Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 Ad 33/2011 - 23Rozsudek KSBR ze dne 12.10.2011

Prejudikatura

4 Ads 145/2009 - 60

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 170/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

41Ad 33/2011 – 23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce M. M., ………, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 31.3.2011,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 31.3.2011 žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí ČSSZ, čj. 571 027 1083 ze dne 28.1.2011.

Pokud jde o rozhodnutí ČSSZ z 28.1.2011, vyplývá z něho, že ČSSZ zamítla žalobci žádost o změnu výše invalidního důchodu podle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a pro nesplnění podmínek ust. § 39

odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., neboť podle posudku OSSZ Hodonín ze dne 14.1.2011 není žalobce invalidní pro invaliditu III. stupně, ale je nadále invalidní pro invaliditu II. stupně. Dle uvedeného posudku poklesla žalobci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost o 50%. S tímto rozhodnutím žalobce nesouhlasil s ohledem na svůj zdravotní stav a podal proti němu včas námitky. Žalovaná v rámci námitkového řízení nechala znovu posoudit zdravotní stav, byl tedy vypracován nový posudek o invaliditě 24.3.2011, když z tohoto posudku bylo zjištěno, že účastník řízení není invalidní pro invaliditu III. stupně dle § 39 odst. 2, písm. c) zák.č. 155/1995 Sb., ale je nadále invalidní pro invaliditu II. stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) citovaného zákona. Míra poklesu jeho pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla posudkem o invaliditě určena ve výši 50%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého Pokračování
-2-
41Ad 33/2011

zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XII, oddíl E, položce 1 c), přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje procentní míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 30 – 40 %. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 cit. vyhlášky se zvyšuje o 10% na celkových 50% (na rozdíl od posudku OSSZ Hodonín ze dne 14.1.2011 zvýšila lékařka ČSSZ horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti žalobce vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace (účastník řízení vykonával profesi jeřábníka), tj. podle § 3 odst. 2 cit. vyhl. a nikoliv pro ostatní zdravotní postižení, tj. podle § 3 odst. 1 cit. vyhlášky, neboť tato nejsou doložena odpovídající zdravotní dokumentací). Tomuto zařazení odpovídá postižení svalové a kosterní soustavy – dorzopatie a spondylopatie – bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének, se středně těžkým funkčním postižením. ČSSZ k námitkám žalobce uvedla, že posudkový závěr vycházel ze zjištění zdravotního stavu a jeho funkčních důsledků, o němž nejsou pochybnosti. Mezi doloženými lékařskými nálezy nejsou rozpory, který by se dotýkaly skutečností významných pro posudkový závěr. Zdravotní stav a jeho funkční důsledky byly pro účely posudkového závěru referátu lékařské posudkové služby zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití posudkových kritérii stanovených v právních předpisech, protože byly objektivizovány všechny skutečnosti týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků, významné pro posudkový závěr.

Žalobce s tímto rozhodnutím nesouhlasil, včas podal žalobu. Má za to, že jeho zdravotní stav se během doby od přiznání invalidity II. stupně výrazně nezlepšil, ba naopak došlo k jeho stagnaci a ke zhoršení. Má stále bolesti v oblasti bederní páteře a tím, že je po celou dobu v částečném invalidním důchodu, se jeho stav stabilizoval díky soustavné péči lékařů a dodržování zdravotního stylu, kdy zejména pravidelně cvičí a dochází na kontroly. Přesto je nervově vyčerpán, léčí se na psychiatrické ambulanci, kam od dubna tohoto roku dochází. Je ve špatném psychickém stavu a nemůže souhlasit se závěry, že jeho zdravotní stav zůstává nezměněn. Má permanentní bolesti v oblasti bederní páteře i páteře krčí, silné bolesti přechází až do druhé poloviny zad, trnou mu prsty na nohách, natékají mu prsty na nohách. Největší bolesti má při změně pohybu. Nevydrží delší dobu sedět ani stát. I když sedí krátkou dobu, oblast kříží se zmrtví a zcela mu znemožňuje další pohyb. Při mírném předklonu se velmi těžce narovnává, z pozice ležmo nemůže sám vstát, musí se dlouho rozcvičovat. Léky tlumící bolesti užívá denně. Jeho zdravotní stav se dle subjektivního posouzení nezlepšil, nestagnuje, ale je horší. Nesprávným posouzením jeho zdravotní dokumentace a nesprávným vyhodnocením zdravotního stavu došlo k pochybení na straně posudkových lékařů a v důsledku toho i k nesprávnému zařazení. Navrhoval, aby pro objektivní zhodnocení jeho

zdravotního stavu byl tento přezkoumán revizním odborným lékařem. Navrhoval, aby po provedeném dokazování bylo rozhodnutí ČSSZ ze dne 31.3.2011 zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení.

V rámci dokazování nechal Krajský soud v Brně vypracovat nový posudek o zdravotním stavu a pracovních schopností žalobce a požádal o jeho vypracování PK MPSV ČR, pracoviště v Brně.

Pokračování
-3-
41Ad 33/2011 – 24

PK MPSV ČR, pracoviště Brno 6.9.2011 jednala ve správném složení a posudek o zdravotním stavu žalobce vypracovala. Z tohoto posudku vyplývá, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ šlo v případě posuzovaného o 53 – letého vyučeného dělníka s různorodou dělnickou praxí, který byl opakovaně operován pro vleklý páteřní bolestivý syndrom, při prokázaném výhřezu meziobratlových plotének, naposledy v 11/2010. Na páteři byla prokázána těžká porucha dynamiky především bederního úseku, zde ale s nutným podílem operační stabilizace od 4. bederní po 1. křížové etáže, dále byla zjištěna insuficience svalového korzetu páteře, lehká hypotrofie stehenního svalu vlevo, snížení kožní citlivosti L5, S1 vlevo, méně i L1, 2 vlevo a snížení reflexních odpovědí z etáží L2 – S2. Výpadová neurologická symptomatologie ve smyslu paresy zjištěna nebyla. Pohyb imituje bolestivost, nikoliv prokazatelný závažný motorický končetinový deficit. Po stránce duševní jde o stav související s bolestmi páteře, který hraje důležitou úlohu v etiologii a následně i zpracování tělesného onemocnění. Jde o lehkou funkční poruchu, částečně ovlivnitelnou i antidepresivní medikací. Nebyly prokázány poruchy intelektu, vnímání, myšlení ani těžší afektivní poruchy. Hypertenzní nemoc, hyperplazie prostaty a poléková hepatopatie jsou, stejně jako stav po zlomenině předloktí, jen anamnestickým údajem bez dopadu na celkovou výkonnost organismu. Posudková komise pak uvedla, že na základě prostudované zdravotní dokumentace a stavu zjištěného při jednání PK došla k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí šlo u posuzovaného o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl bolestivý syndrom páteře, který je v posudku funkčně zhodnocen. Míru poklesu pracovní schopnosti PK MPSV hodnotí dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., v platném znění, kap. XIII, oddíl E, položka 1, písm. c) … 40 %. PK použila k hodnocení horní hranici daného procentního rozmezí pro opakované operační zákroky na bederní páteři. Se zřetelem k předchozí výdělečné činnosti, vlivu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost využívání dosažené kvalifikace, PK zvýšila hodnocení podle § 3 odst. 2 vyhl. o celých 10%, takže celkově činí míra poklesu pracovní schopnosti 50%. Uvedla, že nejde o stav uvedený pod písm. d) stejné položky, oddílu a kapitoly vyhlášky, protože postižení

nesplňuje medicínská kritéria zde uvedená, když nebylo zjištěno těžké postižení více úseků páteře, funkční neurologický nález nevykazuje těžké poškození nervu, svalové atrofie, poruchy hybnosti končetin, závažné poruchy funkce svěračů. Pro změnu podle § 4 vyhl. neshledala PK důvodu. Nejedná se o stav uvedený v § 6, kdy je pojištěnec schopen vykonávat výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Ostatní zdravotní postižení nezpůsobují větší pokles pracovní schopnosti než páteřní onemocnění. Bolest a její léčení nelze samostatně posudkově hodnotit, protože jde o subjektivní prožitek nezávislý na stavu postižení pohybového systému. V jednotlivých položkách ve vyhlášce je již bolest v procentním hodnocení započtena. Zdravotní stav posuzovaného se od uznání invalidity II. stupně nezhoršil, nová operace měla vést k ústupu subjektivních obtíží, když klinická symptomatologie kořenového útisku ustoupila, resp. nebyla zjištěna. Potíže při sezení a stání pramení ze slabosti svalstva kolem páteře, kterou lze ovlivnit jen pravidelným denním cvičením, po instruktáži rehabilitačním pracovníkem. Otoky prstů na nohou nemají objektivizovaný organický podklad. Při uvedeném zdravotním stavu byl posuzovaný schopen vykonávat výdělečnou činnost s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti.

Posudková komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byl posuzovaný invalidní dle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., šlo o invaliditu II. stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona

Pokračování
-4-
41Ad 33/2011

č. 306/2008 Sb., nešlo o invaliditu III. stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopností nejméně o 35%.

Podle odst. 2 § 39 uvedeného zákona, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

a) nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně,

b) nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně,

c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně

Provedeným dokazováním soud zjistil stejný skutkový stav, který vzal za základ svého rozhodnutí správní orgán a proto žalobu jako nedůvodnou zamítl. Soud vycházel z posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně z 6.9.2011, kdy tento posudek vycházel ze zhodnocení všech lékařských nálezů ohledně zdravotního stavu žalobce, Krajský soud v Brně nemá pochyby o objektivnosti uvedeného posudku.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud dospěl k závěru, že žaloba žalobce důvodná není a proto jí soud dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. Žalobci náklady řízení nebyly přiznány, neboť ve věci neměl úspěch, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 12. října 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru