Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 31/2012 - 42Rozsudek KSBR ze dne 15.01.2013

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

34 Ad 31/2012-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce S.L., bytem ………………………………….., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30.4.2012, č. ………….,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30.4.2012, č. …………………. žalovaná zamítla námitky žalobce a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27.2.2012, č.j. 691 213 9509/428 potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím ČSSZ zamítla podle § 41 odst. 3 a pro nesplnění podmínek ust. § 39 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu, neboť podle posudku OSSZ Uherské Hradiště ze dne 7.2.2012 je invalidní pro invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. V námitkách žalobce namítal zhoršující se zdravotní stav, který vzhledem k charakteru jeho onemocnění se nikdy nezlepší, neboť trpí častými onemocněními z důvodu oslabeného imunitního systému, což se projevuje v jeho pracovní schopnosti. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitkám žalobce a posoudila jeho invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 24.4.2012, který byl podán na základě rozsáhlé zdravotní dokumentace vyplývá, že je invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. a jde o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Míra poklesu pracovní

schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 50%, když rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIV, položce 6b, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti ve výši 50%.

Žalobou ze dne 25.6.2012 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, protože žalovaná dostatečně nezhodnotila zdravotní omezení a jeho progresi, když stěžejní zdravotní postižení vykazuje vysokou míru progrese a celkové zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s užíváním imunosupresiv. Zdravotní stav měl být klasifikován podle kap. XIV, oddíl A, položky 6c, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., a dále mělo být přiznáno navýšení o 10% pro nízký kvalifikační potenciál. Navrhl soudu, aby napadené rozhodnutí zrušil.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 19.12.2012. Posudková komise za účasti odborného interního lékaře hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, doložených nálezů k žalobě, dokumentace k námitkovému řízení a ve zdravotní dokumentaci praktického lékaře. Při jednání předložil nové lékařské nálezy interní a o hospitalizaci a byl orientačně objektivně přešetřen přítomným odborným lékařem. Lékařské nálezy, které posudková komise vzala v potaz při posuzování zdravotního stavu jsou uvedeny a citovány ve vypracovaném posudku v rozsahu postačujícím pro posudkové zhodnocení zdravotního stavu žalobce. K datu napadeného rozhodnutí šlo o stav po transplantaci ledviny od příbuzného dárce doprava 1.6.2000 a následně posuzovaný byl v péči nefrologické ambulance. CKD ve stádiu III. se středně sníženou funkcí štěpu, splňoval kritéria středně těžkého funkčního postižení. Při imunosupresivní léčbě prodělal pásový opar v bederní oblasti v červnu 2011, pravostranný zápal plic v červenci 2011, v září se stabilizovaným stavem a normální plicní ventilací. U posuzovaného nebylo prokázáno těžké funkční postižení ve stádiu chronického selhávání ledvin, nezvratné selhání ledvin, stadium V., kdy GF je snížena na méně než 1/8 fyziologické hodnoty pod 0,16 ml/s bez nebo s uremickými symptomy či mnohačetnými těžkými komplikacemi. Nešlo o chronické selhání ledvin léčené dialýzou s mnohačetnými těžkými komplikacemi či chronické selhání ledvin léčené dialýzou bez nebo s lehčími komplikacemi. V doprovodných zdravotních postižení šlo o bolestivou krční a bederní páteř bez kořenového dráždění. Dále posuzovaný trpěl zažívacími potížemi pro dráždivý žaludek, při gastroesofageálním reflexu. Na revmatologii vyšetřován pro bolesti drobných ručních kloubů a lokte. Tato doprovodná postižení nezpůsobovala pokles celkové výkonnosti organismu, ani pracovní schopnosti. Dále šlo k datu vydání napadeného rozhodnutí o stav po úrazu pravé dolní končetiny dne 5.1.2012 z hlediska posudkového o nedoléčený stav, léčený v pracovní neschopnosti. Rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bylo zdravotní postižení uvedené ve vyhl. č. 359/2009 Sb., kap XIV, oddílu A, položky 6b. Šlo o stav po transplantaci ledviny od příbuzného dárce se středně sníženou funkcí štěpu, CKD stádium III., se značně sníženou

výkonností při obvyklém zatížení splňující kritéria středně těžkého funkčního postižení, pro které komise stanovila míru poklesu pracovní schopnosti na horní hranici rozmezí, tj. 50%. V této částce je zohledněn dostatečně kompletní zdravotní stav a předchozí výdělečné činnosti. Doprovodná zdravotní postižení nezpůsobovala podstatný pokles celkové výkonnosti organismu, ani pokles pracovní schopnosti, a proto pro navýšení neměla posudková komise dostatečnou podkladovou dokumentaci. Položky 6c, 6d a 6e nemohla posudková komise použít, protože nebyla splněna kritéria tam uvedená. Žádné z doprovodných zdravotních postižení nezpůsobovalo větší pokles pracovní schopnosti, než stav po transplantaci ledviny s těžkým funkčním postižením, které by způsobovalo pokles pracovní schopnosti v úrovni

invalidity třetího stupně. Konečnou procentní míru poklesu pracovní schopnosti komise stanovila na 50%. Komise se shodla s posouzením zdravotního stavu lékařem ČSSZ Brno z námitkového oddělení. Posudková komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byla invalidní podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., a šlo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona a nešlo o invaliditu třetího stupně. Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně

o 50%, nedosahoval však více než 69%.

K nařízenému jednání dne 15.2.2012 se žalobce omluvil a požádal o projednání věci bez jeho přítomnosti.

Žalovaná navrhla, aby soud žalobu zamítl vzhledem k závěru v posudku PK MPSV v Brně ze dne 19.12.2012.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Zásadní žalobní námitku – nesprávné posouzení zdravotního stavu posuzujícími lékaři podle položky 6b, nikoliv 6c, odd. A, kapitoly XIV, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., soud posuzoval podle posudku PK MPSV se sídlem v Brně ze dne 19.12.2012, který si vyžádal. V posudku se posudková komise velmi podrobně zabývala vývojem zdravotního stavu žalobce na základě nefrologických nálezů od 11.1.2011 až do 2.10.2012, když podrobně srovnala výsledky nefrologických nálezů v tom, kterém období a za celé posuzované období, přihlédla i k nálezům interním, kardiologickým, neurologickým, traumatologickým a k výsledkům nefrologického nálezu ze dne 22.11.2012. Komise ostatně odborné lékařské nálezy, k nimž přihlédla, podrobně v posudku citovala a vycházela z jejich závěrů. Zhodnocení zdravotního stavu podle soudu posudková komise provedla podrobně, zdůvodnila, proč zdravotní stav nelze hodnotit podle jiné příznivější položky pro rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tuto posudková komise hodnotí přesvědčivě, objektivně a úplně, proto soud pojal posudek jako rozhodující důkaz pro posouzení žaloby. Závěr

posudku činí napadené rozhodnutí žalované správným a v souladu se zákonem. Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítá.

Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovaná nemá právo na ánhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku shora a nepřiznal jí náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 15. ledna 2013

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru