Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

36 Ca 20/2009 - 19Usnesení KSBR ze dne 29.12.2011

Prejudikatura

9 As 24/2007


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 36Ca 20/2009 - 19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Haplové a soudkyň JUDr. Jarmily Ďáskové a JUDr. Evy Lukotkové ve věci žalobkyně I. B., , zast. opatrovníkem Z. H., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o poskytnutí jednorázové peněžní částky, k podání (žalobě) doručené ČSSZ dne 30.6.2009,

takto:

I. Podání doručené ČSSZ dne 30. 6. 2009 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 14.7.2009 byla Krajskému soudu v Brně doručena prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení žaloba, která byla žalované doručena dne 13. 8. 2009, směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ohledně odškodnění za příkoří během II. světové války.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě ze dne 25. 8. 2009 uvedla, že rozhodnutím ze dne 29.11.2005, č.j. 306002763/A zamítla žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 1 odst. 3 zákona č. 261/2001 Sb., uplatněnou z důvodu účasti v národním odboji za osvobození s odůvodněním, že nebylo prokázáno splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení. Současně byla žalobkyně poučena o tom, že proti tomuto rozhodnutí je možné do 30ti dnů od doručení podat žalobu k MS v Praze. Předmětné rozhodnutí žalobkyně prokazatelně převzala dne 12. 12. 2005. Žaloba žalobkyně proti blíže neidentifikovanému rozhodnutí ve věci odškodnění za příkoří během 2. světové války byla žalované doručena až dne 30.6.2009. Žalovaná proto navrhla, aby soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. žalobu odmítl pro její opožděné podání.

Žalovaná k žádosti soudu zaslala kopii žádosti, sepsané dne 22.2.2010 u MěSSZ Brno, o přehodnocení své žádosti a poukázání jednorázové peněžní částky na základě judikátu NSS a urgenci z 30.6.2010 a 7.9.2010.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v pozdějších zněních (dále jen „s.ř.s.“), nestanoví-li zákon jinak, soud návrh usnesením odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle ust. § 72 odst. 1, věty první, s.ř.s., žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Podle ust. § 72 odst. 1, věty druhé s.ř.s. lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ust. § 40 odst. 1 věty první s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Podle ust. § 40 odst. 2 věty první s.ř.s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2007, čj. 9 As 24/2007-57, www.nssoud.cz), podle které v případě odmítnutí žaloby pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. je soud povinen zcela jednoznačně prokázat, že návrh byl podán

opožděně.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně obdržela rozhodnutí žalované ze dne 29.11.2005, č.j. 306002763/A dne 12. 12. 2005 a následujícího dne tak počala běžet dvouměsíční lhůta pro podání žaloby proti němu, která skončila uplynutím dne 12. 2. 2006 (§ 40 odst. 1 věty první, odst. 2 věty první s.ř.s.). Poslední den lhůty pro podání žaloby tedy připadl na čtvrtek 12.1.2006. Žaloba byla doručena žalované až dne 30.6.2009.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že se jedná o návrh podaný opožděně, neboť posledním dnem lhůty k podání žaloby byl 12. 2. 2006.

Vzhledem ke shora uvedenému soud řízení o podání došlém Krajskému soudu v Brně dne 14. 7. 2009 odmítl (ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.).

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 29. prosince 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Milada Haplová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru