Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 10/2011 - 21Rozsudek KSBR ze dne 27.10.2011

Prejudikatura

18 Cad 8/2006 - 17


přidejte vlastní popisek

34 Ad 10/2011-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobce J. H., JUDr. Milošem Císařem, advokátem se sídlem Tovární 886/14, 669 02 Znojmo, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29.12.2010, č.j. …..,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvod nění:

Žalobce se žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 29.12.2010 č.j………, kterým mu nebyl přiznán po námitkovém řízení invalidní důchod proto, že o několik málo dnů nesplnil zákonem požadovanou dobu pojištění. V létě 2010 onemocněl a dosud se léčí, a proto situaci musel řešit žádostí o invalidní důchod. Žádá zohlednění své situace a zmírnění tvrdosti zákona s možností přiznání invalidního důchodu. Navrhuje, aby soud napadené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 12. 2010 č.j. ……… zrušil.

Shora uvedeným rozhodnutím žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce proti rozhodnutí č.j. 6106281434 ze dne 16. 11. 2010 a rozhodnutí potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek pro nárok na invalidní důchod podle § 38 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezískal potřebnou dobu pojištění ke dni 24. 9. 2010, kdy došlo ke vzniku invalidity podle § 39 odst. 2 písm. c) zák. č.155/1995 Sb.

Toto rozhodnutí bylo účastníkovi řízení doručeno dne 23.11.2010. Po podaných námitkách žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí v plném rozsahu a zjistila, že žalobce uplatnil prostřednictvím OSSZ Znojmo žádost o invalidní důchod a žádal o jeho přiznání od vzniku nároku. Podle posudku OSSZ Znojmo ze dne 30.9.2010 se žalobce stal invalidním pro invaliditu třetího stupně od 23.9.2010. Vzhledem k tomu, že účastník řízení je starší 28 let (narodil se 28. 6. 1961) vztahuje se na něho právní úprava zakotvená v § 40 odst. 1 písm. f) citovaného zákona požadující potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod pět roků. V souladu s odst. 2 tohoto ustanovení se potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod u pojištěnců starších 28 let zjišťuje z posledních deseti roků před vznikem invalidity, tj. od 24. 9. 2000 do 23. 9. 2010. V tomto rozhodném období získal účastník řízení pouze 278 dní pojištění. Žalovaná zkoumala, zda podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebyla splněna v souladu s § 40 odst. 2 věty druhé citovaného zákona, a to, zda účastník řízení dosáhl 10 let doby pojištění v posledních 20 letech před vznikem invalidity, tj. v období od 24. 9. 1990 do 23. 9. 2010. Na základě šetření bylo zjištěno, že účastník řízení dosáhl v tomto rozhodném období pouze 9 roků a 185 dnů pojištění. Vzhledem k tomu, že účastník řízení nesplnil jednu z podmínek nároku na invalidní důchod, a to potřebnou dobu pojištění, nemohl mu být invalidní důchod přiznán.

Žalovaná ve vyjádření uvedla, že rozhodnutím č. …………… ze dne 16. 11. 2010 zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť ke dni

vzniku invalidity, tzn. ke dni 24. 9. 2010, nezískal potřebnou dobu pojištění. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 23. 11. 2010. Žalovaná přezkoumala rozhodnutí ze dne 16. 11. 2010 v plném rozsahu včetně rozsahu uplatněných námitek a po provedeném šetření

zjistila, že dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Znojmo ze dne 30. 9. 2010 se žalobce stal od 24. 9. 2010 invalidním dle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDP“). Jde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP. Vzhledem k tomu, že žalobce je starší 28 let (narodil se 28. 6. 1961) vztahuje se na něho právní úprava zakotvená v § 40 odst. 1 písm. f) ZDP a v odst. 2. Žalobce od 24. 9. 2000 do 23. 9. 2010 získal pouze 278 dní pojištění. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje dle výše uvedeného ustanovení za splněnou též, byla-li tato doba získána v posledních 20 letech před vznikem invalidity, tj. u žalobce od 24. 9. 1990 do 23. 9. 2010, potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. V tomto rozhodném období získal žalobce pouze 9 roků a 185 dní pojištění. Vzhledem k tomu, že žalobce nesplnil jednu z podmínek nároku na invalidní důchod, a to potřebou dobu pojištění, nemohl mu být invalidní důchod přiznán. S ohledem na výše uvedené žalovaná setrvala na svém rozhodnutí ze dne 29. 12. 2010 a navrhuje Krajskému soudu v Brně zamítnutí žaloby.

Ze správního spisu soud zjistil, že žalobce uplatnil žádost o invalidní důchod dne 17.9.2010 a domáhal se jeho přiznání od vzniku nároku. Z obsahu žádosti vyplývá, že neměl praktického lékaře, u něhož by byl registrován, poněvadž přebýval převážně v Praze a tomuto sdělení odpovídá i obsah posudku o invaliditě, jímž byly hodnoceny lékařské zprávy vesměs nemocničních zařízení. Žalobce byl dlouhodobě hospitalizován v oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici Znojmo, podle obsahu zprávy ve spise od 9.8.2010 nejméně do vystavení zprávy 10.2.2011. Z ní také vyplývá, že byl dne 11.5.2010 nalezen na ulici v Praze s gangrénami obou dolních končetin v souvislosti s omrznutím a poté hospitalizován na chirurgické klinice dne 15.5.2010, od 2.6.2010 na interní klinice s komplikovaným hojením pravé dolní končetiny a posléze přeložen do Nemocnice Znojmo podle posledního trvalého bydliště, kde byla 15.6.2010 provedená amputace části pravého chodidla s komplikovaným hojením. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla o žádosti dne 16.11.2010 tak, že pro nesplnění podmínek ust. § 38 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů žádost zamítla pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění v rozhodném období od 24.9.2000 do 23.9.2010 i v rozhodném období od 24.9.1990 do 23.9.2010. V námitkách se pouze domáhal přehodnocení žádosti o přiznání invalidního důchodu, neuvedl eventuelně další zaměstnavatele, zejména v rozhodném období od 24.9.2000 do 23.9.2010, tudíž v tomto období získal pouze 278 dnů. V rozhodném období

od 24.9.1990 do 23.9.2010 získal pak 9 roků a 185 dnů. Správnost těchto údajů žalobce nenamítal. Z těchto zjištění pak žalovaná dospěla k závěru, že žalobce nesplnil potřebnou dobu pojištění stanovenou v § 40 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém pojištění a to 5 roků doby pojištění zjišťované podle odst. 2 z období od 24.9.2000 do 23.9.2010 a ani dobu pojištění 10 let ve smyslu ust. § 40 odst. 2 věty druhé citovaného zákona v posledních 20-ti letech před vznikem invalidity, tj. od 24.9.1990 do 23.9.2010.

Ze shora uvedeného je nepochybné, že žalobce ke dni vzniku nároku na invalidní důchod 24.9.2010 nesplnil podmínku nároku na přiznání této důchodové dávky z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby pojištění stanovené v zákoně v rozhodném období zákonem vymezeném. Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1,2 s.ř.s., neboť úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení:

Rozsudek nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2, § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 27. října 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru