Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 33/2013 - 18Rozsudek KSBR ze dne 30.04.2014

Prejudikatura

4 Ads 19/2006


přidejte vlastní popisek

34 Ad 33/2013-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobce M. K., bytem ……………………………, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o doplatek invalidního důchodu, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 28.5.2013, č. j. 771 006 3834/315-MS,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 28.5.2013, č. j. ………………….. žalovaná změnila rozhodnutí ČSSZ č.j. …………………. ze dne 14.3.2013 tak, že je doplnila o výrok, že doplatek plného invalidního důchodu ve změněné výši podle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k čl. II bod 14 zák. č. 306/2008 Sb., náleží od 1.1.2006 a ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdila. Rozhodnutím č. j. 771 006 3834 ze dne 14.3.2013 ČSSZ zvýšila účastníku řízení od 15.1.1998 podle § 56 odst. 1 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o důchodovém pojištění) plný invalidní důchod na 4.784 Kč měsíčně s tím, že se považuje od 1.1.2010 podle čl. II zák. č. 306/2008 Sb., za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přičemž od lednové splátky důchodu v roce 2013 náleží ve výši 8.555 Kč měsíčně. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení včas námitky, v nichž projevil nesouhlas s doplatkem pouze 5 let zpětně od uplatnění nároku na zvýšení, tj. s doplatkem pouze od 19.11.2007, protože k pochybení došlo v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení a žádal o doplacení starobního důchodu od data přiznání, tj. od 15.1.1998. V odůvodnění žalovaná uvedla, že znění ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění bylo do něho vloženo zákonem č. 306/2008 Sb., který změnil zákon o důchodovém pojištění s účinností od 1.1.2009. Dle přechodných ustanovení, čl. II, bodu 14 zák. č. 306/2008 Sb., se za dobu před 1. Lednem 2009 důchod nebo jeho zvýšení doplatí ve výši, v níž důchod správně náležel, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými do 31.12.2008 a podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném do 31.12.2008 se důchod zvýší nebo přizná ode dne od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení. Účastník řízení měl nárok na invalidní důchod ve vyšší výměře, než mu byl vyplácen od 15.1.1998, přičemž zápočet a vyloučení doby studia bylo provedeno dodatečně a tato doba měla být zcela započtena a vyloučena již v původním výpočtu plného invalidního důchodu. K přiznání a výplatě důchodové dávky v nižší výši proto došlo pochybením správního orgánu. Doplatek dávky důchodového pojištění by náležel dle současné úpravy § 56 odst. 1 písm. b) od vzniku nároku, avšak vzhledem k přechodnému ustanovení čl. II bodu 14 zák. č. 306/1998 a k tomu, že datum přiznání je před dnem účinnosti současné úpravy, o níž účastník řízení svou argumentaci opírá (15.1.1998), náleží před 1.1.2009 maximálně v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni 31.12.2008, tedy pouze v rozsahu 3 let, tj. od 1.1.2006. Nárok na výplatu plného invalidního důchodu ve změněné výši pobíraného od 15.1.1998 do 31.12.2005 již zanikl. Námitkám doplatku důchodu ve větším rozsahu nelze vyhovět. Doplatek však náleží od 1.1.2006, nikoliv od 19.11.2007, jak je uvedeno v rozhodnutí.

Žalobce v podané žalobě namítal, že mu byl doplatek poukázán pouze za dobu 5 let od uplatnění nároku se zvýšením svého plného invalidního důchodu souhlasí, ale poukazuje na to, že k nesprávnému výpočtu došlo vinou pochybení ČSSZ, tedy v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, a proto by měl být doplatek poukázán od data přiznání, tj. od 15.1.1998.

Žalovaná ve vyjádření uvedla, že žalobci přiznala invalidní důchod od 15.1.1998 a dne 28.11.2012 uplatnil žalobce prostřednictvím MěSSZ Brno žádost, sepsanou dne 19.11.2012, o kontrolu správnosti výpočtu důchodu. Rozhodnutím ze dne 14.3.2013 ČSSZ provedla přepočet invalidního důchodu ve správné výši a rozhodla o poukázání jeho doplatku podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění v platném znění za 5 let zpětně ode dne uplatnění žádosti, tj. od 19.11.2007. Po citaci ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění v platném znění a čl. II bodu 14 zákona č. 306/2008 Sb., kterým se změnil zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2009 žalovaná uvedla, že změnila rozsah doby doplatku plného invalidního důchodu na základě tohoto přechodného ustanovení od 1.1.2006, neboť ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném ke dni 31.12.2008 nezohledňovalo situaci, kdy byl důchod vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení a žalobci by byl při prokázání nesprávního postupu orgánu sociálního zabezpečení podle těchto zákonných ustanovení před 1.1.2009 doplatek invalidního důchodu přiznán v rozsahu tří let. Na základě ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění ve znění před 1.1.2009 a čl. II bodu 14 zák. č. 306/2008 Sb., náleží proto doplatek invalidního důchodu nejdříve od 1.1.2006. Žalovaná postupovala v souladu se zákonnými předpisy a navrhla, aby soud žalobu zamítl.

Ze shora uvedené žaloby vyplývá pro soud posoudit žalobní námitku spočívající v tom, zda žalobci náleží doplatek plného invalidního důchodu od data přiznání tohoto důchodu, tj. od 15.1.1998 za situace, kdy žalovaná provedla nesprávný výpočet této důchodové dávky v době jejího přiznání a žalobce dne 19.11.2012 požádal o kontrolu správnosti výpočtu důchodu. Podle soudu žalovaná napadeným rozhodnutím s konečnou platností rozhodla v souladu se zákonem. Správní orgán I. stupně přiznal doplatek 5 let zpětně od uplatnění žádosti, tj. od 19.11.2007 podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění v platném znění, žalovaná na základě podaných námitek a s odvoláním na čl. II bod 14 zákona č. 306/2008 Sb., který změnil zákon o důchodovém pojištění dospěla k závěru, že podle právního předpisu účinného do 31.12.2008 náležel doplatek důchodu přiznaného v nižší částce nejvýše za tři roky nazpět, a proto přiznala doplatek plného invalidního důchod již od 1.1.2006. Podle soudu pro přiznání doplatku důchodu od doby přiznání plného invalidního důchodu od 15.1.1998 není právní opora v zákonném předpise o důchodovém pojištění. Doplatku se lze domáhat v jiném řízení.

Na základě shora uvedeného soud dospěl k závěru, že žalovaná při rozhodování o rozsahu doplatku důchodové dávky nerozhodla v souladu se zákonem, žalobní námitka žalobce je nedůvodná a soud proto ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítá.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 2 s.ř.s., podle něhož úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Milada Haplová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Karolina Marešová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru