Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 82/2011 - 8Usnesení KSBR ze dne 29.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 62/2009 - 27


přidejte vlastní popisek

34Ad 82/2011 - 8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobkyně H.P., proti blíže neurčenému správnímu orgánu, v řízení o invalidní důchod, k podání (žalobě) ze dne 7.10.2011,

takto:

I. Podání ze dne 7. 10. 2011 s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním (žalobou) ze dne 7. 10. 2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 10.10.2011, žalobkyně podala podnět k soudnímu přezkumu a požádala o přezkoumání vydaného rozhodnutí. K žalobě připojila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, pracoviště Brno, ze dne 12.8.2011, č.j. ……………….., kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, č.j. ……………….., ze dne 14.6.2011 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2011, doručeným žalobkyni dne 7.11.2011, byla žalobkyně vyzvána, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnila a upřesnila své podání (žalobu) ze dne 7. 10. 2011 tak, aby bylo řádně označeno rozhodnutí správního orgánu, které napadá a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobkyni, aby byl označen napadený výrok rozhodnutí, který žalobkyně napadá, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobkyně napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný, aby byly uvedeny důkazy, které navrhuje provést k prokázání svých tvrzení a aby byl učiněn návrh výroku rozsudku. Zároveň byla poučena ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude její podání odmítnuto.

Žalobkyně na výzvu soudu reagovala podáním ze dne 14.11.2011, ve kterém soudu sdělila, že podává „rozhodnutí proti odvolání ze dne 9.8.2011, Lékařskou posudkovou komisí, Brno – Veveří 5, MUDr. Jaroslava Bojůnová,“ kde žádala o plný invalidní důchod, který jí nebyl přiznán na její zdravotní stav, který se zhoršuje.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č.j. 6Ads 62/2009-27, www.nssoud.cz), podle které rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§ 37 odst 5 s.ř.s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.

V posuzované věci je zřejmé, že shora uvedené podání ze dne 7.10.2011, ani ve znění jeho doplnění ze dne 14. 11. 2011 neobsahuje žádný žalobní bod. Tento nedostatek podmínek řízení nebyl ve stanovené lhůtě (tj. do 22. 11. 2011) odstraněn. Žalobkyně rovněž označila jako napadené rozhodnutí posudek Lékařské posudkové služby, který však nepodléhá soudnímu přezkumu. Podle soudu jde o takové nedostatky podmínek řízení, pro něž nelze v řízení pokračovat. Soud proto podání ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 29. listopadu 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru