Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 90/2011 - 12Usnesení KSBR ze dne 30.11.2011

Prejudikatura

41 Ad 1/2010 - 10

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 17/2012

přidejte vlastní popisek

34Ad 5/2011 - 12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce M.M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, k podání (žalobě) ze dne 27. 11. 2011,

takto:

I. Podání ze dne 27. 11. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 29. 11. 2011 byla Krajskému soudu v Brně doručena žaloba ze dne 27.11.2011, kterou se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 10. 10. 2011, č.j. …………., kterým se žalobci podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 6. 11. 2011 odnímá invalidní důchod. Žalobce považuje napadený výrok rozhodnutí za nicotný a žádá o provedení důkazů Posudkové zhodnocení MPSV – OSÚ vydaném v Brně dne 1.6.2009 a dále žádá, aby mu byl vrácen částečný invalidní důchod se zpětným vyplacením od doby jeho odnětí. Žalobce ke své žalobě připojil rozhodnutí žalované ze dne 10. 10. 2011/SL, č.j. ……………. (dále jen „napadené rozhodnutí“).

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/2002 Sb., v platném znění (dále jen „s.ř.s.“) soud odmítne návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ust. § 68 písm. a) s.ř.s. je žaloba nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

Podle ust. § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, lze proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Podle ust. § 88 odst. 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, lze námitky podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení.

Z obsahu žaloby soud zjistil, že žalobce napadené rozhodnutí žalované převzal dne 12.10.2011, žaloba byla k poštovní přepravě žalobcem podána dne 26. 11. 2011. Ze stejnopisu napadeného rozhodnutí připojeného žalobcem k žalobě pak soud zjistil, že žalobce v něm byl řádně poučen o možnosti podat písemné námitky proti tomuto rozhodnutí u České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení ve lhůtě 30ti dnů ode dne následujícího pod ni oznámení tohoto rozhodnutí.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, č.j. 41Ad 1/2010 - 10, uveřejněné pod Ejk 209/2010 na www.nssoud.cz), podle které: „podá-li žalobce žalobu proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění vydanému v I. stupni současně s námitkami (§ 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), je taková žaloba předčasná a soud ji odmítne [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Soud odmítne žalobu i v případě, kdy žalobce proti uvedenému rozhodnutí námitky nepodá, a to pro nevyčerpání řádných opravných prostředků [§ 68 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Předtím však ověří, zda byl žalobce řádně poučen o možnosti napadnout takové rozhodnutí námitkami a zda není namístě postupovat podle § 46 odst. 5 s.ř.s.“

Ze shora uvedeného je zřejmé, že žaloba ze dne 27. 11. 2011 směřuje proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, ač měl možnost podle řádného poučení podat proti němu námitky. Protože žalobce podal svoji žalobu k poštovní přepravě dne 26.11.2011, tedy až po uplynutí třicetidenní lhůty k podání námitek - žalobce napadené rozhodnutí převzal dne 12.10.2011, posledním dnem k podání námitek byl 11. 11. 2011, proto soud nemohl ani postupovat tak, že by řízení zastavil a podání postoupil jako námitky žalované k vyřízení.

Soud posoudil žalobu jako nepřípustnou podle ust. § 68 písm. a) s.ř.s., a proto řízení

o ní odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s..

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru