Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 3/2011 - 49Rozsudek KSBR ze dne 30.08.2011

Prejudikatura

4 Ads 145/2009 - 60

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 14/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

34 Ad 3/2011-49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobkyně A. Č., …. , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19.11.2010, č. ………….. ,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19.11.2010, č. ………………. žalovaná zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4.8.2010 potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím ČSSZ snížila invaliditu podle § 39 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., o důvodovém pojištění a dle čl. II bodu 13, věty první zák. č. 306/2008 Sb., tak, že od 20.9.2010 namísto invalidního důvodu pro invaliditu třetího stupně náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, neboť podle posudku MěSSZ Brno ze dne 28.1.2010 je invalidní pro invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1.1.2010. Ztráta pracovní schopnosti byla stanovena ve výši 50%. V námitkách žalobkyně namítala, že se její zdravotní stav nezlepšil, naopak utrpěla úraz hlavy a přibyly další zdravotní problémy. Mrtví jí obě ruce, trpí bolestmi zad, krční a bederní páteře. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitkám žalobkyně a posoudila její invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 11.11.2010, který byl podán na základě rozsáhlé zdravotní dokumentace vyplývá, že je invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění od 1.1.2010, ale nejde již o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Míra poklesu pracovní

schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 50%,

když rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je od 1.1.2010 zdravotní postižení uvedené v kap. XIII, oddíl E, položce 1c, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti ve výši 40% a po zvýšení o 10% na celkových 50%.

Žalobou ze dne 11.1.2011 se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí, protože je přesvědčena, že její zdravotní stav nadále odpovídá invaliditě třetího stupně. Podle jejího názoru nebyly správně zhodnoceny všechny zdravotní potíže, kterými trpí, např. gonartrosis druhého stupně, astma, chronický uroinfekt, deprese těžkého stupně, ochrnutí levé ruky, zvýšené teploty, obtíže s krční a bederní páteří a vzhledem k těmto potížím by měla dodržovat klidový režim, naposledy pracovala v roce 2005. Navrhla soudu, aby napadené rozhodnutí změnil a námitkám vyhověl.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 8.6.2011. Posudková komise za účasti odborného lékaře – neurologa hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, doložených nálezů k žalobě, dokumentace k námitkovému řízení, ve zdravotní dokumentaci praktické lékařky a nově předložených lékařských nálezů k zasedání komise s daty v prvé polovině roku 2011. Obsáhlou zdravotní dokumentaci posudková komise v posudku uvádí a lékařské nálezy, které zhodnotila v posudkovém zhodnocení podrobně cituje, zejména jejich závěry. Posudková komise rovněž provedla objektivní přešetření zdravotního stavu při svém zasedání. Na základě těchto lékařských nálezů a vlastního vyšetření komise zhodnotila zdravotní stav tak, že se jedná o kontrolovanou a léčenou polymorbiditu v popředí s chronickými vertebrogenními potížemi

v úseku krční a bederní páteře na podkladě víceetážových protruzí až herniací disků C5-7 a sekundárního zúžení páteřního kanálu L3/L4. V úseku krční páteře klinické projevy oboustranného krčně pažního syndromu, vpravo bez postižení nervových kořenů a hybnosti končetiny podle EMG vyšetření, vlevo se zbytkovým kořenovým postižením úseku C5-7 staršího data po proběhlé lézi pažní pleteně, klinicky s nekonstantním reflexologickým nálezem a minimálním oslabením elevace pravé paže, bez postižení akra končetiny. V úseku bederní páteře chronické bolesti s propagací do pravého stehna bez výpadové motorické symptomatiky, bez prokázaného postižení nervů dolních končetin podle EMG vyšetření. Porucha dynamiky páteře je středně těžkého stupně s recidivujícími blokádami. Pravá horní končetina je po operaci karpálního tunelu 9.7.2010 s objektivním zlepšením podle kontrolního EMG vyšetření, se zbytkovým lehkým oslabením stisku pravé ruky, bez postižení jemné motoriky, na téže končetině je stav po zlomenině distálního předloktí Collesova typu s ulnární deviací bez funkčního významu. Psychické onemocnění na terénu osobnostní dispozice se manifestuje smíšenou úzkostně depresivní symptomatikou, únavností, nevýkonností, depresivním laděním a úzkostným prožíváním somatických potíží. Průduškové astma je persistující, kontrolované léčbou, zhoršené dýchání ve stresu. Na pravé noze stav po úrazu nártu, omezení pohybu přednoží, na levém koleni nález osteoartrózy středního stupně bez hybného omezení kolene. Klinicky a laboratorně nesplněna kritéria pro průkaz zánětlivého onemocnění kloubů či systémového onemocnění pojiva. Ostatní zdravotní potíže (štítná žláza, drobné hemeroidy, záněty cest močových a gynekologických bez podstatného vlivu na pracovní schopnost). K datu vydání napadeného rozhodnutí 19.11.2010 šlo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl bolestivý páteřní syndrom se středně těžkým funkčním postižením více úseků páteře se závažnou poruchou statiky a dynamiky

páteře, insuficiencí svalového korzetu, s recidivujícími projevy kořenového dráždění, s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervů, se snížením celkové výkonnosti a omezením některých denních aktivit, který posudková komise hodnotila podle vyhl. č. 359/2009 Sb., podle kap XIII, oddílu E, položky 1c a míru poklesu pracovní schopnosti stanovila ve výši 40%. Vzhledem k dalším postižením zdravotního stavu zvýšila hodnotu o 10% na celkových 50%. Žádné z doprovodných onemocněních nebylo samo o sobě rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s rozhodujícím dopadem na pokles pracovní schopnosti. Posudková komise nemohla zdravotní stav hodnotit podle písm. d), protože nebylo prokázáno funkční postižení zde uvedené. Posudková komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byla invalidní podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1.1.2010 a šlo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona a nešlo o invaliditu třetího stupně. Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50%, nedosahoval však více než 69%.

Na základě vyjádření žalobkyně ze dne 19.7.2011 k posudku, si soud vyžádal doplňující posudek, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu došlo k poklesu ohodnocení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V doplňujícím posudku ze dne 27.7.2011 posudková komise po opětovném zhodnocení zdravotního stavu uvedla, že u posuzované je důvodem snížení stupně invalidity stabilizace zdravotního stavu s ustáleným středně těžkým funkčním postižením páteře, které bylo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a mělo nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti.

Při jednání u soudu dne 30.8.2011 žalobkyně uvedla, že je hospitalizována na psychiatrickém oddělení od 3.8.2011, není schopna pracovat a domáhala se zhodnocení zdravotního stavu po propuštění z hospitalizace. Soudem byla poučena, že rozhodující je zdravotní stav v době vydání napadeného rozhodnutí a jeho zhoršení či nové zdravotní problémy mohou být posouzeny v rámci řízení na základě podané žádosti či při následné KLP, která je stanovena na měsíc leden 2012. Navrhla soudu, aby napadené rozhodnutí zrušil, protože její celkový zdravotní stav odpovídá invaliditě třetího stupně.

Žalovaná navrhla, aby soud žalobu zamítl vzhledem k závěrům obou posudků PK MPSV v Brně.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Zásadní žalobní námitky – nesprávné posouzení zdravotního stavu posuzujícími lékaři soud posuzoval podle posudků PK MPSV se sídlem v Brně, které si vyžádal. V posudku ze dne 8.6.2011 se posudková komise podrobně zabývala zdravotním stavem žalobkyně a hodnotila ho z hlediska jeho dopadu na její pracovní schopnost, tzn. funkční dopad na pracovní schopnost toho kterého zdravotního problému. K dispozici měla rozsáhlou zdravotní dokumentaci s lékařskými nálezy od roku 2009 až do doby po vydání napadeného rozhodnutí a provedla si sama objektivní orientační vyšetření. Ty odborné lékařské nálezy, k nimž přihlédla, podrobně v posudku citovala a vycházela z jejich závěrů. Zhodnocení zdravotního stavu podle soudu posudková komise provedla podrobně, zdůvodnila, proč zdravotní stav nelze hodnotit podle jiné položky rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a také proč není rozhodující příčinou některé z dalších zdravotních postižení. Po

doplnění prvoposudku posudkem ze dne 27.7.2011, v němž komise uvedla, že důvodem snížení stupně invalidity je stabilizace zdravotního stavu s ustálením středně těžkým funkčním postižením páteře jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, soud hodnotí oba posudky jako úplné, přesvědčivé, objektivní a pojal je jako rozhodující důkaz pro posouzení žaloby. Závěry posudků činí napadené rozhodnutí žalované správným a v souladu se zákonem. Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítá.

Žalobkyně nebyla ve věci úspěšná, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku shora a nepřiznal jí náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení:

Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102) a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu

soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 30. srpna 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru