,-Kč a 50% vdovského

důchodu, tj. 50% z částky 8.119,-Kč. Účastnice řízení žádá přiznání starobního důchodu a vdovského důchodu v celkové výši 13.052,-Kč.

ČSSZ uvedla, že napadené rozhodnutí přezkoumala v plném rozsahu a k námitkám žalobkyně uvedla následující:

Účastnici řízení byl rozhodnutím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR ze dne 7.4.2011 přiznán od 8.3.2011 vdovský důchod po jejím zemřelém manželovi ve výši 8.119,-Kč měsíčně. V souladu s § 115 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, předal Vojenský úřad sociálního zabezpečení výplatu tohoto důchodu ČSSZ, která účastnici řízení vyplácí starobní důchod, neboť dle zmíněného ustanovení platí, že jsou-li splněny podmínky pro nárok na výplatu důchodu starobního a důchodu vdovského, vyplácí oba důchody orgán, který vyplácí důchod starobní.

Dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém pojištění má vdova nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Výše vdovského důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Podle § 51 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění činí výše základní výměry vdovského důchodu 2.230,-Kč. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí dle § 51 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění 50% procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Procentní výměra důchodu manžela účastnice řízení tvořila 11.777,-Kč. Dle citovaného zákonného ustanovení činí výše procentní výměry vdovského důchodu 50% procentní výměry starobního důchodu, který pobíral zemřelý, tedy 50% z částky 11.777,-Kč, což je částka 5.889,-Kč měsíčně. Celková výše vdovského důchodu účastnice řízení je tedy 8.119,-Kč (2.230,-Kč základní výměry + 5.889,-Kč procentní výměry). Účastnice řízení pobírá starobní důchod ve výši 8.992,-Kč měsíčně. Na základě ust. § 59 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, které praví, že pokud jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a vdovského důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z dalšího důchodu se vyplácí polovina procentní výměry, náleží účastnici řízení od 8.3.2011 starobní důchod v plné výši, tedy v částce 8.992,-Kč, a vdovský důchod v polovině procentní výměry, tj. polovině částky 5.889,-Kč, která činí 2.945,-Kč měsíčně. Účastnici řízení tak celkem náleží částka 11.937,-Kč měsíčně.

K námitkám účastnice řízení ohledně výpočtu jejího vdovského důchodu ČSSZ konstatovala, že tento byl vypočten v souladu s platnými právními předpisy. Pokračování
-3-
41Ad 45/2011 – 13

Proti uvedenému rozhodnutí žalobkyně podala žalobu, z rozhodnutím žalované nesouhlasila a uvedla, že rozhodnutím Ministerstva obrany ČR, Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 7.4.2011 o přiznání vdovského důchodu a předání výplaty důchodu ČSSZ, jí byl přiznán s účinností ode dne 8.3.2011 vdovský důchod ve výši 8.119,-Kč měsíčně. Výplata tohoto důchodu byla předána ČSSZ, která žalobkyni vyplácí starobní důchod. V odůvodnění rozhodnutí se konstatuje, že základní výměra vdovského důchodu činí 2.230,-Kč dle § 51 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. Podle ust. § 51 odst. 2 uvedeného zákona činí procentní výměra vdovského důchodu 50% výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Současně se v odůvodnění konstatuje, že procentní výměra důchodu zemřelého činila 11.777,-Kč, polovina této výměra 5.889,-Kč, výše vdovského důchodu byla určena jako součet základní výměry vdovského důchodu 2.230,-Kč a polovina procentní výměry důchodu zemřelého, tj. 5.889,-Kč. Rozhodnutím žalované však bylo provedeno zkrácení vdovského důchodu téměř na základní výměru s tím, že výsledný důchod činí, starobní důchod ve výši 8.992,-Kč, + vdovský důchod ve výši pouze 2.945,-Kč. Žalobkyně konstatovala v žalobě ust. § 51 odst. 1 a § 51 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. a ust. § 59 odst. 1 uvedeného zákona. Uvedla dále, že ze strany ČSSZ došlo k pochybení, když byl krácen vdovský důchod na částku 2.945,-Kč. Správně náleží žalobkyni starobní důchod ve výši 8.992,-Kč a 50% vdovského důchodu, tj. 8.119,-Kč / 2, což je 4.059,50,-Kč, zaokrouhleno na 4.060,-Kč,

celkem tedy žalobkyni přísluší důchod starobní a vdovský v celkové výši 13.052,-Kč.

V řízení o podaných námitkách se žalobkyně domáhala, aby pochybení na základě těchto podaných námitek bylo napraveno. Navrhovala, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že žalobkyni se přiznává důchod v celkové výši 13.052,-Kč. Žalobkyně je přesvědčena, že žalovaná, pokud vypočetla vdovský důchod žalobkyně pouze ve výši 2.945,-Kč měsíčně, se dopustila pochybení. Nezákonnost napadeného rozhodnutí shledává

žalobkyně v tom, že byla neodůvodněně zkrácena ve svých právech a byl jí žalovanou přiznán důchod v nižší výměře, než jí podle zákona náleží. Proto je napadené rozhodnutí nesprávné a navrhovala, aby takové rozhodnutí bylo Krajským soudem v Brně zrušeno pro nezákonnost

a věc vrácena žalované k dalšímu řízení.

U jednání Krajského soudu v Brně dne 5.10.2011 zástupce žalobkyně uvedl, že žalobkyně nenamítá nic proti tomu, jak byl zjištěn skutkový stav, nemá také nic proti tomu, z jaké výše důchodu jejího zemřelého manžela bylo vycházeno při výpočtu vdovského důchodu. Namítá pouze tu skutečnost, že při výpočtu 50% z vdovského důchodu při souběhu důchodu bylo opomenuto ČSSZ žalované započítat i výši základní výměry, tj. 2.230,-Kč. Pokud by tuto částku žalovaná připočetla, byla by výše vdovského důchodu stanovena správně.

Podle § 51 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 2.230,-Kč měsíčně. Pokračování
-4-
41Ad 45/2011

Podle § 51 odst. 2 uvedeného zákona výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.

Podle § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věty první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odst. 2.

Z dávkového spisu žalobkyně ale i z toho, co samotná žalobkyně i její právní zástupce uvedli vyplývá, že rozhodnutím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR byl žalobkyni přiznán ode dne 8.3.2011 vdovský důchod ve výši 8.119,-Kč. Dle ust. § 115 zákona č. 582/1991 Sb. a § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., tento úřad předal výplatu tohoto důchodu ČSSZ, která žalobkyni vyplácí důchod starobní. V odůvodnění rozhodnutí uvedeno, že podle ust. § 51 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., činí základní výměra vdovského důchodu 2.230,-Kč měsíčně. Podle ust. § 51 odst. 2 cit. zákona činí procentní výměra vdovského důchodu 50% procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době úmrtí (procentní výměra důchodu zemřelého 11.777,-Kč), tj. 5.889,-Kč měsíčně. Celková výše vdovského důchodu činí 8.119,-Kč měsíčně. Dále v odůvodnění uvedeno, že pokud jsou splněny podmínky pro nárok na výplatu důchodu starobního nebo invalidního a důchodu vdovského, vyplácí oba důchody orgán, který vyplácí důchod starobní nebo invalidní (§ 115 zák. č. 582/1991 Sb.). Dále uvedeno v odůvodnění, že jsou-li podle ust. § 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského důchodu a na výplatu důchodu starobního, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a nižší důchod ve výší½ pr ocentní výměry. Tuto úpravu důchodů provede ČSSZ, která bude uvedené důchody vyplácet.

Žalobkyně nenamítala ničeho proti tomu, že celková výše jejího vdovského důchodu činí v souladu s cit. rozhodnutím 8.119,-Kč, přičemž základní výměra tohoto důchodu je 2.230,-Kč a procentní výměra 5.889,-Kč měsíčně.

Soud uvádí, že žaloba žalobkyně důvodná není, neboť žalovaná postupovala přesně v souladu se shora citovanými zákonnými ustanovení a žalobkyni vyplácí starobní důchod v plné výši, tj. ve výši základní i procentní výměry a vdovský důchod ve výši poloviny procentní výměry, když soud uvádí, že v souladu se zákonem v žádném případě nemůže být při souběhu nároku na výplatu důchodů 2x vyplácena základní výměra, tak jak měla žalobkyně na mysli, neboť se domnívala, že jí žalovaná má vyplácet 50% z vypočtené výše vdovského důchodu, a to v základní i procentní výměře. Toto její stanovisko však není správné a je v rozporu se zákonem.

Pokračování
-5-
41Ad 45/2011 – 14

S ohledem na to, co soud uvedl, žalobu žalobkyně jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. Žalobkyně ve věci neměla úspěch, proto jí nenáleží náhrada nákladů řízení, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 5.října 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru