Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 79/2011 - 11Usnesení KSBR ze dne 29.12.2011

Prejudikatura

7 A 93/2002


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 34Ad 79/2011 - 11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce R. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, k podání (odvolání) ze dne 1. 8. 2011,

takto:

I. Řízení o podání ze dne 1. 8. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 1.8.2011, doručeným Krajskému soudu v Brně prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení dne 23. 9. 2011, se žalobce odvolal proti posudku o invaliditě č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ ze dne 14.6.2011, „kde mu byla snížena invalidita a odebrán částečný invalidní důchod, předtím přiznaný od 15. 4. 2008 (rozhodnutí

z 19.1.2011) a požádal o přešetření tohoto rozhodnutí.“ Podáním z 5. 9. 2011 „vyjádřil souhlas s podáním žaloby vůči rozhodnutí ČSSZ o námitkách ze dne 15.6.2011.“ Obsahově tato podání bez dalšího nebyla projednatelná soudem. Soud proto postupoval podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.).

Podle § 37 odst. 5 s.ř.s. předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2011, č.j. 34Ad 79/2011 - 6, které bylo žalobci doručeno dne 12. 10. 2011, byl žalobce vyzván, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnil a upřesnil své podání (odvolání) ze dne 1. 8. 2011 tak, aby bylo řádně označeno rozhodnutí správního orgánu, které žalobce napadá a den jeho doručení žalobci, aby byl označen výrok rozhodnutí, který žalobce napadá, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadený výrok rozhodnutí pokračování
- 2. strana - 34Ad 79/2011

za nezákonný nebo nicotný, aby byly uvedeny důkazy, které žalobce navrhuje provést k prokázání svých tvrzení, aby byl učiněn návrh výroku rozsudku a aby byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byl poučen ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude jeho podání odmítnuto. Soud žalobce v této výzvě dále řádně poučil o tom, že v řízení před soudem lze přezkoumat pouze rozhodnutí ČSSZ o námitkách a že posudek lékaře je pouze podkladovým rozhodnutím, které soud přezkoumává pouze v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí ČSSZ o námitkách a jeho samostatný přezkum není možný.

Na výzvu soudu žalobce doplnil svoje podání (odvolání) podáním ze dne 19.10.2011, ve kterém soudu sdělil, že napadá rozhodnutí – Posudek o invaliditě ze dne 14.6.2011, č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ, kde je v bodě 2 uvedeno, že „nebylo prokázáno, že pro dlouhodobě nepříznivý stav mu zdravotní postižení značně ztěžovalo obecné životní podmínky.“ K podání připojil, mimo lékařských zpráv, rozhodnutí ČSSZ ze dne 19.1.2011, č.j. 6703206477/428, kterým byl žalobci přiznán částečný invalidní důchod od 15. 4. 2008 a posudek ČSSZ – Lékařská posudková služba, pracoviště pro námitkové řízení, se sídlem Věžní 26, 586 01 Jihlava ze dne 13. 6. 2011 č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ.

Žalovaná ve svém podání ze dne 21.9.2011, kterým soudu postoupila podání žalobce ze dne 1.8.2011 uvedla, že postupuje soudu žalobu proti rozhodnutí ze dne 15.6.2011, č.j. 6703206477/315-LP, kterým bylo v rámci řízení o námitkách změněno rozhodnutí ze dne

19.1.2011, č.j. 6703206477/428 tak, že podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. se žalobci od 1.7.2011 odnímá invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Pokladem pro vydání tohoto rozhodnutí byl posudek o invaliditě ze dne 13.6.2011, č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v pozdějších zněních (dále jen „s.ř.s.“), soud návrh usnesením odmítne mimo jiného, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle ust. § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Z podání z 1.8.2011 jednoznačně plyne, že žalobce chtěl podat odvolání proti posudku č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ ze dne 14. 6. 2011 (správně 13. 6. 2011). A protože jeho vyjádření z 5. 9. 2011 neobsahovalo náležitosti žaloby, byl soudem vyzván k upřesnění a doplnění tohoto podání. Ač byl žalobce podrobně soudem poučen, na svém stanovisku, že

napadl „rozhodnutí Posudku o invaliditě ze dne 14. 6. 2011, č.j. LPS/2011/124-NR-VYS_CSSZ, setrval, což stvrdil tím, že tento posudek mimo jiného připojil k doplnění podání ze dne 19. 10. 2011.

Posudek posudkového lékaře ČSSZ není rozhodnutím o nároku na dávku důchodového pojištění, ale pouze podkladem pro takové rozhodnutí. Poněvadž jde o úkon správního orgánu, který není rozhodnutím, ve smyslu ust. § 70 písm. a) s.ř.s. je ze soudního pokračování
- 3. strana - 34Ad 79/2011 - 12

přezkoumání vyloučen. V projednávané věci nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn. V řízení soud proto nemůže pokračovat, a proto podání ze dne 1. 8. 2011, doplněné 5. 9. 2011 a 19. 10. 2011, podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. tímto rozhodnutím odmítl.

Podle ust. § 60 odst. 3, věty první, s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 29. prosince 2011

JUDr. Milada Haplová,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru