Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 43/2011 - 21Rozsudek KSBR ze dne 07.12.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

41Ad 43/2011 - 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce J.K., bytem …proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2.6.2011,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2.6.2011 vydaným pod č.j…. , rozhodla ČSSZ tak, že zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí ČSSZ ze dne 3.5.2011. Pokud jde o rozhodnutí z 3.5.2011, jedná se o rozhodnutí ČSSZ, kdy žalovaná zamítla žádost žalobce o změnu výše invalidního důchodu podle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., a pro nesplnění podmínek § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku OSSZ Hodonín ze dne 8.4.2011 je žalobce dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) citovaného zákona nadále invalidní pro invaliditu I. stupně.

Jak vyplývá z uvedeného rozhodnutí i z připojeného dávkového spisu žalobce, žalobce s tímto rozhodnutím nesouhlasil, podal proti němu námitky. V rámci námitkového řízení byl novým posudkem o invaliditě, vypracovaným ČSSZ dne 31.5.2011, znovu zjišťován zdravotní stav a schopnost výdělečné činnosti žalobce a bylo zjištěno, že žalobce je invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jde u něho o invaliditu I. stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) cit. zákona. Míra poklesu jeho pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla posudkem o invaliditě určena ve výši 45%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého Pokračování
-2-
41Ad 43/2011

zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles jeho pracovních schopností je zdravotní postižení uvedené v kap. V (duševní poruchy a poruchy chování), položce 1 (organické a symptomatické duševní poruchy, demence, organické psychosyndromy, posttraumatické změny a jiné), písm., c) (středně těžké postižení), přílohy k vyhl. MPSV č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro kterou se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 30 – 45%. Posudková komise hodnotila v horním rozmezí dané položky, tj. 45%. Uvedla, že procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu § 3 cit. vyhlášky dále nemění. V posudkovém hodnocení je také přihlédnuto k omezení hybnosti levého hlezna a k dělnické profesi žalobce. Jedná se o středně těžké postižení myšlení, zřetelný odklon od normy při výkonu některých denních aktivit a rolí. Nelze prokázat těžké postižení, výrazný odklon od normy při výkonu většiny denních aktivit a rolí a nelze ani prokázat zvlášť těžké postižení, kdy je těžká porucha myšlení, rezervní kompenzační mechanizmy mozku jsou vyčerpány a odklon od normy při výkonu všech aktivit a rolí, desintegrace, krizový stupeň poruchy. Lékařka ČSSZ po prostudování podkladové dokumentace a vlastním zjištění při jednání dospěla k závěru, že u posuzovaného jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na

pokles pracovních schopností účastníka řízení. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posuzovaného je chronický ethylismus s opakovanými úrazy v opilosti a anamnéze. Jsou projevy degradace osobnosti, projevy podezření na počáteční stádium

Korsakovova syndromu, s odmítnutím léčby za hospitalizace v psychiatrické léčebně. Účastník řízení odmítá jakoukoliv léčbu, k léčení má negativní postoj a abstinenci alkoholu odmítá. Vyšetření psychiatrické dne 26.10.2010 proběhlo za hospitalizace na chirurgickém oddělení ve dnech 22.10 – 5.11.2010. Vzhledem k tomu, že účastník řízení odmítá jakékoliv vyšetření i jakoukoliv léčbu, je obtížné získat odpovídající zdravotní dokumentaci k jeho zdravotním potížím a hodnotit posudkově stupeň funkčního postižení. Z vedlejších onemocnění je popisován stav po zlomenině levé kosti patní s vymizením Bohlerova úhlu, úraz ze dne 4.7.1989. S následnou poúrazovou arthrosou nártu, s lehkým omezením hybnosti v hleznu. Jde o stav trvalý, bez možnosti léčebného ovlivnění. Stav je doložen poslední zdravotní dostupnou dokumentací při posudkovém jednání v minulosti. Stav po polytraumatu v říjnu 2010 je doléčen, bez projevů zhoršené pohybové schopnosti účastníka řízení, zlomeniny jsou doléčené, je kardiopulmonálně kompenzovaný, bez dyspeptických potíží. Stav dokládá propouštěcí zpráva z chirurgického oddělení za období od 22.10 – 5.11.2010, kdy oddělení účastník řízení opustil z kategoricky podepsaným negativním reversem a další hospitalizaci odmítá. Lékařka ČSSZ také prostudovala lékařské nálezy uplatněné v průběhu řízení o námitkách jako doplnění informací o zdravotním stavu a konstatovala, že neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení stavu do dne námitkového řízení. Lékařka ČSSZ konstatovala vzhledem k výše uvedenému, že zdravotní stav byl posouzen objektivně, z dostatečně doložené zdravotní dokumentace. Zdravotní stav je v celku stabilizovaný bez zavedení léčby a při nedodržování léčebných a režimových opatření. Stav umožňuje výkon přiměřeného zaměstnání při dodržování preventivních zdravotních a pracovních opatření. Není vhodné zaměstnání ve výškách, u běžících strojů, u vodních zdrojů, s dlouhou chůzi po nerovném povrchu, v nočních směnách. Na základě takto provedeného přezkumu dospěla lékařka ČSSZ k výsledku, že posudkový závěr lékaře OSSZ Hodonín ze dne 8.4.2011 lze potvrdit, i když byla zvolena jiná diagnóza jako invalidizující, jelikož doposud stávající hlavní zdravotní postižení bylo doloženo odpovídajícím odborným vyšetřením z roku 2004. Chirurgické vyšetření z října 2010, které je doloženo k posouzení zdravotního stavu, nepopisuje současný funkční stav po úrazu levé patní kosti v minulosti. Pokračování
-3-
41Ad 43/2011 – 22

Posudkové hodnocení i při změně invalidizující diagnosy odpovídá dále přiznání invalidity I. stupně.

S rozhodnutím ze dne 2.6.2011 žalobce nesouhlasil, podal proti němu žalobu, když dle jeho názoru zdravotní stav žalobce je horší, než je v rozhodnutí ČSSZ popisován, dle jeho názoru neměla lékařka ČSSZ k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci. Žalobce se domáhal přiznání vyššího stupně invalidity.

Krajský soud v Brně v rámci dokazování nechal znovu posoudit zdravotní stav a schopnost soustavné výdělečné činnosti žalobce a požádal o vypracování posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně. Posudková komise posudek vypracovala 13.10.2011. Po prostudování odborných lékařských nálezů a jejich zhodnocení dospěla k závěru, že v případě žalobce se jedná o 58 letého posuzovaného se základním vzděláním, jehož dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je podmíněn těžkou artrózou levého dolního hlezenního kloubu jako následek zlomeniny patní kosti proběhlé v roce 1989. V období 10-11/2010 byl posuzovaný hospitalizován pro polytrauma s nutností opakovaných chirurgických revizí. Za hospitalizace realizováno 1x konziliární psychiatrické vyšetření pro neklid posuzovaného. Předchozí a následná psychiatrická léčba nebyla dokumentována. K datu vydání napadeného rozhodnutí z 2.6.2011 byl u posuzovaného prokázán dlouhodobě stabilizovaný stav po úrazu levé patní kosti ve smyslu těžkých artrotických změn dolního hlezna, omezení pohybového rozsahu horního hlezenního kloubu s jeho defigurací. Uvedené postižení způsobovalo u posuzovaného omezení funkce levé dolní končetiny. Jednalo se o stav dlouhodobý, chronický, s ukončenou léčbou, kontroly na odborných pracovištích ortopedických nebo chirurgických již nebyly realizovány z důvodu trvalého charakteru postižení, jak bylo konstatováno při posledním vyšetření z roku 2004. Po zhodnocení odborného nálezu lze celkový funkční dopad výše uvedeného postižení hodnotit jako středně těžký se značným omezením funkce končetiny. Stran stavu po polytraumatu v 10/2010 nebyly prokázány žádné závažné funkční následky. Stran hepatopatie byla za hospitalizace na chirurgickém pracovišti dokumentována elevace jaterních enzymů, bez prokazatelně strukturální léze jaterního parenchymu, bez mimo jaterních projevů. U posuzovaného byl dokumentován chronický ethylismus s opakovanými úrazovými ději. Za hospitalizace 10-11/2010 realizováno psychiatrické vyšetření pro neklid posuzovaného v.s. při abstinenčních příznacích, při kterém potvrzeny známky chronického abusu alkoholu, přičemž nešlo vyloučit počínající známky Korzakowského syndromu. Samotný abusus alkoholu nesnižuje podstatnění výkonnost organismu, závažné narušení psychických funkcí nebylo prokázáno, orientační schopnosti byly zachovány.

Posudková komise pak uvedla, že na základě prostudované zdravotní dokumentace a stavu zjištěného při jednání PK MPSV ČR Brno došla k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ šlo u posuzovaného o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo středně těžké funkční postižení levé dolní končetiny po zlomenině patní kosti v důsledku artrotických změn v oblasti levého hlezna. Pokles pracovní schopnosti posuzovaného PK hodnotí dle přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb., ve znění platném od 1.1.2010 následovně: Kapitola XV, oddíl B, položka 13 b) ve výši 35%.

Pokračování
-4-
41Ad 43/2011

S ohledem na ostatní zdravotní postižení a předchozí vykonávané výdělečné činnosti je zvolena horní hranice rozpětí. Pro další navýšení posudkového hodnocení nebyl shledán objektivní podklad. S uvedeným zdravotním stavem byl schopen vykonávat výdělečnou činnost jen s podstatně nižšími nároky na tělesné schopnosti.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovních schopností nejméně o 35%.

Podle § 39 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně.

Žaloba žalobce důvodná není. Provedeným dokazováním byl zjištěn stejný skutkový stav, který vzal za základ svého rozhodnutí správní orgán a proto soud žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl. Přitom soud vycházel z posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 13.10.2011. Tento posudek pokládá za posudek objektivní, který se objektivně vypořádal se všemi lékařskými zprávami, které byly doloženy, přičemž žalobce nenamítal, že by posudková komise neměla k dispozici všechny podstatné lékařské zprávy o jeho zdravotním stavu a posudek také nezpochybnil, ač mu byl v dostatečné lhůtě před nařízením jednání doručen.

Pokud jde o náklady řízení, rozhodnutí se opírá o ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s.

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Jana Kubenová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru