Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 78/2011 - 7Usnesení KSBR ze dne 14.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 62/2009 - 27


přidejte vlastní popisek

34Ad 78/2011 - 7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobkyně M.B, proti blíže neurčenému správnímu orgánu, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, k podání (odvolání) ze dne 20. 9. 2011,

takto:

I. Podání ze dne 20. 9. 2011 s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním (odvoláním) ze dne 20. 9. 2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 21.9.2011, se žalobkyně odvolala proti rozhodnutí č.j. …………………. o nepřidělení jí žádaných invalidních výhod na částečný invalidní důchod, neboť s rozhodnutím nesouhlasí a navrhla, aby byla její žádost přezkoumána, dodala další vyšetření z neurologie, ortopedie, RHB a interní společně s dialetologií a endokrinologií.

Podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 9. 2011, doručeným žalobkyni dne 20.10.2011, byla žalobkyně vyzvána, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnila a upřesnila své podání (odvolání) ze dne 20. 9. 2011 tak, aby bylo uvedeno proti komu směřuje, aby byly uvedeny důkazy, které navrhuje provést k prokázání svých tvrzení a aby byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byla poučena ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude její podání odmítnuto.

Žalobkyně na výzvu soudu nereagovala a svoje podání (odvolání) ze dne 20. 9. 2011, ve stanovené lhůtě, tj. do 4. 11. 2011 nedoplnila.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č.j. 6Ads 62/2009-27, www.nssoud.cz), podle které rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§ 37 odst 5 s.ř.s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.

V posuzované věci je zřejmé, že shora uvedené podání až dosud neobsahuje označení žalovaného účastníka řízení a podatelka nepředložila soudu rozhodnutí, proti kterému se odvolala. Tyto vady podání nebyly ve stanovené lhůtě (tj. do 4. 11. 2011) odstraněny a jejich absence brání soudu v řízení pokračovat. Soud proto podání ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 14. listopadu 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru