Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 14/2012 - 9Usnesení KSBR ze dne 17.04.2012

Prejudikatura

7 A 93/2002


přidejte vlastní popisek

34Ad 14/2012 - 9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce M.M., r.č. ………………………., bytem ……………………….., proti žalované Okresní správě sociálního zabezpečení v Hodoníně, se sídlem Národní třída 38, 695 01 Hodonín, o invalidní důchod, k podání (žalobě) ze dne 19. 3. 2012, proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Hodoníně,

takto:

I. Podání ze dne 19. 3. 2012 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 21. 3. 2012 byla Krajskému soudu v Brně doručena žaloba ze dne 19.3.2012, kterou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Hodoníně. K žalobě žalobce připojil rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 1.3.2012, č.j. 530406208/47091-SD.

Protože podaná žaloba trpěla vadami, vyzval soud žalobce k jejímu doplnění ve smyslu ust. § 37 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v pozdějších zněních (dále jen „s.ř.s.“) usnesením ze dne 27. 3. 2012, č.j. 34Ad 14/2012 - 5, ve kterém žalobce vyzval, aby žalobu doplnil tak, aby bylo patrno, čeho se týká, proti komu směřuje, aby bylo označeno rozhodnutí správního orgánu, které žalobce napadá (s tím, aby žalobce odstranil rozpor mezi žalobou a připojeným rozhodnutím s uvedením, které rozhodnutí požaduje přezkoumat) a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, aby byl označen napadený výrok rozhodnutí, který napadá, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný, aby byl učiněn návrh výroku rozsudku a byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byl poučen ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude její podání odmítnuto.

Žalobce na výzvu soudu reagoval podáním ze dne10. 4. 2012, ve kterém soudu sdělil, že podává žalobu proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Hodoníně, Národní třída 38, 695 01 Hodonín 1 ze dne 28.2.2012, o posouzení invalidity. Navrhl nové prošetření důchodu a nové posouzení svého zdravotního stavu a aby mu soud přiznal důchod, neboť jeho zdravotní stav se stále zhoršuje, k čemuž doložil zdravotní posudek ze dne pokračování
- 2. strana - 34Ad 14/2012

28.2.2012, č.j. LPS/2012/148-NR-JHM_CSSZ, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Brno, se sídlem Veveří 7, 660 20 Brno.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v pozdějších zněních (dále jen „s.ř.s.“), soud návrh usnesením odmítne mimo jiného, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle ust. § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Z podání ze dne 10. 4. 20012 plyne, že žalobce chtěl podat žalobu proti posouzení invalidity - posudku ze dne 28. 2. 2012, který rovněž ke svému podání připojil.

Žalobce sice v podání ze dne 10. 4. 2012 uvedl, že žalobu podává proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Hodoníně, Národní třída 38, 695 01 Hodonín ze dne 28.2.2012, soud však z připojeného posudku ze dne 28.2.2012 zjistil, že byl vydán Českou správou sociálního zabezpečení, pracoviště Brno, se sídlem Veveří 7, 660 20 Brno.

Posudek posudkového lékaře ČSSZ není rozhodnutím o nároku na dávku důchodového pojištění, ale pouze podkladem pro takové rozhodnutí. Poněvadž jde o úkon správního orgánu, který není rozhodnutím, ve smyslu ust. § 70 písm. a) s.ř.s. je ze soudního přezkoumání vyloučen. V projednávané věci nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn. V řízení soud proto nemůže pokračovat, a proto podání ze dne 19. 3. 2012, doplněné podáním ze dne 10. 4. 2012, podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. tímto rozhodnutím odmítl.

Podle ust. § 60 odst. 3, věty první, s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 17. dubna 2012

JUDr. Milada Haplová,v.r.

Za správnost vyhotovení:
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru