Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 A 74/2013 - 35Rozsudek KSBR ze dne 16.07.2014

Prejudikatura

6 Ads 17/2013 - 25


přidejte vlastní popisek

41A 74/2013 – 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce M. P., bytem …, proti žalovanému Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 7. 2013, sp. zn. …, č. j. …

takto:

I. Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 7. 2013, sp. zn. SZ/930/2013/9S-JMK, č. j. MPSV –UM/6251/13/9S-JMK se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí 12. 7. 2013 pod č. j. …, neboť byla zamítnuta jeho žádost o vydání průkazu ZTP. Uvedl, že od roku 1996 do roku 2012 vlastnil průkaz ZTP. Tento mu nebyl v roce 2012 obnoven. Na základě uvedeného rozhodnutí se odvolal, odvolacím orgánem však nebylo jeho žádosti opět vyhověno. Nesouhlasil ani s posouzením svého zdravotního stavu jak OSSZ Brno – venkov, tak v odvolacím řízení PK MPSV ČR. U jednání posudkové komise nikdy nebyl fyzicky přítomen, aby došlo k posouzení jeho zdravotního stavu.

Ze správního spisu bylo zjištěno, že 25. 7. 2012 žalobce podal Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. 6. 8. 2012 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Šlapanice provedl sociální šetření pro účely řízení o vydání průkazu.

Poté bylo řízení Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Šlapanice přerušeno po dobu, po kterou OSSZ posuzuje zdravotní stav žadatele o průkaz.

OSSZ Brno – venkov 20. 9. 2012 vypracovala posudek o zdravotním stavu žalobce pro řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, kdy z tohoto posudku, na základě lékařských zpráv a sociálního šetření dospěl lékař k závěru, že posuzovaný není osobou, která se podle § 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., a § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. (lehká závislost). Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve smyslu § 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, není schopen zvládat jednu základní životní potřebu, a to péči o domácnost.

Poté, kdy žalobce dostal možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, vydal Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim pod č. j. … 2. 11. 2012 rozhodnutí, kdy rozhodl tak, že žalobci nepřiznal průkaz osoby se zdravotním postižením.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání, přiložil CD rentgenového vyšetření a zdravotnickou zprávu z ortopedického vyšetření k dalšímu posouzení zdravotního stavu výše jmenovaného, žádal na základě těchto skutečností o přehodnocení rozhodnutí úřadu práce o nevydání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako odvolací orgán, pak řízení přerušil do doby, po kterou bude PK MPSV, pracoviště v Brně posuzovat zdravotní stav účastníka řízení.

27. 6. 2013 PK MPSV ČR, pracoviště v Brně vypracovala posudek (jednání PK nebyl žalobce přítomen), kdy posudková komise vyšla při hodnocení zdravotního stavu z lékařských zpráv, které jsou v posudku uvedeny i ze sociálního šetření a uvedla v posudkovém hodnocení, že v případě posuzovaného se jedná o muže ve věku 31 let. Hlavní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je stav po polytraumatu s craniocerebrálním poraněním v roce 1995. Sledován na neurologii, objektivně t. č. je kvadruparesa s levostrannou kacentací na levé noze středního stupně a pravé horní končetiny lehkého stupně, jinak na končetinách hyperreflexie, lehký stupeň cerebelární symptomatologie, v anamnéze kognitivní deficit. Mentální defekt neprokázán, posuzovaný je plně orientovaný, s přiměřeným chováním. Pohybuje se zcela samostatně s oporou dvou francouzských holí. Při chůzi napadá na LDK. Schody zvládne sám. Řídí auto, jezdí na kole. Od mládí je také sledován na ortopedii pro deformitu páteře – skoliózu – z ortopedického vyšetření – pravostranná dlouhá TL křivka, dekompenzace trupu, olovnice 1 cm vlevo, elevace ramene vpravo 4 cm, napadá na LDK při chůzi. Těžké poruchy funkce nosného a pohybového aparátu ve smyslu těžkých paretických postižení, těžkého omezení funkce kloubů nebo těžkého omezení hybnosti páteře s výrazným dopadem na mobilitu posuzovaného, nejsou prokázány – mobilita neuznána. Pro recidivující bolesti hlavy docházel na rehabilitaci C páteře. Vyšetřen i na očním, kde zjištěna myopie s astigmatismem, normální nitrooční nález, visus s korekcí oboustranně 5/5. Sluch bez poruchy. V anamnéze v roce 2009 ojedinělý epi paroxysmus s abnormním eeg po abusu tehdy alkoholu. Dále bez epi paroxysmů bez antiepileptické medikace. U posuzovaného tedy není zjištěna těžká duševní nebo smyslová porucha, která by omezovala orientaci – orientace neuznána. Posuzovaný měl již dostatečný časový prostor se na své pohybové postižení adaptovat. Vzhledem ke svému věku, absenci závažného duševního či smyslového postižení je schopen využívat zachovaných potenciálů a kompetencí a řadu činností zvládat s použitím facilitátorů či alternativními způsoby, které byl schopen nacvičit.

Vstřícně je hodnocena potřeba pomoci při péči o domácnost při zdravotním postižení posuzovaného (řadu činností zvládá). Z doložené dokumentace, která je shrnuta do výše uvedeného popisu funkčních poruch při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu posuzovaného, nevyplývají těžké poruchy smyslové, duševní nebo pohybové, které by byly objektivním podkladem pro neschopnost zvládat ostatní základní životní potřeby. Osobní aktivity přizpůsobil svému postižení, pracuje na plný úvazek, jezdí na kole, chodí na koncerty.

Na základě provedeného přezkumu PK MPSV potvrzuje posudkový závěr lékaře OSSZ tedy, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nešlo o osobu, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, nešlo o osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb., považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Zdravotní stav byl dlouhodobě nepříznivý ve smyslu § 3 písm. c) citovaného zákona, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu však nebyla neschopna zvládat základní životní potřeby uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo b) citovaného zákona ani nebyla neschopna zvládat alespoň tři nebo čtyři základní životní potřeby.

Na základě tohoto posudku pak Ministerstvo práce a sociálních věcí pod č. j. … vydalo rozhodnutí, kdy podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání žalobce zamítlo a výše uvedené rozhodnutí Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně ze dne 2. 11. 2012 potvrdilo.

Z odůvodnění rozhodnutí pak vyplývá, jak zdravotní stav žalobce posoudil úřad práce s tím, že zdravotní stav byl znovu přezkoumán a zhodnocen na jednání PK MPSV dne 27. 6. 2013, kdy v odůvodnění rozhodnutí uvedeno složení posudkové komise, podklady, z nichž PK MPSV vycházela při vypracování posudku a dále pak zkonstatováno posudkové zhodnocení PK MPSV ČR ze dne 27. 6. 2013 a také výrok PK MPSV ČR z téhož dne.

Na to pak uvedeno v závěru rozhodnutí, že MPSV rozhodlo na základě nového posouzení zdravotního stavu oprávněné osoby ze dne 27. 6. 2013, který byl PK MPSV zhodnocen v rozsahu potřebném pro účely odvolacího řízení a nové posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a posouzení stupně závislosti bylo stanoveno na základě dostatečně doložené zdravotní dokumentace.

Žaloba je důvodná.

Skutková zjištění a právní posouzení krajským soudem.

Podle § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Krajský soud v Brně uvádí, že v tomto typu řízení je Ministerstvo práce a sociálních věcí vázáno závěrem posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Je však na ministerstvu, aby posoudilo vypovídací hodnotu posudku, neboť je to Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdo v odvolacím řízení o nároku na přiznání či nepřiznání průkazu osoby se zdravotním postižením rozhoduje.

Nic takového, tedy vlastní hodnotící úvahy žalovaného, se v jeho rozhodnutí ze dne 12. 7. 2013 č. j. … neobjevilo, neboť žalovaný ve svém rozhodnutí pouze ,,opsal“ posudek PK MPSV ČR z 27. 6. 2013.

Podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Soud s odkazem na to, co uvedl shora, zrušil rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.

Dle § 78 odst. 4 a odst. 5 s.ř.s. soud vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení a zavazuje ho právním názorem, že při vydání nového rozhodnutí se musí řádně vypořádat s posudkem PK MPSV, pracoviště v Brně ze dne 27. 6. 2013, z rozhodnutí musí být patrny úvahy žalovaného při hodnocení tohoto důkazu a důvody vydání napadeného rozhodnutí.

Pokud jde o náklady řízení, rozhodnutí se opírá o ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Ve věci měl úspěch žalobce, náklady řízení nežádal a ani mu žádné náklady nevznikly, pokud jde o žalovaného, ten ve věci nebyl úspěšný.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru