Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 43/2012 - 107Rozsudek KSBR ze dne 28.06.2016

Prejudikatura

3 Ads 57/2013 - 15

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 172/2016

přidejte vlastní popisek

34 Ad 43/2012 –107

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobce: J. P., bytem ……………, zastoupeného Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o starobní důchod, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9.7.2012, č. j. 490 514 037/315 – LN,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 9.7.2012, č. j. 490 514 037/315 – LN, žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ČSSZ ze dne 18.4.2012, č.j. 490 514 037/428. Potvrzeným rozhodnutím přiznala ČSSZ účastníkovi řízení od 14.9.2011 starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o důchodovém pojištění) a s přihlédnutím k článkům 6 a 52 odst. 1 písm. b), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ve výši 5.679,-Kč měsíčně. V podaných námitkách ze dne 21.5.2012 účastník řízení nesouhlasil s rozdělením svého starobního důchodu na část vyplácenou ČSSZ a SSP, neboť pracoval na území ČR a žádal o vyplácení důchodu pouze ze strany ČSSZ. Po citaci článku 20 odst. 1 Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení č. 228/1993 Sb. a článku 15 odst. 1 Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení publikovaným pod sdělením MZV č. 117/2002 Sb. m.s., žalovaná konstatovala, že článek 20 odst. 1 Smlouvy je uveden v příloze č. III. Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a platí tudíž po přistoupení ČR Evropské unii. Účastník řízení ke dni rozdělení ČSFR pracoval v organizaci Poisťovňa Otčina a.s. se sídlem v Bratislavě podle evidenčního listu důchodového zabezpečení ze dne 1.2.1995, proto mu byly všechny předchozí doby pojištění započítány jako slovenské doby pojištění. V odůvodnění rozhodnutí je dále popsán způsob výpočtu přiznaného dílčího starobního důchodu.

V žalobě žalobce především namítal, že správní orgán I. stupně pochybil, když starobní důchod žalobce rozdělil na dílčí důchod český a dílčí důchod slovenský, když určité doby pojištění byly započítány jako slovenské doby a žalovaný správní orgán pak pochybil, když toto rozhodnutí jako správné potvrdil. Dále namítal, že správní orgány neprovedly žádné dokazování směřující ke zjištění, kde bylo sídlo zaměstnavatele stěžovatele ke dni 31.12.1992, resp. sídlo jeho organizační složky nebo odštěpného závodu, kde byl stěžovatel zaměstnán a důkazy předložené žalobcem. Že zaměstnavatelem byla organizační složka Poisťovni Otčina a.s., Regionální ředitelství Zlín.

Rozsudkem ze dne 6.8.2013, č.j. 34 Ad 43/2012-44 Krajský soud v Brně žalobu zamítl a žalované nepřiznal náklady řízení, když dospěl k závěru, že ke dni 31.12.1992 bylo sídlo zaměstnavatele žalobce na území Slovenské republiky, což dovodil zejména z pracovní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a Poisťovňou OTČINA, a.s., Nitra dne 20.7.1992 a ze sdělení téhož zaměstnavatele ze dne 20.4.1993, v němž vyslovuje souhlas s ukončením pracovního poměru žalobce dohodou ke dni 30.4.1993. Ohledně dodatku ke smlouvě ze dne 2.11.1992 a 17.12.1992 obsahující razítko regionálního ředitelství ve Zlíně soud konstatoval, že při uzavření těchto dodatků byla Poisťovňa OTČINA, a.s., Nitra, zastoupena regionálním ředitelem ve Zlíně, ale vždy se jednalo o dodatky ke smlouvě ze dne 20.7.1992. I v dodatku č. 2 ze dne 15.4.1993 k pracovní smlouvě je uvedeno, že jím došlo ke změně pracovní smlouvy ze dne 20.7.1992 uzavřené mezi Poisťovňou OTČINA, a.s., Nitra a žalobcem a pojišťovna byla zastoupena generálním ředitelem. Skutečnosti, že žalobce uzavřel a ukončil pracovní poměr s Poisťovňou OTČINA, a.s., se sídlem Nitra, Štefánikova trieda 88, odpovídá i prohlášení samotného žalobce v žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení ze dne 15.5.2012, kde těmito dvěma listinami dokládal oprávněnost své žádosti, v níž operoval se sídlem svého zaměstnavatele na území Slovenské republiky.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 18.9.2013 kasační stížnost doplněnou podáním ze dne 1.11.2013, v níž tvrdil, že ke dni 31.12.1992 byl zaměstnancem organizační složky Poisťovňa OTČINA, a.s., regionální ředitelství Zlín. Dále vytýkal nedostatečné dokazování správními orgány ohledně existence organizační složky Poisťovňa OTČINA, a.s., kdy měl být opatřen oficiální úplný výpis z obchodního rejstříku a vyžádány listiny vedené příslušným obchodním rejstříkem. Soud se dále nevypořádal s námitkou diskriminace žalobce vůči jiným občanům ČR.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25.6.2014, č.j. 3 Ads 82/2013-30 zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně shora citovaný a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. Ve svém rozsudku po citaci právní úpravy v čl. 20 odst. 1 Smlouvy a v čl. 15 odst. 1 správního ujednání konstatoval, že se krajský soud otázce sídla zaměstnavatele žalobce dostatečně věnoval, ale jisté pochybnosti v něm vzbudilo zjištění, že tato organizační složka není v žádném období zapsána ve slovenském obchodním rejstříku, přestože její existence je internetovým výpisem podchycena v České republice a tuto pochybnost bude nutno odstranit provedením důkazu úředním výpisem ze slovenského a obchodního rejstříku, případně jejich porovnáním s dalšími listinami k problematice existence uvedené organizační složky (regionální ředitelství Zlín), pokud vůbec nějaké listiny naznačeného obsahu existují, když listiny předložené v dosavadním řízení vesměs existenci zaměstnavatele stěžovatele na území ČR ke dni 31.12.1992 nedokládají. Internetový výpis z obchodního rejstříku a žádost stěžovatele o odstranění tvrdosti zákona nelze samostatně považovat za způsobilý důkaz existence tvrzené skutečnosti. Tyto listiny jen akcentují potřebu v naznačeném smyslu skutková zjištění krajského soudu doplnit a v tomto lze konstatovat v postupu krajského soudu jinou vadu řízení, když zjištění zápisu uvedené organizační složky je stěžení pro posouzení, zda lze dobu pojištění získanou stěžovatelem u Poisťovňy OTČINA, a.s. pokládat za dobu pojištění získanou v ČR. Námitku o diskriminaci stěžovatele mající původ ve specifických okolnostech zániku ČSFR krajský soud opomenul. Žalobní námitka, že byl zaměstnán u organizační složky se sídlem na území ČR závisí na posouzení zásadní žalobní námitky, tj. kde se nacházelo sídlo zaměstnavatelské organizace ke dni 31.12.1992. Soud má přihlédnout při posuzování diskriminační námitky k rozhodnutí ze dne 17.10.2012, jímž ministr práce a sociálních věcí vyhověl žádosti žalobce o odstranění tvrdosti zákona. Uložil krajskému soudu provést primárně důkazy k objasnění existence organizační složky Poisťovňa OTČINA, a.s., se sídlem na území ČR a pokud by vyústily v rozpor se stěžovatelovým prohlášením uvedeným v žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení, je na krajském soudu, jak tyto důkazy vyhodnotí a na kterém založí své rozhodnutí. Žalobce dále namítal nedostatečné zjištění skutkového stavu správními orgány ke zjištění, kde byl zaměstnán k 31.12.2012 tím, že si neopatřily oficiální úplné výpisy z obchodního rejstříku, zakladatelské listiny společnosti, stanovy společnosti a jejich změny a zejména listiny týkající se organizační složky. Nejvyšší správní soud uložil zabývat se tímto nadále ve svém řízení.

Soud vyžádal výpis o Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. č. 4779/16 a to z oddielu Sa vložka č. 843/B, který se týká UNIQA poisťovňa, a.s., u níž je zapsáno sídlo Lazaretská 15, Bratislava, v bodě IV. Deň zápisu 4.1.1991 v bodě V. Právná forma - Akciová spoločnost. Z historického prehľadu údajov z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. se podává zápis Poisťovňa OTČINA, a.s, Nitra (1.6.1995 – 5.7.1995), Poisťovňa OTČINA, a.s., (6.7.1975 – 29.11.2000), UNIQA poisťovňa, a.s. od 30.11.2000. V části XIII. - Iné dalšie právné skutočnosti pod bodem 1. je uvedeno, že akciová společnost byla založena podle § 25 zákona č. 104/1990 Sb., Zakladatelskou smlouvou ze dne 18.12.1990, na valném shromáždění, konaném 6.3.1991 byla schválena změna stanov dodatkem č. 1 ke stanovám z 18.12.1990. Stanovy akciové společnosti byly doplněny dále dodatkem č. 2 schváleným valným shromážděním konaným 6.11.1991, stanovy akciové společnosti byly přizpůsobeny obchodnímu zákoníku č. 513/91 Sb., a schválené na valném shromáždění konaném dne 28.4.1992 a na mimořádném valném shromáždění konaném dne 1.12.1992 byl schválený dodatek č. 1 ke stanovám, kterým se doplňoval § 3 o nový odstavec 3.

Na základě údajů uvedených v bodě XIII shora soud vyžádal od Okresného súdu Bratislava I. veškeré listiny obsažené ve spise obchodního rejstříku od založení akciové společnosti. Byla předložena Zakladateľská zmluva, decembr 1990, Poisťovňa OTČINA, a.s, Nitra. Studiem zakladatelské smlouvy soud zjistil, že jejich zakladatelem nebylo regionální ředitelství ve Zlíně a v žádném z 15 článků není zmínka o regionálním ředitelství ve Zlíně a to ani v čl. 9 týkajícího se členů orgánů akciové společnosti (členové představenstva a dozorčí rady).

Ze zápisu z valného shromaždenia akcionárov a.s. konaného dne 6.3.1991, 6.11.1991, 28.4.1992 a mimoriadneho valneho zhromaždenia dne 1.12.1992 konaných vždy v Nitre není v žádné z jejich části zmiňováno regionální ředitelství ve Zlíně. Pokud se týká Dodatkov k stanovám č. 1 ze dne 6.3.1991, č. 2 ze dne 6.11.1991 a dodatku ze dne 1.12.1992 ke stanovám, není v žádném z těchto dokumentů záznam o existenci regionálního ředitelství ve Zlíně ve smyslu, že by se stalo organizační složkou Poisťovny OTČINA, a.s., Nitra.

Součástí spisu obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 33183 je výpis z Podnikového registra Obvodného súdu Bratislava 1 v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 153, týkající se Poistovny OTČINA, a.s., Nitra, Štefánikova trieda 88, den vzniku 4.1.1991. V tomto výpisu ze dne 12.12.1991 není rovněž zmínka o regionálním ředitelství ve Zlíně.

K návrhu na zápis v obchodnom registri adresovaném okresnému súdu, Obchodný register Brno ze dne 18.12.1992 je připojena Zápisnica z predstavenstva a.s. Poisťovňa OTČINA, Nitra ze dne 30.11.1992, z něhož vyplývá, že bylo jednáno a rozhodováno o vytvoření filiálky Odštěpného závodu OTČINY na území ČR ve Zlíně. Z Uznesenie z téhož dne vyplývá, že predstavenstvo a.s. zriaďuje organizačnú jednotku Poistovne OTČINA, a.s. Nitra, odštěpný závod Zlín a předsedovi představenstva uložilo předložit návrh na registraci odštěpného závodu v obchodnom registri. Po proběhlém registračním řízení, v jehož průběhu došlo k nutnosti doplnit návrh a zaplatit soudní poplatek, byla na základě usnesení Okresního soudu Brno-venkov pod č. rg. B 989/1 v obchodním rejstříku odd. B, vložka č. 989 dne 18.3.1993 zapsána organizační složka podniku Poisťovna OTČINA, a.s. Nitra, odštěpný závod Zlín, Zarámí 88. Rozhodnutí nabylo právní moci 30.3.1993. Těmto listinám odpovídá úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 33183, obsahující označení odštěpného závodu Poisťovna OTČINA, a.s. Nitra, odštěpný závod Zlín, s datem zápisu dne 18.3.1993 a výmazu dne 1.11.1995.

Všechny shora uvedené listiny, které soud vyžádal dle pokynů Nejvyššího správního soudu v jeho zrušujícím rozsudku prokazují skutečnost, že ke dni 31.12.1992 nebyl subjekt Poišťovna OTČINA, a.s. Nitra, odštěpný závod Zlín, zapsán v obchodním rejstříku na území ČR ani na území SR, neboť z žádné předložené listiny také nevyplývá, že by byl organizační složkou Poisťovny OTČINA, a.s. Nitra, ať již zapsanou či nezapsanou v obchodních registrech.

V závěrečném návrhu zástupkyně žalobce setrvala na obsahu své žaloby s tím, že by mělo být přihlédnuto, že návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán dne 30.12.1992, i když nebyl úplný a bylo ho nutno doplnit o zaplacení soudního poplatku a zaslání ověřeného Prohlášení o podpisovém vzoru, dále by se měl soud zabývat námitkou diskriminace žalobce i námitkou č. 3 v žalobě.

Výklad čl. 20 odst. 1 Smlouvy, týkající se hodnocení dob zabezpečení získaných přede dnem rozdělení ČSFR je jednoznačný a doby se tak považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení ČSFR, nebo naposledy před tímto dnem. Podle čl. 15 odst. 1 správního ujednání, se sídlem zaměstnavatele rozumí adresa, která je jako sídlo zapsána v obchodním rejstříku ….; je-li zaměstnavatelem odštěpný závod nebo jiná organizační složka zapsaná v obchodním rejstříku, rozumí se sídlem zaměstnavatele adresa tohoto odštěpného závodu nebo organizační složky. Poisťovna OTČINA, a.s. odštěpný závod Zlín, měla zápis v obchodním rejstříku ode dne 18.3.1993, Regionální ředitelství Zlín, jak vyplývá shora, nebylo zapsáno v obchodním rejstříku ani na území České ani na území Slovenské republiky v době trvání ČSFR ani ke dni 31.12.1992. Zaměstnavatelem žalobce tudíž k 31.12.1992 byla Poisťovna OTČINA, a.s. Nitra, se sídlem Nitra, Štefánikova trieda 88, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Obvodního soudu Bratislava, což je rozhodná skutečnost pro aplikaci čl. 20 Smlouvy.

Ze shora uvedeného vyplývá, že žalovaná rozhodla o dobách pojištění žalobce do 31.12.1992 v souladu se zákonem, neboť sídlo zaměstnavatelské organizace žalobce ke dni 31.12.1992 bylo na území Slovenské republiky. Nepodařila se prokázat existence regionálního ředitelství Zlín jako organizační složky či odštěpný závod ani jeho zápis v obchodních rejstřících Slovenské republiky a České republiky.

Pokud se týká posouzení námitky diskriminace žalobce, shora uvedeným právním posouzením věci, které soud shledal v souladu se zákonem, nejde v jeho případě o diskriminaci, které se dovolává, neboť otázku jisté diskriminace žalobce odstranilo rozhodnutí ze dne 17.10.2012, jímž ministr práce a sociálních věcí vyhověl žádosti žalobce o odstranění tvrdosti zákona a žalovaná následně rozhodnutím ze dne 17.1.2013 zprostředkovaně převzala výplatu starobního důchodu od 1.1.2013, který je mu vyplácen výlučně podle právních předpisů České republiky.

Pokud se týká námitky v bodě 3 žaloby, tj. započtení doby pojištění a zaměstnání žalobce od 1.1. do 31.5.1993 je třeba zdůraznit, že prvostupňovým rozhodnutím ČSSZ ze dne 18.4.2012 byl žalobci přiznán dílčí důchod, kdy podle osobního listu důchodového pojištění byla doba od 1.1.1993 do 30.4.1993 započtena jako doba zaměstnání a doba od 1.5.1993 do 31.5.1993 jako doba zaměstnání SVK, tudíž uvedená doba měla být zhodnocena slovenským nositelem pojištění. Pouze pro doplnění věci soud uvádí, že na základě rozhodnutí ze dne 17.1.2013 týkající se převzetí výplaty starobního důchodu a jeho úpravy podle právních předpisů ČR byla žalobci započtena všechna doba pojištění včetně prokázané doby pojištění na území Slovenské republiky po 1.1.1993, tj. doba od 1.5.1993 do 31.5.1993. Uvedená námitka je vzhledem k posouzení věci ve vztahu k sídlu poslední zaměstnavatelské organizace k 31.12.1992 nedůvodná.

Na základě shora uvedeného opětovného posouzení věci, po doplnění dokazování ve smyslu závazného právního názoru vysloveného Nejvyšším správním soudem v jeho rozsudku, soud žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 2 s.ř.s., neboť úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 28. června 2016

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Karolina Marešová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru