Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 23/2011 - 30Rozsudek KSBR ze dne 11.10.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

34 Ad 23/2011-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce Ing. L. H., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26.1.2011, č. …………,

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 26.1.2011, č. …………………… žalovaná zamítla námitky žalobce a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 6.12.2010 č. ……………… potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím žalovaná zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku MěSSZ Brno ze dne 18.10.2010 nebyl invalidní, protože mu poklesla pracovní schopnost pouze o 25%. V námitkách nesouhlasil se zamítnutím žádosti s tím, že již dvě desetiletí opakuje lékařům, že je jeho tělo vyčerpané, zesláblé, došla energie a síla a pouze dvě lékařky konstatovaly, že nevědí, jak mu mohou pomoci, ostatní lékaři se řídí tím, že na co není diagnóza, to neexistuje. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitkám žalobce a posoudila jeho invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 19.1.2011 nebyl posuzovaný invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění od 1.1.2010, protože míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 25%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIII, oddíl E, položce 1b, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 10%-20% a lékař se přiklonil k horní hranici rozmezí a s ohledem na vliv zdravotního postižení na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti zvýšila hodnotu podle § 3 odst. 2 vyhlášky o 5%.

Žalobou ze dne 26.2.2011, doručenou soudu dne 7.3.2011 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, neboť s ním nesouhlasí a žalované vytýká, že si z něho dělají legraci nebo se spletli, jsou nepřítomni, nevědomí, neví, kdo jsou a vzhledem k tomu, že poškození těla mu neumožňuje soustavnou činnost bez nutnosti odpočinku formou spánku déle než 3- 4 hodiny, měl by soud zrušit zamítnutí žádosti o částečný invalidní důchod.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 22.9.2011. Posudková komise za účasti odborného lékaře – neurologa hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, v dokumentaci k námitkovému řízení, vyžádala úplnou zdravotní dokumentaci praktického lékaře a na základě nově doložených lékařských nálezů z roku 2011. Komise zasedala v nepřítomnosti posuzovaného, neboť posuzovaného orientačně, objektivně přešetřila při zasedání dne 19.8.2011, které odročila z důvodu došetření zdravotního stavu a v jednání pokračovala po doložení odborného nálezu. Z posudku vyplývá, že dne 12.3.2010 posuzovaný podal žádost o invalidní důchod s přiznáním od 15.4.1998. Dne 18.10.2010 byl posouzen lékařem MěSSZ Brno tak, že od 15.4.1998 do 31.12.2009 nebyl plně ani částečně invalidní podle § 39 odst. 1, § 44 odst. 1,2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do 31.12.2009. Od 1.1.2010 není invalidní podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění od 1.1.2010 a v prvém případě byl dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav hodnocen podle kap. XV, oddílu F, položky 2, písm. b) příl. č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., 25%, od 1.1.2010 je míra poklesu pracovní schopnosti rovněž ve výši 25%. Stejně byl zdravotní stav posouzen dne 19.1.2011 v námitkovém řízení. Lékařské nálezy, které posudková komise zhodnotila, ve svém posudku uvádí a cituje z nich, včetně nově předložených. Po jejich zhodnocení tj. i nálezů vydaných po datu napadeného rozhodnutí a po orientačním přešetření zdravotního stavu žalobce při svém zasedání dne 19.8.2011 provedla posudkové zhodnocení a konstatovala, že se jedná o dlouhodobé vertebrogenní potíže, především krční páteře s poruchou dynamiky lehkého až středního stupně, intermitentní bolesti hrudní a bederní páteře bez poruchy statiky i dynamiky páteře, bez projevů kořenového postižení, stoj i chůze v normě bez opěrných pomůcek. RTG krční páteře v roce 2007 prokazuje počínající degenerativní změny, podle CT bez herniace plotének. Jde o lehké funkční postižení. Ostatní choroby diagnostického souhrnu tj. záchvaty, supraventrikul.tachykardie, bulózní rozedma plic oboustranná bez ventilační poruchy, hemangiomy v pravém laloku jaterním, somatoasthenie jsou stabilizované. Podezření na endogenní psych. onemocnění je aktuálním nálezem psychologa vyloučeno. Nově zjištěný bulózní plicní emfyzém je ve sledování plicní ambulance a omezuje posuzovaného ve fyzicky namáhavé práci, což je vzhledem k VŠ vzdělání bezpředmětné. Procentní navýšení horní hranice za profesi je bezpředmětné. Komise se snažila došetřit zdravotní stav vzhledem ke své úvaze o možnosti psychosomatického původu potíží. Nabídla posuzovanému možnost konziliárního vyšetření na psychiatrické klinice, se kterou souhlasil, ale poté, co byl předvolán k ambulantnímu vyšetření, se omluvil, že má jiné povinnosti a další termín nebyl dohodnut. Vyšetřující lékařka navrhla pro lepší objektivizaci stavu posuzovaného hospitalizaci. Vzhledem k postoji posuzovaného podle komise nelze předpokládat, že by se podrobil psychiatrickému vyšetření za hospitalizace. Posudková komise došla k posudkovému závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je bolestivý páteřní syndrom krční páteře s lehkým funkčním postižením a míru poklesu pracovní schopnosti hodnotila dle vyhl. č. 359/2009 Sb., podle kap XIII, oddílu E, položky 1b ve výši 20%, horní hranici vzhledem ke všem zdravotním postižením. K dalšímu zvýšení neshledala objektivní podklady a stav nehodnotila podle písmena c), d), protože nebyla naplněna kritéria tam uvedená. Tento posudkový závěr platí za dobu od 1.1.2010 do 26.1.2011. V době od 15.4.1998 do 31.12.2009 byl rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bolestivý páteřní syndrom s lehkým funkčním postižením hlavně krčního úseku páteře s občas vystupujícími projevy nervového a svalového dráždění, slabostí svalového korzetu, omezení pohybu v postiženém úseku, omezením pro vynucené polohy a fyzicky náročné aktivity. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti hodnotila dle příl. č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., podle kap. XV, oddílu F, položka 2b 25%, horní hranicí vzhledem ke všem zdravotním postižením, když k dalšímu zvýšení neshledala objektivní podklady a stav nemohla hodnotit podle písm. c), d) a e) uvedené položky, protože nebyla naplněna kritéria tam uvedená. Komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí posuzovaný nebyl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě

nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%. Od 15.4. do 31.12.2009 nebyl plně ani částečně invalidní podle § 39, § 44 odst. 1,2 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb., nešlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33%, nešlo o schopnost soustavné výdělečné činnosti pro zdravotní postižení za zcela mimořádných podmínek a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu značně neztěžoval obecné životní podmínky.

K nařízenému jednání u soudu se žalobce dostavil a uvedl, že diagnózy uvedené posudku považuje za vedlejší, pravou příčinou podání žádosti o invalidní důchod je fyzické vyčerpání organismu, permanentní únava, vyžadující regeneraci organismu, trvající několik let. Psychiatrickému vyšetření se nepodrobil proto, neboť tam byl odeslán posudkovou komisí cíleně, lékařka, která měla provést jeho vyšetření mu sdělila, že půjde o vyšetření za hospitalizace, o čemž nebyl předem informován, a proto toto vyšetření odmítl. Vadí mu také to, že lékařka, která ho neviděla usoudila, že by měl být hospitalizován. Předložil soudu žádanku své praktické lékařky k vyšetření MUDr. Krátké a CT vyšetření. Není zřejmé do současné doby, co je příčinou jeho zdravotního stavu.

Žalobní důvody uvedené v žalobě soud posoudil na základě důkazu, který si v tomto řízení vyžádal. Posudková komise vypracovala obsáhlý objektivní posudek, v němž zhodnotila celou existující zdravotní dokumentaci žalobce. Na základě jednání komise dne 19.8.2011 posudková komise rozhodla správně o došetření zdravotní stavu žalobce, které se však pro negativní postoj žalobce neuskutečnilo. Vycházela tudíž z lékařských nálezů, které se nachází v posudkové dokumentaci a z těch, které byly posudkové komisi doručeny. Posudkové hodnocení zdravotních obtíží vyplývajících z lékařských nálezů posudková komise hodnotí přesvědčivě a objektivně. Zásadní příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla posudkovou komisí shledána jako lehké funkční postižení. Ostatní choroby uvedené v diagnostickém závěru jsou stabilizované, ve sledování či léčené. Při stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti považovala komise navýšení horní hranice hodnocení za profesi jako posudkově bezpředmětné. Míra poklesu pracovní schopnosti od 1.1.2010 do 26.1.2011 činí 20%. V období od 15.4.1998 do 31.12.2009 25%. Ani v jednom případě nejde o výši postačující ke splnění zákonné podmínky pro nárok na přiznání částečného invalidního důchodu, neboť není žalobce částečně invalidní a nejde ani o invaliditu podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění od 1.1.2010. Vypracovaný posudek posudkovou komisí soud hodnotí jako přesvědčivý, objektivní, když do úplnosti tohoto posudku podle komise chybí

vyšetření, kterému se žalobce nechtěl podrobit a tato skutečnost jde k jeho tíži. Vypracovaný posudek soud pojal jako stěžejní důkaz pro posouzení žaloby.

Vzhledem k závěrům v posudku, soud posuzuje napadené rozhodnutí žalované jako správné a v souladu se zákonem. Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítá.

Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, že se žádnému z účastníků náhrada nákladů řízení nepřiznává (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení:

Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102) a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu

soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 11. října 2011

JUDr. Milada Haplová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru