Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 34/2013 - 37Rozsudek KSBR ze dne 16.04.2014

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Ads 78/2014 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

41Ad 34/2013 – 37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobkyně M. M., bytem …, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 5. 2013, č. j. …

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 21. 5. 2013 rozhodla žalovaná tak, že zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí ČSSZ ze dne 15. 1. 2013 potvrdila.

Pokud jde o rozhodnutí z 15. 1. 2013, jde o rozhodnutí, kterým ČSSZ zamítla žalobkyni žádost o přiznání invalidního důchodu pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o důchodovém pojištění“) a s přihlédnutím k čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Podle posudku Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 19. 11. 2012 není posuzovaná invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 30 %.

Bylo zjištěno, že proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala námitky a v rámci řízení o námitkách byl znovu posuzován zdravotní stav a schopnost soustavné výdělečné činnosti lékařem ČSSZ, a to dne 7. 3. 2013, který dospěl k závěru, že v případě posuzované jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má vliv na pokles pracovní schopnosti posuzované. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posuzované je postižení kolenních kloubů a kyčelních kloubů II. – III. stupně. Hybnost není výrazně omezena. Na imunologii nebylo potvrzeno zánětlivé revmatické onemocnění, není přítomna známka zánětu. Jde funkčně o středně těžké postižení, zdravotní stav posuzované odpovídá ztrátě schopností soustavné výdělečné činnosti o 30%, čímž jsou zohledněny i další zdravotní potíže, např. vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), krční, hrudní a bederní páteře bez poškození nervů, s lehkým neurologickým nálezem, bez paréz, bez svalových atrofií, bez sfinkterových poruch, nadváha, lymfatický otok lýtek – doporučeny kompresivní podkolenky a alergická rýma. Nejde o těžké funkční postižení dvou a více nosných kloubů se značným omezením pohybových schopností. Doložené četné lékařské zprávy nedosahují závažnosti zdravotního stavu, který by odpovídal plné invaliditě.

S tímto posouzením zdravotního stavu a rozhodnutím ČSSZ z 21. 5. 2013 žalobkyně v žalobě nesouhlasila, poukazovala na řadu svých výrazných zdravotních problémů, které dle jejího názoru rozhodně způsobují invaliditu a dle jejího názoru posudkoví lékaři její zdravotní stav nesprávně posoudili. Navrhovala proto, aby soud rozhodnutí ČSSZ z 21. 5. 2013 zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

V rámci dokazování Krajský soud v Brně nechal znovu posoudit zdravotní stav a schopnost soustavné výdělečné činnosti žalobkyně PK MPSV ČR. Tato vypracovala posudek dne 7. 11. 2013, přičemž vycházela z veškeré dostupné lékařské dokumentace. Posudková komise po prostudování veškerých lékařských nálezů dospěla k závěru, že posuzovaná je ženou ve věku 50 ti let, která pracovala v řadě dělnických zaměstnání a od roku 2005 je nezaměstnaná. Uvádí polymorfní potíže, pro které byla během řady let vyšetřována. K datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ byla ortopedickým vyšetřením z června 2012 popsána artróza kyčelních a kolenních kloubů II. až III. stupně. Rozsah hybnosti v kyčlích byl omezen pouze pro abdukce a vnitřní rotaci, což běžný pohyb (chůzi, stání, sezení apod.) nelimituje. V kolenou je uváděna hypermobilita, která může být důvodem uváděných bolestí. Nebylo prokázáno funkčně těžké postižení dvou a více nosných kloubů ani zvlášť těžké postižení funkcí kloubů. Revmatologický původ uváděných artralgii nebyl ani v minulosti prokázán. Pokud proběhly artritidy reaktivní nebo infekční jakékoliv závažnosti, nezanechaly funkční poruchy, které by dlouhodobě omezovaly schopnost soustavné výdělečné činnosti, resp. pracovní schopnosti způsobující některý stupeň invalidity podle kritérií platných do 31. 12. 2009 nebo od 1. 1. 2010. Dále posuzovaná trpěla bolestmi páteře při RTG popsaných degenerativních změnách. Omezena je dynamika páteře pro bolesti, funkce páteře ale porušena závažněji nebyla, nebyly přítomny neurologické, patologické příznaky na podkladě degenerativních změn páteře. Posuzovaná je dlouhodobě sledována na alergologicko-imunologické ambulanci, kde byly zjištěny laboratorní známky poruchy imunity. Klinicky ale závažnější příznaky dlouhodobě omezující pracovní schopnost přítomny nebyly ani v roce 2008, ani v jiném období. Prokázána byla alergie na některé inhalační alergeny. Doporučeno je dodržování režimových opatření, užívání antialergik a imunolomodulancií. Není prokázána podstatnější funkční porucha na podkladě imunodeficitu nebo alergie dlouhodobě omezující pracovní schopnost. K 31. 12. 2013 defekt buněčné imunity laboratorně prokázaný bez závažnějších dlouhodobých klinických příznaků by byl hodnocen podle kap. III., oddílu A, položky 2, přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., v platném znění, maximálně 20 % poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti, a to v souběhu se všemi ostatními posudkově významnými skutečnostmi. K datu vydání napadeného rozhodnutí nebyly prokázány středně těžké, těžké nebo velmi těžké poruchy imunity projevující se závažnými klinickými příznaky, jak jsou definována v příloze k vyhl. č. 359/2009 Sb., v kap. III. oddíl A, položka 1 b), 1 c), 1 d) s prokázaným dlouhodobým negativním dopadem na pracovní schopnost. Z toho důvodu není pokles pracovní schopnosti stanoven podle těchto položek. Posuzovaná občas mívá infekty dýchacích cest, které bývají přeléčeny antibiotiky. Spirometrie je v normě. Několikrát do roka jsou projevy dyshidrózy na dlaních rukou, pro které je potřeba vyvarovat se zvýšeného znečišťování kůže rukou a máčení rukou. Projevy anamnesticky uváděného atopického ekzému nebyly dokumentovány. Posuzovaná má i zažívací potíže při insuficienci kardie žaludku s refluxní ezofagitidou. Tyto obtíže jsou funkčně nevýznamné, nemají negativní dopad na stav výživy ani na pracovní schopnost. Ke znaleckému posudku doc. MUDr. H. z roku 2010 posudková komise uvedla, že tento posudek uvádí anamnestické údaje z lékařských vyšetření z dokumentace od roku 1986 do roku 2009. Dále pak obecné úvahy o předpokladu, že zdravotní problémy (v roce 2010) jsou následkem dlouhodobých a chronických onemocnění a že některé choroby spolu úzce souvisí – např. alergie na streptokoky, výskyt hemolytických streptokoků a zvýšená hodnota ASLO, také alergie na různé podněty a chronické infekce dýchacích cest. Posudek neuvádí žádné objektivně závažné funkční poruchy, které by při hodnocení podle příslušného právního předpisu odůvodňovaly stanovení poklesu pracovní schopnosti minimálně o 35% a více (resp. podle dřívějšího právního předpisu pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti minimálně o 33% a více).

V době do 31. 12. 2009 ze zdravotní dokumentace nevyplývala přítomnost dlouhodobě trvajících funkčních poruch, které by omezovaly schopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost o 33 nebo více procent.

Posudková komise pak v závěru uvedla, že na základě prostudované zdravotní dokumentace došla k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ šlo u posuzované o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla osteoartróza, která je v posudku funkčně zhodnocena.

Procentní míru poklesu pracovní schopnosti PK hodnotí dle přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, a to se zařazením:

Kapitola XIII, oddíl A, položka 1 b)… 30%.

Podle ortopedem uvedeného popisu RTG kyčelních a kolenních kloubů jde o artrózu II. – III. stupně. Pouze z toho důvodu hodnotí PK pokles pracovní schopnosti podle položky pro středně těžké artrotické postižení, i když dopad na funkce je podle klinického nálezu lehký. Z těchto důvodů hodnotí pokles pracovní schopnosti pro samotné rozhodující postižení na dolní hranici rozpětí v uvedené položce (tj. 20%). S ohledem na ostatní zdravotní postižení a předchozí vykonávané výdělečné činnosti PK stanovuje pokles pracovní schopnosti celkově na 30%.

Pokles pracovní schopnosti není stanoven podle položek 1c), 1d), protože nebyla naplněna kritéria tam uvedená, jak plyne z posudkového hodnocení. Se zjištěným zdravotním stavem nebyla posuzovaná schopna nadměrně těžké fyzické práce s nutností dlouhé chůze nebo trvalého stání či manipulace s těžkými břemeny a prací v kontaktu s dráždivými látkami a v mokrých provozech. Byla schopna vykonávat práce s využitím praxe získané v řadě zaměstnání, např. kontrola výroby, byla schopna zaučení na vhodnou práci.

Žaloba žalobkyně důvodná není.

Krajský soud v Brně po provedeném dokazování posudkem PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 7. 11. 2013 dospěl k závěru, že posudková komise při hodnocení a posuzování zdravotního stavu žalobkyně vycházela z veškerých dostupných lékařských nálezů ohledně zdravotního stavu žalobkyně, v posudkovém hodnocení a závěru se s prostudovanými lékařskými zprávami řádně vypořádala a tyto také řádným způsobem zhodnotila, proto posudek PK MPSV ČR soud pokládá za posudek úplný, správný a přesvědčivý a o jeho závěry proto opřel své rozhodnutí.

Ze závěru uvedeného posudku totiž vyplynulo, že zdravotní stav posuzované k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí invaliditě neodpovídá, neboť dosáhl pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti pouze 30 %.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Žaloba žalobkyně tedy důvodná není a proto ji soud dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. Pokud jde o žalobkyni, neměla ve věci úspěch, náklady řízení jí proto nebyly přiznány, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 16. dubna 2014

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru