Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 92/2011 - 16Usnesení KSBR ze dne 23.04.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 34Ad 92/2011 - 16

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce M.D., bytem ……………………….., zast. zákonnou zástupkyní L.F., bytem jako žalobce, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o sirotčí důchod, v řízení o žalobě ze dne 5. 12. 2011, proti rozhodnutí žalované ze dne 6.10.2011, č.j. …………………….,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 5. 12. 2011 podanou u Krajského soudu v Brně dne 5.12.2011, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 6.10.2011, č.j. …………………………, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. ……………………….. ze dne 22.7.2011 a toto rozhodnutí, kterým byl žalobci odňat od 24.9.2011 sirotčí důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů bylo potvrzeno.

Žalovaná svým podáním ze dne 2. 4. 2012 sdělila soudu, že dne 26. 3. 2012 vydala ve věci nové rozhodnutí, jímž vyhověla námitkám žalobce a připojila uvedené rozhodnutí.

Zástupkyně žalobce k dotazu soudu ve smyslu ust. § 62 odst. 3 zák. č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), podáním doručeným soudu dne 23.4.2012 sdělila, že nadále netrvá na žalobě vůči ČSSZ a žádá „o zastavení žaloby.“

Z rozhodnutí žalované ze dne 26. 3. 2012, č.j. 6851150053 soud zjišťuje, že jím byl mj. byl obnoven nárok na sirotčí důchod pro dítě Martin Dvořáček, nar. 24.6.1994, od 24.9.2011, který činí 6.050,- Kč měsíčně.

Podle ust. § 62 odst. 4, věty první, zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.), soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen.

Vzhledem k vyjádření zástupkyně žalobce doručenému Krajskému soudu v Brně dne 23.4.2012 soud podle ust. § 62 odst. 4 soudního řádu správního, řízení tímto usnesením zastavuje.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 23. dubna 2012

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Milada Haplová,v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru