Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Cad 247/2009 - 122Rozsudek KSBR ze dne 01.11.2011

Prejudikatura

20 Cad 28/2005 - 22


přidejte vlastní popisek

34Cad 247/2009-122

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobce J.L., zast. Mgr. Bc. Vítězslavem Jírou, advokátem se sídlem Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o částečný invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6.10.2009, č. ……….,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádné se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 6.10.2009, č. ……., žalovaná zamítla žádost žalobce o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 43 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Brně – město, (dále jen „MSSZ“) ze dne 24.8.2009 není částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 25% a nedosahuje tudíž zákonem požadovaných 33%.

Žalobou ze dne 7.12.2009 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované a namítá, že posouzení zdravotního stavu v posudku ze dne 24.8.2009 nezohledňuje jeho skutečný zdravotní stav a v důsledku toho neodpovídá stanovené snížení schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Dále v žalobě popisuje své zdravotní potíže, v důsledku nichž byl několikrát uznán práce neschopným pro víceetážové vertebralgie, naposledy do 1.5.2009 pro cervikobrachiální syndrom. I přes rehabilitace a intenzivní léčbu nedochází ke zlepšení zdravotního stavu, jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti je snížena tak, že nepřichází v úvahu činnost se zatížením horních končetin a zvedání a manipulace s břemeny. Dále popisuje závěr lékařské zprávy neurologa MUDr. Lněničky z 3.12.2009, podle níž není schopen soustavné činnosti s manuální zátěží a jeho zdravotní stav by měl odpovídat položce 2, písm. c), oddílu F, vyhl. č. 284/1995 Sb. Z lékařské zprávy je tak zřejmé, že stanovení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pouze o 25% je zcela zjevně nesprávné a nereflektující zdravotní stav žalobce, když jeho zdravotní stav odpovídá jiné položce, kde je

rozpětí 30-40% poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Žádosti žalobce mělo být vyhověno, rozhodnutí žalované není správné a neodpovídá skutečnému stavu věci, protože jeho zdravotní stav byl zařazen do nesprávné skupiny a posouzen nesprávně. Navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že soud přezkoumává rozhodnutí o žádosti o dávku, která je podmíněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, vyžádal ve věci postupně posudky PK MPSV v Brně, v Hradci Králové a v Českých Budějovicích.

Soud vyžádal jako první posudek od Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (PK MPSV), pracoviště v Brně. Posudková komise za účasti odborného lékaře – neurologa při jednání dne 24.2.2010 v přítomnosti žalobce, kdy byl také posudek podán, hodnotila lékařské nálezy ve zdravotní dokumentaci ve spise MSSZ a ve zdravotní dokumentaci praktického lékaře, včetně založených lékařských nálezů a předložených lékařských nálezů a vycházela z vyšetření při svém jednání. Šlo o lékařské nálezy praktické lékařky, rentgenové vyšetření, diabetologické, ortopedické, rehabilitační, SONO vyšetření a neurologické od 18.6.2008 do 10.2.2010 a revmatologické vyšetření. Poslední pracovní

neschopnost trvala od 10.6.2009 do 1.3.2010. Na základě bohaté zdravotní dokumentace komise stanovila diagnostický souhrn, kdy do popředí uvedla algický vertebrogenní syndrom, syndrom krční a hrudní páteře, diabetes mellitus druhého typu na PAD, subacromiální bursitida vlevo, periatritis, humerosacpuláris, syndrom rotátorové manžety. Na základě obsahu lékařských zpráv a jejich závěrů, uvedených a citovaných v posudku, na základě objektivního orientačního vyšetření při jednání komise posudková komise uzavřela, že se jedná o dlouhodobou léčbu pro bolesti obou ramenních kloubů, více vlevo, krční a hrudní páteře, v objektivním nálezu je porucha dynamiky krční páteře, omezení hybnosti a citlivost levého ramenního kloubu odpovídající syndromu rotátorové manžety, při negativním ultrazvukovém vyšetření. Na rentgenu páteře jsou přítomny difuzní degenerativní změny způsobující lehké funkční postižení více úseků páteře s občas vystupujícími projevy nervového a svalového dráždění s omezením pohybu v postiženém úseku, omezení pro vynucené polohy a fyzicky náročné aktivity. Nejedná se o středně těžké postižení více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG vyšetřením, středně těžkou statickodynamickou insuficienci, ani o trvalé těžké postižení funkce více úseků páteře se závažnými parezami, výraznými svalovými atrofiemi. Další zdravotní problémy a to omezení hybnosti levého ramene je lehkého stupně, dle SONO vyšetření je manžeta rotátoru intaktní, kloub je bez výpotku, nepotvrzuje ani subacromiální bursitidu. Je přítomna pozitivita proti herpetickým virům a chlamydiím, které je nutno přeléčit. Dle revmatologického vyšetření se o zánětlivé onemocnění nejedná, váhonosné klouby jsou bez omezení hybnosti. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu posudková komise stanovila onemocnění páteře. Ke dni vydání rozhodnutí žalované pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil podle vyhl. č. 284/1995 Sb., ve znění platném v době vydání rozhodnutí, přílohy č. 2, kapitoly XV, oddílu F, položky 2, písm. b) 25%. Postižení páteře by bylo hodnoceno na dolní hranici procentního pásma, horní hranice byla zvolena s ohledem na ostatní onemocnění a předchozí vykonávané výdělečné činnosti. Pro zvýšení hodnocení komise neshledala jiné závažné objektivní důvody. Na základě toho učinila závěr, že žalobce k datu vydání rozhodnutí žalované nebyl částečně invalidní podle § 44 odst. 1,2 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění a nebyl ani plně invalidní podle § 39 odst. 1 téhož zákona. Stanovený pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve výši 25-ti% nedosahoval 33-ti% odpovídajících částečné invaliditě a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu neztěžoval obecné životní podmínky.

Při jednání u soudu dne 16.3.2010 žalobce předložil připomínky k vypracovanému posudku s tím, že posudek postrádá požadavek úplnosti a přesvědčivosti a navrhl, aby bylo dokazování doplněno. Žalobce především namítal, že závěr o tom, že se nejedná o středně těžké postižení více úseků páteře popírají radiologické nálezy žalobce s těžkými změnami krčního, hrudního i bederního úseku páteře, ignoruje následky kombinované infekce herpetickými viry, což bylo prokázáno pozitivními protilátkami a uvedená diagnóza chybí v diagnostickém souhrnu, což zkresluje zdravotní stav žalobce a zlehčuje tíži onemocnění, ignoruje nález degenerativních změn v úseku L4-5 a L5-S1 v bederním úseku páteře. Posudková komise zřejmě vycházela z vyjádření revmatologa, že se jedná o zcela běžný nález.

Na základě těchto námitek soud vyžádal posudek od jiné posudkové komise v Brně. Ta zasedala dne 28.4.2010 v přítomnosti žalobce a mimo stávající zdravotní dokumentaci měla k dispozici i námitky žalobce k předchozímu posudkovému hodnocení. Diagnostický souhrn nedoznal změn, posudková komise vycházela z neurologických vyšetření od června 2008 do února 2010 a dalších výsledků vyšetření, které v posudku uvedla a citovala. Podle této komise k datu rozhodnutí žalované byly prokázány pokročilé degenerativní změny v oblasti krční, hrudní i bederní páteře, porucha dynamiky v těchto úsecích páteře lehčího stupně s přítomností blokád, svalových kontraktur a s občasnými projevy nervosvalového dráždění. Nebyla prokázána těžká výpadová symptomatologie, paretická symptomatologie ani závažné svalové atrofie. Bylo prokázáno omezení hybnosti levého ramenního kloubu o čtvrtinu pohybového rozsahu bez průkazu kloubních změn při sonografickém vyšetření. Na ostatních kloubech nebylo shledáno podstatné omezení jejich hybnosti ani zánětlivé změny. Revmatologické vyšetření po datu vydání rozhodnutí neprokazuje zánětlivý charakter obtíží. Diabetologické vyšetření prokazuje cukrovku druhého typu kompenzovanou při dietě a při léčbě perorálními antidiabetiky, bez stavů metabolického kolísání bez komplikací. Po datu vydání rozhodnutí prokázána přítomnost protilátek proti virům herpetickým, cytomegaloviru, EB viru a chlamydiím, ale samotný laboratorní průkaz abnormity není posudkově rozhodný, neboť pro stanovení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je podstatný funkční dopad, ve kterém u posuzovaného nadále dominuje vertebrogenní algický syndrom víceetážový, se statodynamickou insuficiencí lehkou, bolestmi kloubů s funkčním omezením levého ramene lehčího stupně. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila shodně jako posudková komise v posudku ze dne 24.2.2010 včetně výroku a odůvodnění.

V námitkách vůči tomuto posudku žalobce komisi vytkl, že zcela pomíjí možnost povirového syndromu po infektu herpetickými viry, funkční dopad tohoto onemocnění, který se projevuje svalovými a kloubními bolestmi při jakékoliv fyzické zátěži. Fakt, že změny na RTG se rozvíjely mnoho let, jsou velmi pokročilé, ale problémy žalobce se datují od června roku 2008 a funkční zhodnocení považuje za zcela nedostatečné, protože pomíjí intoleranci fyzické zátěže v postižené páteři, kloubech a svalech, což je jeden z hlavních projevů onemocnění s diagnózou G 93.3, kterou komise zcela pojímají. Podle žalobce je právě toto onemocnění rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nikoliv vertebrogenní algický syndrom víceetážový, kterým trpí desítky let a nebrání mu ve výkonu zaměstnání. V tomto jde o hlavní odborné pochybení komise. Posudek nadále postrádá požadavek úplnosti a přesvědčivosti, protože jeho zdravotní stav byl zařazen do nesprávné skupiny a posouzen nesprávně.

Vzhledem ke vzneseným námitkám, které žalobce zopakoval při jednání dne 11.5.2010 u soudu, soud rozhodl o vyžádání dalšího posudku od posudkové komise v Hradci Králové, která by se měla přesvědčivě vyjádřit ke vznesenými námitkám, zda byl zdravotní stav hodnocen s přihlédnutím k jeho dosavadnímu zaměstnání a co je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, když dosud stanovená nebránila žalobci vykonávat své zaměstnání v plném rozsahu, ale nová diagnóza jeho zdravotní stav povšechně zhoršuje.

Podle posudku posudkové komise PK MPSV v Hradci Králové ze dne 8.9.2010, v níž zasedala odborná neuroložka, byl žalobce posuzován k výkonu zaměstnání nevyučeného řidiče nákladního auta. Komise vycházela ze spisové dokumentace MSSZ Brno, ze zdravotní dokumentace praktické lékařky, z vyžádaného EMG vyšetření ze dne 27.7.2010 a z přešetření při jednání. Diagnostický souhrn rozšířila o nadváhu, stav po zánětu mozkových blan v kojeneckém věku, po odstranění červovitého výběžku slepého střeva, po odstranění krčních mandlí, po operaci polypů vedlejších nosních dutin, po úrazu levé dlaně s poškozením šlach bez následků. Ve svém posudku uvedla a citovala z neurologických nálezů MUDr. Lněničky od 18.6.2008 do 10.2.2010, z výsledků imunologického vyšetření na virové infekce z 3.2.2010, vyšetření serologie neurotropních virů, ultrazvuku levého ramenního kloubu z 23.1.2010, rentgenu hrudní a bederní páteře z 3.5.2007, ortopedického nálezu z 4.3.2009, diabetologického z 29.7.2009, revmatologického z 28.1.2010, z rehabilitačních nálezů z 23.1. a 30.11.2009. Žalobce byl komisí objektivně přešetřen přítomnou odbornou neuroložkou. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posudková komise považuje bolestivý páteřní syndrom víceetážový, zejména krční, pažní a bederně křížový dle MG bez známek poškození míšních kořenů. Procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila shodně jako posudkové komise v předchozích dvou posudcích. Pokud se týká bolestí v etážích páteře, jsou uvedeny ve všech vyšetřeních neurologických, rehabilitačních i ortopedických a hodnoceny bez projekce do dolních končetin. Krčně pažní syndrom uváděný na přelomu let 2008-2009 byl později léčen jako zánět podnapažkového váčku a v lednu 2010 byl zjištěn normální nález. Na pravé straně při EMG vyšetření v 7/2010 byly zjištěny úžinové syndromy lehkého stupně - syndrom loketního tunelu a syndrom zápěstního tunelu, ke kterým dochází při útlaku. Nejde tak o postižení míšních kořenů. Jde sice o postižení více úseků páteře, ale EMG vyšetřením nebylo prokázáno postižení míšních kořenů ani v krční či bederní oblasti čerstvé nebo staršího data. Proto nelze postižení hodnotit podle písm. c) položky 2 oddílu F, kap. XV. Degenerativní změny popsané na RTG hrudní a bederně křížové oblasti páteře v květnu 2007 nejsou závažného charakteru, RTG nálezy

krční páteře z července 2009 jsou popisovány neurologem jako pokročilé, proto neindikoval CT nebo MRI. Proto by bolesti zad samy o sobě byly hodnoceny spíše při dolní hranici rozpětí u písmene b), ale pro bolesti v ramenech a náročnosti zaměstnání byla zvolena horní hranice. Další diagnózy uvedené v diagnostickém souhrnu nejsou posudkově významné. Zdravotní stav nelze hodnotit podle písm. c), protože v EMG vyšetření nebylo prokázáno postižení míšních kořenů, ani v krční či bederní oblasti čerstvé či staršího data. Degenerativní změny na hrudní a bederně křížové oblasti páteře zjištěné v květnu 2007 nejsou závažného charakteru, nálezy krční páteře z července 2009 jsou popisované jako pokročilé. O velmi pokročilých změnách hovoří neurolog až v nálezu z května 2010. Pod diagnózou G 93.3 je evidován chronický únavový syndrom, který byl z příl. č. 2 k vyhl. krátce po jejím vydání vyřazen, posudkově není hodnotitelný, neboť jde o subjektivní příznaky. Osteochondroza v etáži L5/S1 znamená zkostnatění chrupavek v této oblasti, lehčí diskopatie l4/5 je lehké

postižení meziobratlové ploténky. Nejdéle vykonávanou práci řidiče nákladního automobilu vykonával v plném rozsahu do roku 1996, od té doby práce méně náročné a méně zatěžující páteř. Komise se ztotožnila s výsledkem posouzení lékařem MSSZ Brno z 24.8.2009 a s posudky PK MPSV Brno z 24.2.2010 a 28.4.2010 a učinila shodný závěr.

V námitkách vůči tomuto posudku se žalobce pozastavil nad tím, že všechny komise se shodly na tom, že míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je 25%, ani méně či více. Namítal, že závažnost RTG nálezu vyplývá z toho, že nebylo indikováno CT či MRI, což je medicínský nesmysl. Při hodnocení stavu podle písm. c) posudková komise hovoří pouze o silnějších projevech nervového a svalového dráždění, nikoliv o poškození a problém vidí v tom, že pomocí EMG nelze prokázat žádné projevy dráždění, neměří bolestivé stavy, prokáže pouze kořenovou lézi, což není totéž. Změny v krčním úseku nejsou jako takové natolik závažné, aby běžně způsobily závažné problémy vyúsťující v invaliditu, nesmí však být kombinovány s povirovým syndromem únavy a svalových bolestí, který zásadním způsobem zvyšuje intenzitu kořenového dráždění a soustavnými bolestmi vyřazuje pacienta z fyzické zátěže. Pokud onemocnění G 93.3 není uvedeno v příloze, je povinnost postupovat podle onemocnění s podobnými problémy např., m.Bechtěrev a toto onemocnění lze již hodnotit, aniž je třeba EMG vyšetření. Tuto diagnózu posudkový závěr zcela pomíjí a žalobce ji právě považuje za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Posudek nadále postrádá požadavek úplnosti a přesvědčivosti a pro vytýkané vady a nedostatky by měl být vypracován znalecký posudek.

Při soudním jednání dne 29.9.2010 soud na základě námitek vůči posudku rozhodl o vypracování doplňujícího posudku, v němž komise odpovídá na námitky žalobce.

V doplňujícím posudku ze dne 10.11.2010 posudková komise ve stejném složení zdůraznila, že chronický únavový syndrom posudková služba neřeší, ale vychází z objektivních příznaků a výsledků exaktních vyšetření, protože subjektivní stesky nelze plně zhodnotit. Dále zdůraznila, že recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG vyšetřením jsou základním kritériem pro hodnocení podle písm. b) či c) položky 2 oddílu F, kap. XV, což je hranice mezi žádnou a částečnou invaliditou. Vyjádření žalobce z 28.9.2010 považuje za prodlužování soudního řízení, neboť se v něm opakují tytéž námitky již zodpovězené a znevažuje činnost posudkových komisí. Pokud se týká nálezů a zejména stanovisek neurologa, naopak komise namítá, že v jeho nálezech nenašla ani jeden

standardní neurologický nález, jsou spíše směsí ortopedického a rehabilitačního nálezu. Posudková komise setrvala na svém posudku ze dne 8.9.2010.

K předmětnému posudku žalobce dne 9.12.2010 vznesl opětovně námitky a zdůrazňuje, že se komise do důsledku s námitkami nevypořádala a nevyjadřuje se k nim a vzhledem k obsahu posudku považuje komisi za neobjektivní a podjatou. Proto žalobce

znovu navrhl, aby byl zpracován znalecký posudek soudním znalcem v oboru, protože dosavadní posudkové komise se s odbornými námitkami žalobce nevypořádaly a nevyjádřily se k nim.

Dne 7.2.2011 žalobce provedl stanovení okruhu otázek pro další posudkovou komisi na základě nezodpovězených námitek v posudcích ze dne 24.2.2010, 28.4.2010, 8.9.2010 a 10.11.2010. Odlišnost jednotlivých posudků ukazuje na diagnóze chronického únavového syndromu s kloubními a svalovými bolestmi, jehož existenci posudkové komise v posudcích uznaly, ale přistoupily k ní nesystémově a rozdílně. Posudek ze dne 24.2.2010 ji nezahrnul do výčtu diagnóz ani do závěrů a nezohlednil ji. V posudku ze dne 28.4.2010 tato diagnóza byla uvedena, ale pro stanovení poklesu schopnosti SVČ byla posudkově nerozhodná. V posudku ze dne 28.9.2010 bylo uvedeno, že syndrom byl vyřazen z přílohy vyhlášky a není posudkově hodnotitelný.

Posledně uvedené námitky soud předložil další posudkové komisi MPSV v Českých Budějovicích. Komise zasedala dne 30.5.2011 za přítomnosti odborného neurologa v nepřítomnosti žalobce. Vycházela ze spisové dokumentace, z předchozích posudků MP SV Brno, Hradec Králové, ze zdravotní dokumentace ošetřující lékařky a z vlastního šetření při jednání. V diagnostickém souhrnu uvedla jako rozhodující chronický polytopní algický vertebrogenní syndrom na podkladě mírné dextrorotoskoliozy krčního a dolního hrudního úseku, mírné rotoskoliozy a plynulé lordózy bederního úseku a mírné deformační spondylozy. V dalším je diagnostický souhrn shodný s diagnostickým souhrnem v předchozích posudcích. Za účelem získání nejvyšší míry objektivizace zdravotního stavu si posudková komise vyžádala vyšetření žalobce za hospitalizace na infekčním oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích ve dnech 16.5.-19.5. a 23.5.-26.5.2011. Dne 21.4.2011 byl proveden objektivní nález při jednání posudkové komise, které bylo odročeno pro nutnost doplňujícího vyšetření pro subjektivně udávané potíže charakteru chronického únavového syndromu s polyartralgemiemi ramenních loketních a drobných ručních kloubů. Posudková komise vyžádala doplnění infektologické a revmatologické. V rámci hospitalizace došlo k podrobnému vyšetření krve žalobce 19.5.2011 plazmy téhož dne, bylo provedeno neurologické konzilium dne 19.5.2011, rentgen ramenních kloubů obou rukou, rentgen krční páteře a komplexní vyšetření dne 18.5.2011. Dále měla komise k dispozici revmatologické konzilium ze dne 24.5.2011, ortopedické konzilium ze dne 25.5.2011, rentgenové vyšetření SI skloubení, přechodu Th-LS ze dne 25.5.2011. Z těchto vyšetření učinila závěr, že vyšetřením metodou PCR v krvi a plasmě, serologickým vyšetřením nebyla zjištěna relevantní příčinná souvislost s povirovým syndromem únavy, zobrazovacími metodami a konziliárními vyšetřeními byly prokázány změny na skeletu, které spíše odpovídají předchozím profesím, věku a dlouhodobému zatěžování a nejsou součástí chronického únavového syndromu a z hlediska infekčního lékařství není validní důvod k významnému funkčnímu dopadu

a vlivu na pracovní schopnost. Posudková komise dále měla k dispozici neurologický nález z 5.4.2011, psychiatrický po prvém kontaktu s ambulancí z 30.3.2011, radiodiagnostický z 8.10.2010, neurologický z 23.2.2010, laboratorní z 25.1.2010, SONO levého ramenního kloubu z 23.1.2009 a radiodiagnostické vyšetření z 3.5.2007. Posudková komise dále v textu posudku vyjmenovala všechny otázky, které položil žalobce k jednotlivým posudkům ve

svém podání ze dne 7.2.2011. Pokud se týká otázek vztahujících se k povirovému syndromu únavy, který je v desáté revizi v aktualizované druhé verzi k 1.1.2009 MSKN uveden pod kódem 93.3 posudková komise na základě vyžádané hospitalizace za účelem doplňujících vyšetření na infekčním oddělení ve shora uvedené době konstatovala, že metodou PCR v krvi i plasmě nebyla prokázána přítomnost virů SMV, EBV, VZV, HSV, 1aHSV2. Serologickým vyšetřením byla zjištěna pouze pozitivita IgG EBV-EBNA1, což představuje pouze skutečnost, že se posuzovaný již dříve s virem EBV setkal, ale nyní nejsou známky akutní infekce. Prokázána pozitivita IgG SMV Elisa protilátky při negativitě PCR CMV a IGM, CMV Elisa protilátek je stejnou situací, nejedná se o akutní onemocnění virem CMV. Zhodnocením těchto metod infektolog konstatoval, že nedávají relevantní příčinnou souvislost s povirovým syndromem únavy a provedená zobrazovací a konziliární vyšetření resp. nálezy z nich, nejsou součástí chronického únavového syndromu. Pokud se týká vyšetření EMG, jde o pomocnou metodu detektující hlavní negativní výpadové jevy a ty pozitivní jako bolest, brnění nemusí mít korelát v konvenčním EMG. Má pomoci klinický obraz ozřejmit, klinické vyšetření by vždy mělo být výchozí. Objektivizovat tíži bolesti pomocí EMG není možné, pouze chování při bolesti. Zde ovšem jde o individualitu, protože záleží na prahu bolesti u jedince. Projevy nervosvalového dráždění vychází především z klinického nálezu, který má typické svalové spazmy podél páteře, bolesti vystřelují do určitého dermatosu a jsou známky blokového postavení páteře. Tíže bolestivého syndromu by měla odpovídat tíži klinického nálezu. Pokuse týká vývoje změn na ERG, ty se vyvíjí v čase. Dne 18.5.2011 na RTG obou rukou a zápěstí byl normální nález, u skeletu páteře a ramenních kloubů byl přesný popis odborného rentgenologa a posudkoví lékaři hodnotí funkční dopad – míru funkční poruchy. Degenerativní změny v RTG obraze nemusí mít vždy klinický korelát a ani tíže klinických potíží není v přímé úměře. Po zhodnocení skutkových zjištění z lékařských nálezů doložených a získaných v době hospitalizace žalobce a na základě orientačního objektivního přešetření žalobce při zasedání komise, komise dospěla k závěru, že rozhodující příčinou v době vydání napadeného rozhodnutí dne 6.10.2009 byl chronický polytopní algický vertebrogenní syndrom na podkladě mírné dextrorotoskoliozy krčního a dolního hrudního úseku, mírná rotoskolioza a plynulá lordóza bederního úseku a mírná

deformační spondiloza. Ostatní onemocnění výrazným způsobem neomezují aktivní hybnost posuzovaného nemají podstatný vliv na pracovní schopnost. Posuzovaný je adaptovaný na své zdravotní postižení, čemuž odpovídá objektivně zjištěný zdravotní stav a jeho zachovalé tělesné schopnosti mu umožňují dlouhodobě vykonávat výdělečnou činnost v dělnické profesi řidiče. Posudková komise si vyžádala hospitalizaci, během níž bylo provedeno kompletní klinické a podrobné laboratorní vyšetření krve, moče, biochemické a serologické vyšetření, RTG vyšetření obou ramenních kloubů, rukou a zápěstí, krční páteře a konziliární vyšetření neurologické, ortopedické a revmatologické. Jejich zhodnocením lze konstatovat, že objektivně zjištěné nálezy nedávají relevantní příčinou souvislost s povirovým syndromem únavy u posuzovaného. Zobrazovacími metodami a konziliárními vyšetřeními byly prokázány změny na skeletu odpovídající předchozí profesní anamnéze, jeho věku a dlouhodobému zatěžování končetin a páteře a nejsou součástí únavového syndromu. Z pohledu odborných lékařů není validní důvod k významnému funkčnímu dopadu a vlivu na pracovní schopnost. Degenerativní změny na skeletu páteře a artrotické změny ramenních sakroliliakálních kloubů i nosných kloubů nejsou takového rozsahu, aby podstatným způsobem omezovaly aktivní hybnost posuzovaného a měly negativní dopad na jeho pracovní schopnost. Nové psychiatrické vyšetření z 30.3.2011 bylo uzavřeno jako protrahovaná depresivní reakce na tíživou osobní situaci, nasazena antidepresiva a během hospitalizace nebyla deprese

u posuzovaného již zaznamenána. Pokud se týká stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, posudková komise v tomto posudku postupovala nesprávně podle vyhl. č. 359/2009 Sb., protože v úvodu posudku uvedla datum vydaného rozhodnutí dne 6.10.2010. Nápravu v tomto směru učinila dodatečně soudem vyžádaným posudkem ze dne 18.8.2011. Podle komise rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu odpovídala v době rozhodné postižení uvedenému v kap. XV, oddíl F, položka 2, písm. b) příl. č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., v platném znění, kde z uvedeného rozmezí 15%-25% komise stanovila pokles ve výši 25%, na horní hranici rozmezí s přihlédnutím k tíži obtíží a dalším zdravotním postižením, byť jen s nevelkým funkčním dopadem a dále s ohledem k dělnické profesi posuzovaného. Bez tohoto zohlednění by komise volila střed procentního rozmezí tj. 20%. Pro aplikaci § 6 odst. 4 vyhlášky neshledala komise důvod. Komise uzavřela, že

k datu vydání napadeného rozhodnutí posuzovaný nebyl plně invalidní podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., nebyl ani částečně invalidní podle § 44 odst. 1 či 2 téhož zákona.

Soud po takto obsáhlém dokazování v tomto řízení, v němž si postupně vyžádal šest posudků od posudkových komisí ve třech krajích přistoupil k posouzení žaloby z hlediska námitek v žalobě uvedených a dospěl k tomuto závěru. Za daného důkazního stavu ve věci dle názoru soudu nelze již pochybovat o tom, že zdravotní stav žalobce byl řádně přezkoumán a objektivní zjištěn, k čemuž přispěla posudková komise MPSV v Českých Budějovicích,

která zajistila hospitalizaci žalobce za účelem komplexního vyšetření žalobce a získala tak dostatek důkazního materiálu z objektivních vyšetřeních laboratorních i odborných konziliárních pro posouzení funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce na jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti. V podrobnostech soud odkazuje na obsah posudků posudkové komise v Českých Budějovicích. Podle soudu se posudková komise se vypořádala s námitkami uvedenými žalobcem v jeho žalobě, v níž namítal, že jeho zdravotní stav měl být hodnocen, resp. odpovídá položce 2, písm. c), oddílu F, příl. č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., kde z uvedeného rozmezí 30-40% by docílil pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve výši postačující pro částečnou invaliditu. Posudkovými komisemi stanovenými 25%, zejména pak posudkovou komisí v Českých Budějovicích zcela reflektují zdravotní stav žalobce, tak jak byl objektivně v průběhu tohoto řízení, zejména v posledním posudku na základě podrobných vyšetření zjištěn a zhodnocen. Z tohoto pohledu soud hodnotí posudek PK MPSV ze dne 30.5.2011 a doplňující – opravný ze dne 18.8.2011 za úplný, přesvědčivý a objektivní a soud nenašel důvod pochybovat o správnosti posudku, v němž byl komplexně zhodnocen zdravotní stav na základně kompletního vyšetření zdravotního stavu žalobce. Tento posudek podle soudu splňuje všechna požadovaná kritéria pro to, aby se stal zásadním důkazem pro posouzení žaloby. Podle závěru v posudku, žalobce nebyl ke dni vydání napadeného rozhodnutí 6.10.2009 částečně invalidní podle § 44 odst. 1,2 zákona č. 155/1995 Sb., nebyl ani plně invalidní podle § 39 odst. 1 téhož zákona, a proto soud posuzuje napadené rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost o částečný invalidní důchod jako věcně správné a v souladu se zákonem, neboť žalobce nesplnil jednu z podmínek ustanovení § 43 téhož zákona.

Soud podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1,2 s.ř.s., neboť žalobce nebyl úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení:

Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu

v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 1. listopadu 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru