Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 30/2012 - 25Rozsudek KSBR ze dne 30.11.2012

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

34 Ad 30/2012-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobkyně D. M., bytem ………………….., Slovenská republika, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 16.1.2012, č. ………………………..

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 16.1.2012, č. ………………………. se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24.5.2012 se žalobkyně domáhá zrušení odvolacího rozhodnutí ze dne 16.1.2012 č.j. ……………………. a jeho vrácení žalované. V žalobě uvádí, že si z důvodu zhoršení zdravotního stavu podala žádost o invalidní důchod. Dne 15.9.2011 bylo stanoveno jednání, které probíhalo u OSSZ Kladno a byla hodnocena lékařkou MUDr. Vlastou K. Na zaslaném posudku byla uvedena lékařka MUDr. K. Už při tomto jednání byl nesprávný postup sdělením, že je nepřípustné odvolání vůči posuzující lékařce a hodnocení zdravotního stavu. Dne 15.11.2011 se dostavila do ČR, převzala rozhodnutí, vůči němuž se dne 16.11.2011 odvolala. Dne 10.1.2012 převzala oznámení o odvolacím jednání o zdravotním stavu dne 12.1.2012 v 10:00 hod. a toho dne se dostavila, bylo jí však sděleno, že se jednání nekoná z důvodu dovolené. Posléze bylo oznámeno žalobkyni, že v celé pojišťovně je pouze MUDr. K., zbývající lékaři jsou mimo. S posouzením MUDr. K. nesouhlasila, i když pracovnice pojišťovny trvala na tom,

aby byla projednána MUDr. K. Bylo dohodnuto, že po dosažení dalšího lékaře bude telefonicky informována. Vzhledem k tomu, že jednání pracovnice pojišťovny bylo nečestné, rozhodla se navštívit ústředí v Praze, kde byl sepsán záznam. Následně byla telefonicky kontaktována z ČSSZ Praha a bylo na ní naléháno, aby podepsala souhlas, že nechce a netrvá na tom, aby byla osobně přítomna na odvolacím řízení a přešetření zdravotního stavu, s čímž nesouhlasila, neboť od 15.9.2011 měla k dispozici další lékařské zprávy, které chtěla předložit osobně, což jí nebylo umožněno. Po dalším telefonátu se však již nevrátila a rovněž jí bylo sděleno, že bude-li v tento den rozhodováno, bude toto neplatné. Dne 19.1.2012 převzala záznam o odvolacím jednání č. LPS/2011/1311 NRST ČSSZ Praha ze dne 12.1.2012, se kterým nesouhlasila, a proto se dne 15.2.2012 odvolala i proti rozhodnutí o odvolání. Nesouhlas vyslovila ze způsobem jednání pojišťovny a rozhodnutím a to i z lékařského hlediska, neboť hodnocení neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu.

Rozhodnutím ze dne 16.1.2012, č. 545 909 3552/42091-JM žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ČSSZ č.j. 5459093552 ze dne 1.11.2011. Podle v odůvodnění citovaných námitkách byla posuzovaná dne 15.9.2011 před komisí u MUDr. K., v rozhodnutí, které obdržela, je uvedena MUDr. Ludmila K., která ji ve skutečnosti neprojednávala a dále projevila nesouhlas s posouzením zdravotního stavu, který neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu. K námitce ohledně osoby posuzující její zdravotní stav dne 15.9.2011 žalovaná pouze uvedla, že posuzující lékařkou byla MUDr. K., MUDr. Ludmila K. je pak pouze formálně uvedenou vedoucí lékařkou za referát LPS OSSZ Kladno a nepodílela se nějak na posuzování zdravotního stavu účastnice řízení. Z nového posudku o invaliditě ze dne 12.1.2012 žalovaná uvedla, že zdravotní stav neodpovídá invaliditě,neboť pokles pracovní schopnosti byl zjištěn v celkové výši 20%. Další okolnosti týkající se posuzování zdravotního stavu dne 12.1.2012 žalovaná v odůvodnění rozhodnutí neuvádí.

Ve vyjádření ze dne 27.7.2012 k žalobní námitce žalobkyně týkající se okolností jednání k posouzení zdravotního stavu dne 12.1.2012 žalovaná uvedla, že došlo k přešetření okolností týkajících se toho dne odborem interního auditu a kontroly ČSSZ a výsledek tohoto šetření ze dne 9.3.2012 ve vyjádření cituje. Dne 12.1.2012 určená posuzující lékařka byla v dopoledních hodinách na poradě na ústředí ČSSZ, ač jednání v rámci námitkového řízení se mělo uskutečnit téhož dne v 10:00 hod. Poněvadž se žalobkyně v uvedenou dobu dostavila k jednání, byla určená posuzující lékařka přivolána na pracoviště LPS ČSSZ a od 11:00 hod. přítomna, přičemž referentka se telefonicky pokoušela podat posuzované informaci o změně termínu na 13:00 hod., avšak neúspěšně. Při osobní návštěvě žalobkyně na pracovišti LPS bylo navrženo posunutí termínu hodnocení a byla vyzvána, aby zanechala případné nové lékařské nálezy. To však neučinila, ale souhlasila s tím, že se jednání odloží na 11:00 hod. V uvedený čas se žalobkyně nedostavila, proto byla telefonicky kontaktována, že posudková lékařka je připravena na jednání a je přítomna na pracovišti. Při posledním telefonickém kontaktu žalobkyně uvedla, že se na jednání nedostaví a že souhlasí s projednáním v nepřítomnosti. Žalovaná se v souvislosti s přípustností posouzení zdravotního stavu v nepřítomnosti posuzovaného odvolává na rozsudek NSS č.j. 4 Ads 82/2011-44.

Z posudkové dokumentace je zřejmé, že v posudku o invaliditě OSSZ Kladno ze dne 15.9.2011 je uvedena jako posuzující lékařka MUDr. Ludmila K., ač na druhé straně tohoto posudku je uvedeno, že posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti provedla na OSSZ MUDr. Vlasta K. Podpis posuzujícího lékaře je v.z nečitelný s uvedením jména na razítku MUDr. Ludmila K. Na dalším vyhotovení

posudku o invaliditě z téhož dne je uvedena posuzující lékařka MUDr. Ludmila K. stejně jako na straně druhé posudku dole, podpis posuzujícího lékaře je nečitelný. Záznam o jednání ze dne 15.9.2011 podepsala posuzovaná osoba – žalobkyně M. a posuzující lékařka MUDr. Vlasta K. Z posudkové dokumentace není zřejmé, z jakého důvodu je uvedena v posudku o invaliditě ze dne 15.9.2011 MUDr. Ludmila K. na první straně posudku, který byl posuzované doručen. Na originálu tohoto posudku je datum převzetí posuzovanou – žalobkyní dne 16.9.2011, když na druhé straně tohoto posudku je jako posuzující uvedená MUDr. Vlasta K. V námitce ze dne 16.11.2011 tento rozpor posuzovaná namítala s tím, že byla posuzována MUDr. Krausovou, nikoliv MUDr. K. Navíc namítala i nesprávné posouzení zdravotního stavu. K uvedené námitce se žalovaná vyjádřila v napadeném rozhodnutí ze dne 16.1.2012 tak, že MUDr. K. je pouze formálně uvedenou vedoucí lékařkou za referát LPS OSSZ Kladno a nepodílela se nijak na posuzování zdravotního stavu posuzované.

Pokud se týká žalobních námitek, soud se zaměřil na žalobní námitku týkající se postupu a způsobu posouzení zdravotního stavu žalobkyně dne 12.1.2012. Nesporným je, že toho dne se na nařízenou hodinu (10:00h) dostavila žalobkyně a určená posuzující lékařka nebyla na pracovišti přítomna. Žalobkyni bylo nabídnuto posunutí termínu posouzení na 11:00 hod., to se však již žalobkyně nedostavila a další kontakt příslušná referentka OSSZ činila s posuzovanou pouze telefonicky. Z dávkového spisu vyplývá, že byl učiněn záznam o osobní návštěvě žalobkyně na ČSSZ, kde vznesla stížnost na průběh posudkového řízení a kde uvedla, že byla pozvána na jednání dne 12.1.2012 v 10:00 hod. ve věci námitkového řízení, kde zjistila, že o jejím zdravotním stavu má rozhodovat lékařka LPS MUDr. K. (protože určená posuzující lékařka nebyla na pracovišti přítomna), která rozhodovala o jejím zdravotním stavu v první instanci. S takovým postupem vyslovila zásadní nesouhlas a žádala, aby zdravotní stav z důvodu předpojatosti posoudil jiný lékař, na jiném pracovišti LPS pro námitkové řízení a současně žádala o osobní účast u tohoto jednání. Uvedená stížnost byla předmětem dalšího šetření. Dne 23.1.2012 stížnost podanou osobně doplnila písemně poté, co dne 19.1.2012 obdržela posudek ze dne 12.1.2012. V tomto podání vyslovila nesouhlas s posudkem, který byl vypracován v její nepřítomnosti a domáhá se znovuposouzení a přehodnocení svého zdravotního stavu na základě lékařských zpráv, které chtěla doložit.

Žalovaná stížnost, včetně doplnění, prošetřila a výsledek šetření sdělila žalobkyni přípisem ze dne 9.3.2012. V uvedeném sdělení žalovaná konstatuje, že se posuzovaná osobně nezúčastnila posouzení zdravotního stavu, což může vznášet pochybnosti o objektivnosti jednání a zachování procesních náležitostí jednání, ale zákon nepodmiňuje průběh správního řízení

osobní účastí účastníka řízení a odkazuje na rozsudek NSS sp. zn. 4 Ads 82/2011.

Právě závěr citované části ze shora uvedeného rozsudku vedl projednávající soud na základě zjištěných skutečností ke zrušení napadeného rozhodnutí. Konstatoval-li NSS, že „přímé osobní vyšetření posuzované osoby lékařem OSSZ a posudkovou komisí by mělo být pravidlem, ale takové pravilo však nemůže platit bezvýjimečně a vždy musí být náležitě zohledněny konkrétní okolnosti projednávaného případu, pak takový případ nastal ve věci žalobkyně. Již z podaného odvolání proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 1.11.2011 muselo být v námitkovém řízení zřejmé, že došlo k formálnímu pochybení při vypracování posudku o invaliditě dne 15.9.2011, kdy v tomto posudku byl uveden nesprávný posuzující lékař. Za účelem odstranění tohoto měl být tudíž v námitkovém řízení podán posudek takový, aby obstál nejen z hlediska formálního, ale i z hlediska komplexního, úplného a přesvědčivého posouzení skutečného zdravotního stavu žalobkyně. To se však nestalo. Souhlas k projednání a posouzení zdravotního stavu bez přítomnosti žalobkyně není prokázán žádným řádným důkazem a ze záznamu o jednání dne 12.1.2012 nevyplývají ani další okolnosti, které vyšly toho dne najevo – posuzovaná se osobně dostavila na základě předvolání v uvedenou hodinu k určenému posuzujícímu lékaři, který z nepochopitelných důvodů (pravděpodobně očekával, že se posuzovaná nedostaví) nebyl na pracovišti přítomen (účast na poradě na ČSSZ ho v tomto případě neomlouvá) a snaha podat posudek 12.1.2012 vedla správní orgán

k závažným pochybením (nebyl řádně doložen souhlas s projednáním v její nepřítomnosti dne 12.1.2012, její zdravotní stav nebyl hodnocen na základě lékařských nálezů, které chtěla předložit dne 12.1.2012. Soud se domnívá, že žalovaná právě v případě žalobkyně náležitě nezohlednila konkrétní okolnosti projednávaného případu, neboť od počátku bylo toto řízení zatíženo vadami, které namítala žalobkyně v námitkách, posléze i osobně na ČSSZ v Praze, ale rozhodující orgán v námitkovém řízení dostatečně ke všem těmto okolnostem nepřihlédl a dne 16.1.2012 o námitkách žalobkyně rozhodl.

Soud tedy shrnuje, že posudek ze dne 15.9.2011 doručený žalobkyni je zmatečný, pokud se týká námitkového řízení, osobní neúčast posuzované při posuzování zdravotního stavu dne 12.1.2012 je zásadní vadou řízení, neboť posuzující orgán neměl k takovému způsobu jednání souhlas posuzované a navíc posoudil zdravotní stav na základě lékařských nálezů, které byly posouzeny dne 15.9.2011 lékařem OSSZ, ale neměl k dispozici lékařské nálezy, které měla posuzovaná u sebe dne 12.1.2012, a které chtěla předložit osobně posuzujícímu lékaři u jednání téhož dne. Toto vedlo rozhodující soud ke zrušení napadeného rozhodnutí a žalovanou zavazuje, aby opětovně v rámci námitkového řízení odstranila nejasnosti týkající se posudku OSSZ ze dne 15.9.2011 a dále pro posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení, aby předvolala opětovně posuzovanou a umožnila jí doložit zdravotní stav novými lékařskými nálezy, které avizovala v námitkách a měla je u sebe, když se dostavila na LPS dne 12.1.2012.

Soud ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zrušuje napadené rozhodnutí, neboť skutkový stav vyžaduje rozsáhlé a zásadní doplnění (posouzení nových lékařských nálezů v období od 15.9.2011 do 12.1.2012 jako resp. do nově stanoveného termínu posouzení zdravotního stavu) a zrušuje rozhodnutí pro porušení ustanovení o řízení před správním orgánem z důvodů neprokázaného souhlasu žalobkyně s posouzením zdravotního stavu v její nepřítomnosti.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., žalobkyně náklady řízení nežádala, proto jí nevzniklo právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. listopadu 2012

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru