Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 25/2012 - 5Usnesení KSBR ze dne 07.06.2012

Prejudikatura

6 Ads 35/2008 - 37

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 94/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

34Ad 25/2012 - 5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobkyně A.L., bytem ………………, ……………., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě ze dne 23.2.2012 proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2011, č.j. ……………………., o zamítnutí žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení ve věci stanovení výše starobního důchodu vypláceného Sociální pojišťovnou v Bratislavě,

takto:

I. Návrh (žaloba) ze dne 23. 2. 2012 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 23. 2. 2012 byla Krajskému soudu v Brně doručena žaloba žalobkyně, směřující proti rozhodnutím 4. 10. 2011, č.j. ………………….., kterým nebylo vyhověno námitkám žalobkyně podaným proti rozhodnutí ze dne 16. 8. 2011, č.j. …………….., jímž byl žalobkyni přiznán od 16.2.2010 starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., s přihlédnutím k článkům 6 a 52 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ve výši 2.278,- Kč měsíčně, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Dále žalobkyně napadla rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2011, č.j. …………………., kterým byla zamítnuta její žádost o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení ve věci stanovení výše důchodu vypláceného Sociální pojišťovnou

v Bratislavě pro nesplnění podmínek stanovených v pověření ministra práce a sociálních věcí podle § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, příkazem č. 30/2006 ve znění dodatku č. 2 a č. 3 k příkazu.

Usnesením ze dne 17. 5. 2012, č.j. 34Ad 10/2012 - 14, které nabylo právní moci dne 22. 5. 2012, bylo řízení o žalobě směřující proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2011, č.j. 515616174/428, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení ve věci stanovení výše důchodu vypláceného Sociální pojišťovnou v Bratislavě, vyloučeno k samostatnému projednání.

Podle ust. § 106 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, jsou rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení vyloučena ze soudního přezkumu.

Podle ust. § 46 odst. 1, písm. d) s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, pokud je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Protože v dané věci se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované o zamítnutí žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení (tj. o odstranění tvrdosti zákona) a toto rozhodnutí je ze soudního přezkumu podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, vyloučeno, nezbylo soudu, než žalobu žalobkyně ze dne 23. 2. 2012 proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2011, č.j. 515616174/428, odmítnout ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 68 písm. e) s.ř.s..

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 7. června 2012

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Milada Haplová,v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru