Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 40/2011 - 41Usnesení KSBR ze dne 13.12.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 34Ad 40/2011 - 41

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce Ing. J.J., proti žalovanému Ministerstvu obrany České republiky, sekce personální, odbor platové politiky a sociálního zabezpečení, se sídlem nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6, o invalidní důchod, o žalobě ze dne 20. 4. 2011, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.2.2011, č.j. ……………………………,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 20. 4. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 20. 4. 2011 podanou u Krajského soudu v Brně dne 21.4.2011, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28.2.2011, č.j. ……………, kterým byly zamítnuty jeho písemné námitky proti rozhodnutí Vojenského úřadu sociálního zabezpečení, sp.zn. 24193/ID-11/4.DO-Ku ze dne 3.11.2010 a toto rozhodnutí, kterým byl žalobci od 1.12.2010 změněn invalidní důchod pro invaliditu III. stupně na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně, potvrdil, neboť lékař OSSZ Třebíč podle posudku ze dne 29.10.2010 dospěl k závěru, že míra poklesu pracovní schopnosti (45 %) neodpovídá již invaliditě třetího stupně na základě ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale jde o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 citovaného zákona. V námitkách proti tomuto rozhodnutí žalobce namítal, že jeho pracovní schopnost poklesla o více než 45 % a požádal o přezkoumání posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Třebíči vydaného dne 29.10.2010 v rámci první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009, podle kterého byl podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb. uznán invalidní pouze pro invaliditu prvního stupně.

V žalobě žalobce namítal, že posudek zn. LPS/2010/454-NR-VYS_CSSZ považuje za zkreslený a nedostačující, při posuzování jeho zdravotního stavu nebylo bráno do úvahy jeho fyzické a psychické rozpoložení. Žalobce má za to, že jeho skutečný zdravotní stav se značně liší od Posudku o invaliditě vydaného ČSSZ- LPS, pracoviště pro námitková řízení v Jihlavě, nesouhlasí se zařazením z třetího stupně invalidity na první stupeň invalidity. Navrhl proto, aby soud po provedeném řízení rozhodnutí žalovaného zrušil.

Podle posudku PK MPSV v Brně ze dne 27.7.2011 byl žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 28.2.2011 invalidní podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění v platném znění. Šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. (dále jen „téhož zákona“) a nešlo o invaliditu druhého nebo třetího stupně podle § 39 dost. 2 písm. b) nebo c) téhož zákona, protože šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %, nedosahoval však více než 49 %. Posudková komise na základě podkladové a zdravotní dokumentace a v nich založených lékařských nálezů až do doby svého zasedání (poslední z listopadu 2010) dospěla k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (28.2.2011) šlo u žalobce o dlouhodobě nepříznivý stav, jehož rozhodující příčinou byl stav po léčbě onkologického onemocnění s reziduálním středně těžkým postižením. Pokles pracovní schopnosti hodnotila dle přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve znění platném od 1.1.2010, podle kapitoly II., oddíl A, položka 1c) ve výši 45 %.

Na základě námitek k posudku vznesených žalobcem při soudním jednání 16.8.2011 soud vyžádal doplňující posudek. V něm posudková komise dne 30.11.2011 po doplnění hodnocení neshledala důvody pro změnu již přijatého posudkového závěru.

Poté, co se žalobce seznámil s obsahem doplňujícího posudku, podáním ze dne 11.12.2011, došlým soudu 13.12.2011, vzal žalobu zpět a navrhl zastavení řízení.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s.ř.s.).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, je přípustná

kasační stížnost za podmínek § 102 s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Milada Haplová,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru