Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 36/2011 - 23Rozsudek KSBR ze dne 30.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 69/2007 - 74


přidejte vlastní popisek

41Ad 36/2011 - 23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce J.Z., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě žalobce brojil proti rozhodnutí, které vydala ČSSZ dne 10.5.2011 pod č.j. … , když rozhodla tak, že se zamítají námitky žalobce a rozhodnutí ČSSZ č.j. … ze dne 17.3.2011 se potvrzuje.

Z uvedeného rozhodnutí i připojeného spisu OSSZ bylo zjištěno, že ČSSZ 17.3.2011 vydala rozhodnutí, jímž odňala žalobci od 10.5.2011 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku OSSZ Hodonín ze dne 9.3.2011 již není žalobce invalidní. Dle uvedeného posudku mu poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 25%.

Žalobce s tímto rozhodnutím nesouhlasil, podal proti němu námitky, v nichž uváděl, že jeho zdravotní stav se proti minulé kontrole nezlepšil, byl na operaci levého lokte a pravého ramene. S oběma lokty i ramenem má při práci dost velké problémy i přes úlevy Pokračování
-2-
41Ad 36/2011

v zaměstnání. Zdravotní stav není stabilizován a jen díky péči lékaře na ortopedii je schopen žalobce ještě pracovat. Je dělníkem ve sběrném dvoře a i když práce není namáhavá, pracuje se zádovou i loketními ortézami, aby byl schopen práce. Poslal také poslední zdravotní zprávy. Žádal o přezkoumání svého zdravotního stavu.

V rámci námitkového řízení byl znovu posouzen zdravotní stav účastník,a byl vypracován nový posudek o invaliditě dne 5.5.2011. Bylo zjištěno, že účastník řízení není již invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Míra poklesu pracovní schopnosti byla zjištěna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posudkem o invaliditě ve výši 25%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu účastníka s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIII. (postižení svalové a kosterní soustavy), oddíl E (dorzopatie a spondylopatie), položce 1 (bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének), písm. b) (s lehkým funkčním postižením), přílohy k vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro kterou se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 10 – 20 %. Hodnoceno bylo v horním rozmezí dané položky, tj. 20%, pro poruchu statodynamiky celé páteře, bez poruchy nervů a pro omezení vykonávání některých aktivit s obtížemi, s používáním bederního pásu při větší fyzické námaze. V posudkovém zhodnocení bylo přihlédnuto i k ostatním zdravotním postižením – lehké omezení rozsahu pohybu pravé horní končetiny v rameni, opakované bolesti pravého loketního kloubu s provedeným obstřikem. Vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace se podle § 3 odst. 2 cit. vyhl. zvyšuje tato hodnota o dalších 5 % a celkově tedy činí 25%. Jedná se o postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivost, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervů, některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi, jde o lehké funkční postižení. Nelze prokázat stav se středně těžkým funkčním postižením ani nelze prokázat stav s těžkým funkčním postižením. Lékař ČSSZ dospěl po prostudování podkladové dokumentace k závěru, že jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na pokles pracovní schopnosti. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu účastníka řízení je bolestivý páteřní syndrom s lehkým funkčním postižením. Zdravotní stav je dlouhodobě stabilizovaný na páteři a na velkých kloubech horních končetin, s projevy ojedinělého akutního a krátkodobého subjektivního zhoršení ve smyslu bolestivosti po větší námaze s ošetřením na odborné ambulanci s efektem. Stav umožňuje výkon přiměřeného zaměstnání při dodržování preventivních a pracovních opatření. Není vhodné zaměstnání s nošením a přenášením těžkých břemen. Z vedlejších onemocnění je popisován stav po operaci epykondylitidy vpravo v roce 1994, se subjektivní bolestí obou loketních kloubů a se syndromem karpálního tunelu vpravo (jen senzitivní porucha). Dne 26.3.2010 byla provedena artroskopickou metodou subakromiální dekomprese pravého ramenního kloubu s příznivým pooperačním nálezem na pravém rameni. Stav je doložen ortopedickým vyšetřením ze dne 6.5.2010, následná ortopedická vyšetření až ze dne 8.3.2011 popisují bolesti bederní páteře s omezením rozvoje pohybu v daném úseku a provedený obstřik radiálního epykondylu humero vpravo pro subjektivní bolestivost. Jedná se z posudkového hlediska o lehké funkční postižení. Interní vyšetření z 2.2.2011 popisuje nyní razantní zvýšení cholesterolu v krvi, s doporučením Pokračování
-3-
41Ad 36/2011 – 24

přísné diety a omezením tuků. Lékařka ČSSZ také prostudovala lékařské nálezy, uplatněné v průběhu řízení o námitkách, jako doplnění informací o zdravotním stavu a konstatovala, že neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení stavu do dne námitkového řízení.

S uvedeným rozhodnutím žalobce nesouhlasil, podal proti němu žalobu, když uváděl, že jeho zdravotní stav není stabilizován, zvětšují se mu problémy s bolestí hlavně krční páteře, dále bolesti pravé ruky v rameni a lokti. Má v podstatě neustálé bolesti krční a bederní páteře, ramenních kloubů a loktů, hlavně na pravé ruce. Domáhal se proto vydání rozsudku, kterým bude rozhodnutí ČSSZ z 10.5.2011 zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení, v němž bude rozhodnuto o tom, že žalobci invalidní důchod náleží.

Po podání žaloby Krajský soud v Brně v rámci dokazování nechal znovu posuzovat zdravotní stav a schopnost soustavné výdělečné činnosti žalobce a požádal o vypracování posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně. Posudek byl vypracován 14.10.2011 a z uvedeného posudku vyplynulo, že posuzovaný žalobce je 56-ti letý muž. Je obráběč kovů,

což vykonával od roku 1970 do roku 2000, dále pracoval jako strážní, toho času pracuje ve sběrném dvoře, dle profesního dotazníku noční strážný, dělník. V popředí obtíží jsou chronické algie celé páteře, ponejvíce v krčním úseku, se šířením bolesti do hlavy a do horních končetin, bolesti jsou i obou loktů a pravého ramene. Obtíže jsou vázány převážně na fyzickou námahu. V oblasti páteře nejsou popisované neurologické komplikace ve smyslu ochrnutí, jsou bolesti od dráždění nervového kořene, je přítomno omezení hybnosti, které kolísá dle aktuálního stavu. Je omezení hybnost pravého ramene, v 3/10 absolvoval operaci pravého ramene s částečným efektem. Opakovaně navštěvuje ortopeda, zde lokálně i obstřiky, docházel na RHB léčbu. Celkově lze stav hodnotit jako lehčí funkční postižení, které zhoršuje těžší fyzická námaha. Obtíže jsou akcentovány neurotickými změnami osobnosti. Z hlediska pracovních kontraindikací nelze posuzovaného zatěžovat těžkou fyzickou prací, a to jak celkově, tak i lokálním přetížením, např. dlouhodobější práce s kladivem, rozbrušovačkou apod., není rovněž schopen dlouhodobějších prací v nefyziologických polohách těla. Vhodné jsou práce fyzicky lehčí s možností střídání různých činností a s možností individuálního odpočinku, což stávající práce ve sběrném dvoře může umožňovat. Posudková komise pak uvedla, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k datu napadeného rozhodnutí ČSSZ s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIII, oddíl E, položce 1 b), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. – 20%. Dle § 3 uvedené vyhlášky lze z důvodu ostatních postižení navýšit o 10% bodů, čímž celkový pokles pracovní schopnosti činí 30%.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že pokles pracovní schopnosti žalobce k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí ČSSZ byl 30%, tedy méně než 35% a je tedy zřejmé, že k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí ČSSZ nebyl invalidní. Soud opírá své závěry

Pokračování
-4-
41Ad 36/2011

o posudek PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 14.10.2011. Tento posudek soud pokládá za posudek objektivní, posudek který se vypořádal se všemi dostupnými lékařskými zprávami o zdravotním stavu žalobce a tyto důkladně a náležitě zhodnotil.

Provedenými dokazováním byl tedy zjištěn stejný skutkový stav, který vzal za základ svého rozhodnutí správní orgán a proto soud žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s.

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Jana Kubenová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru