Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 59/2010 - 100Usnesení KSBR ze dne 07.11.2011

Prejudikatura

3 Ads 61/2010 - 48


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 34Ad 59/2010 - 100

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce L. P., zast. Mgr. Petrem Knapem, advokátem se sídlem Mrštíkova 15, 693 01 Hustopeče, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o sirotčí důchod a vrácení přeplatku na sirotčím a vdovském důchodu, k podání (žalobě) ze dne 10. 6. 2009,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 10. 6. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Petra Knapa, ustanoveného soudem, advokátní kancelář se sídlem Mrštíkova 15, 693 01 Hustopeče, se určuje částkou ve výši 4.000,- Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Brně ve lhůtě 30-ti dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. 6. 2009 se žalobce domáhal u Krajského soudu v Brně přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2009, č.j. 490917059, kterým byla zamítnuta jeho žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění.

V žalobě žalobce požadoval vydání rozhodnutí, kterým by mu byl přiznán plný invalidní důchod, s ohledem na jeho zdravotní stav. V doplnění žaloby pak žalobce namítal, že žalovaný vycházel při své rozhodnutí z neúplného zjištění zdravotního stavu žalobce a z posudku, který byl neúplný a zpracovaný znalcem s ohledem na nedostatečně zjištěný zdravotní stav.

O tomto podání rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 7. 2009, č.j. 34Cad 114/2009-6, kterým podání odmítl a žádnému z účastníků řízení nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce podal proti tomuto usnesení soudu včas kasační stížnost, Nejvyšší správní soud pak na základě ní vydal dne 8.9.2010 pod č.j. 6Ads 69/2010 - 49 usnesení, kterým odmítl kasační stížnost proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7.5.2009 a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2009, č.j. 34Cad 114/2009 - 6 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle posudků PK MPSV v Brně ze dne 31. 3. 2011 a PK MPSV v Hradci Králové ze dne 4.10.2011 žalobce nebyl k datu vydání napadeného rozhodnutí 7.5.2009 plně invalidní podle § 39 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb., ale byl pouze částečně invalidní podle § 44 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb.,

šlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, nedosahoval však 66 % odpovídajících plné invaliditě a nešlo ani o schopnost vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Posudkové komise na základě podkladové a zdravotní dokumentace a v nich založených lékařských nálezů až do doby zasedání (poslední ze září 2011) dospěly k závěru, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla ischemická choroba srdeční s lehkými anginózními projevy. Pokles pracovní schopnosti hodnotila dle přílohy k vyhl. č. 2 k vyhl. č. 284/95 Sb., podle kapitoly IX., oddílu A, položky 8, písm. b) ve výši 45 %, pro užití § 6 odst. 4 vyhlášky nebyly zjištěny další posudkově významné skutečnosti.

Podáním ze dne 4. 11. 2011 vzal žalobce svoji žalobu v celém rozsahu zpět a navrhl, aby soud řízení o ní zastavil.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s.ř.s.).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Žalobci splňujícímu podmínky § 35 odst. 8 s..ř.s. ustanovil Krajský soud v Brně usnesením č.j. 34Cad 114/2009 - 36 ze dne 16. 2. 2010, které nabylo právní moci dne 19.2.2010, zástupcem pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Petra Knapa, advokáta se sídlem Mrštíkova 15, 693 01 Hustopeče a usnesením č.j. 34Ad 59/2010 – 63 ze dne 10.12.2010, které nabylo právní moci dne 23.12.2010 zástupcem pro řízení o soudní přezkoumání rozhodnutí správního orgánu.

Podle ust. § 35 odst. 8, věty druhé, s.ř.s. platí náklady spojené se zastupováním stát.

Soud určil odměnu za zastupování podle ust. § 9 odst. 2, ust. § 11 odst. 1 písm. b), d), e) a § 13 odst. 3, vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částkou 4.000,- Kč, a to za pět úkonů právní služby (příprava a převzetí věci, včetně první porady s klientem v kasačním řízení, tři písemná podání soudu - doplnění kasační stížnosti 8.3.2010, doplnění žaloby 29.12.2010, podání 4.11.2011 a účast při soudním jednání dne 28.6.2011) á 500,- Kč a za pět režijních paušálů á 300,- Kč na úhradu hotových výdajů advokátů. Odměna advokáta bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Brně ve lhůtě 30ti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, je přípustná

kasační stížnost za podmínek § 102 s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 7. listopadu 2011

JUDr. Milada Haplová,v.r.

Za správnost vyhotovení:
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru