Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 21/2011 - 27Rozsudek KSBR ze dne 23.08.2011

Prejudikatura

4 Ads 145/2009 - 60

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 13/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

34Ad 21/2011 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce V. R., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27.12.2010, č. ………………,

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 27.12.2010, č. …….. žalovaná zamítla námitky žalobce a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 10.9.2010 č. ……….. potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím žalovaná podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů odňala žalobci od 16.10.2010 invalidní důchod, neboť podle posudku OSSZ Brno – venkov ze dne 25.8.2010 nebyl již invalidní, protože mu poklesla pracovní schopnost pouze o 20%. V námitkách ze dne 11.10.2010 nesouhlasil s odnětím invalidního důchodu, protože nebylo přihlédnuto k jeho dlouhotrvajícímu nepříznivému zdravotnímu stavu. Doložil nové nálezy z ortopedie a žádal o přiznání prvním stupně invalidity, který mu byl vyplácen. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitce žalobce a posoudila jeho invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 9.12.2010 nebyl posuzovaný invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění od 1.1.2010, protože míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 20%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIII, oddíl E, položce 1, písm. b), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 10-20%. Invalidita zanikla dne 25.8.2010.

Žalobou ze dne 1.3.2011 se žalobce domáhá nového posouzení zdravotního stavu a zrušení napadeného rozhodnutí, protože s odnětím invalidního důchodu nesouhlasí. Pokračování
-2-
34Ad 21/2011

Zdravotní stav byl nedostatečně zjištěn, jak lékařem OSSZ, tak i lékařem v námitkovém řízení.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 5.8.2011. Posudková komise za účasti odborného lékaře neurologa hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, v dokumentaci k námitkovému řízení, nově doručených nálezů k jednání komise a vyžádala úplnou zdravotní dokumentaci praktického lékaře. Po

zhodnocení ortopedických, plícních, neurologických a interních nálezů, které posudková komise v posudku cituje, dospěla k závěru, že v popředí obtíží je chronický algický, vertebrogenní syndrom s algiemi bederní páteře při těžkých degenerativních změnách celé Th a L páteře nejvíce L 2/3 a L 5/S1 s lehkou olisthesou bez neurologických komplikací. Jde

o stav chronický dlouhodobě stacionární bez doporučení operačního řešení. Dynamika v bederním úseku je středně omezena a vylučuje těžší fyzickou námahu, dlouhodobé vynucené nefyziologické polohy těla a prochlazení. Interní onemocnění nemají významnější dopad na pokles pracovní schopnosti. Posudková komise došla k posudkovému závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vertebrogenní postižení odpovídající svojí tíží a charakterem postižením uvedeným v kap XIII, oddílu E, položky 1b), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a míru poklesu pracovní schopnosti stanovila ve výši 20%, když pro další zvýšení hodnocení neshledala objektivní podklady. Postižení nesplňuje medicínská kritéria uvedená pod písm. c), d), protože není přítomen funkčně významný neurologický nález, paréza končetiny či její části, svalové atrofie, poruchy funkce svěračů či závažná porucha statiky a dynamiky páteře. Komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí posuzovaný nebyl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť nešlo o pokles

pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

Žalobce při jednání u soudu uvedl, že má taková pracovní omezení, že nemůže najít zaměstnání. Nechá se celkově vyšetřit, neboť některé lékařské nálezy jsou staré několik let a pak si o invalidní důchod znovu požádá. Na žalobě setrval a žádal, aby o ní rozhodl soud,

přestože mu byla předestřena právní úprava posuzování zdravotního stavu v příslušné kapitole, oddílu a položce 1b) a 1c), ale u něho není přítomna neurologická symptomatologie podle neurologického nálezu z 4.1.2008.

Na základě shora provedeného důkazu dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Protože žalobce tvrdil nesprávné posouzení zdravotního stavu a nedostatečné zjištění zdravotního stavu, soud vyžádal posudek PK MPSV se sídlem v Brně, který podrobně zhodnotil zdravotní stav žalobce ke dni vydání napadeného rozhodnutí 27.12.2010. Posudková komise zhodnotila všechny existující lékařské nálezy o zdravotním stavu žalobce obsahující výsledky vyšetření jeho zdravotního stavu, byť v některých případech se jedná o lékařské nálezy staršího data (např. neurologické) a zhodnotila postižení bederní páteře na základě kritérii uvedených v položce 1b), oddílu E, kap. XIII., přílohy

k vyhl. č. 359/2009 Sb., jako stav chronický, dlouhodobě stacionární, bez neurologické symptomatologie. Stanovila tomu odpovídající míru poklesu pracovní schopnosti ve výši 20%. Vůči vypracovanému posudku žalobce nevznesl zásadní námitky. Soudem byl upozorněn na nutnost nového vyšetření zdravotního stavu u všech potíží, kterými trpí. Soud zhodnotil vypracovaný posudek jako objektivní, úplný a přesvědčivý

a pojal ho jako rozhodující důkaz pro posouzení žaloby. Závěry posudku činí napadené Pokračování
-3-
34Ad 21/2011 - 28

rozhodnutí žalované správným a v souladu se zákonem. Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítá.

Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, že se žádnému z účastníků náhrada nákladů řízení nepřiznává (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení:

Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102) a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu

soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 23. srpna 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Milada Haplová,v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru