Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

34 Ad 1/2011 - 17Rozsudek KSBR ze dne 27.10.2011

Prejudikatura

42 Cad 278/2006 - 41


přidejte vlastní popisek

34 Ad 1/2011-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobkyně P. M., bytem, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o sirotčí důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10.11.2010, č.j. ….,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím ze dne 10.11.2010 č.j. ……. žalovaná rozhodla ve věci námitek žalobkyně tak, že je zamítla a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. …….. ze dne 3.8.2010 potvrdila. Tímto rozhodnutím zamítla účastnici řízení žádost o sirotčí důchod podle § 56 odst. 1 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebylo zjištěno, že by jí byl neprávem odepřen sirotčí důchod, neboť matka účastnice řízení nebyla poživatelkou starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, a ani ke dni smrti nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod a rovněž nezemřela následkem pracovního úrazu. Zemřelá v posledních 10 letech před úmrtím, tj. v době od 26. 8. 1999 do 25. 8. 2009, získala pouze 3 roky a 306 dnů pojištění. Dne 15.6.2010 podala účastnice řízení žádost o přiznání sirotčího důchodu se zohledněním novelizace podmínky potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. O této žádosti bylo rozhodnuto rozhodnutím ze dne 3.8.2010. Proti němu podala námitky i žádost o odstranění tvrdosti zákona. K rozšíření možností získání potřebné doby pojištění došlo až od 1.1.2010 a platná právní úprava neumožňuje, aby

tato nově rozšířená podmínka nároku na invalidní důchod byla posuzována i ve vztahu k pozůstalostním důchodům, na které vnikl nárok před 1. 1. 2010, neboť před 1.1.2010 tato právní úprava (tzn. u pojištěnce staršího 38 let získání 10 let pojištění v období posledních 20 let před úmrtím) neplatila. Vzhledem k tomu, že matka účastnice řízení zemřela dne 26.8.2009, posuzuje se splnění podmínky získání 5 let pojištění v 10 letech přede dnem úmrtí k tomuto dni. Žalovaná proto námitkám účastnice řízení nevyhověla.

Žalobkyně v žalobě uvedla, že dne 21. 10. 2009 si podala žádost o sirotčí důchod po své matce, která byla zamítnuta rozhodnutím ČSSZ č.j. ……….. ze dne 7.1.2010 z důvodu, že matka žalobkyně nebyla poživatelkou starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu ani ke dni smrti nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod a rovněž nezemřela následkem pracovního úrazu. Zemřelá v posledních 10letech před úmrtím, tj. v době od 26.8.1999 do 25.8.2009, získala pouze 3 roky a 306 dnů pojištění. Opravný prostředek žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí nepodávala. Žalobkyni je známo, že od 1.ledna 2010 žalovaná přiznává nárok na invalidní důchod tomu, kdo nesplnil podmínku ,,5 let z 10“ ke dni vzniku plné nebo částečné invalidity před 1. lednem 2010 za podmínky, že je starší 38 let a ke dni vzniku invalidity splňoval nově zavedených ,,10 let z 20“. Invalidní důchod je v takových případech přiznáván od 1.1.2010. Proto dne 15.6.2010 podala novou žádost o přiznání sirotčího důchodu. Tato žádost byla ČSSZ zamítnuta rozhodnutím č.j. ………. ze dne 3.8.2010, proti kterému podala žalobkyně dne 24.8.2010 námitky. Námitky byly rozhodnutím ČSSZ č.j. …………. ze dne 10.11.2010 zamítnuty a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. ČSSZ argumentovala, že v případě sirotčích důchodů nelze novou podmínku ,,10 let z 20“ použít. V případě invalidních důchodů vykládá žalovaná příslušná ustanovení zákona o důchodovém pojištění tak, že posuzuje všechny napadené žádosti podle nové právní úpravy. Jinými slovy, aplikuje na ně onu podmínku ,,10 let z 20“, a to včetně případů, které byly dříve z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění zamítnuty. Datum vzniku nároku invalidního důchodu směřuje k datu účinnosti zákona č. 306/2008 Sb., tedy k 1.1.2010 a domnívá se, že neexistuje žádný relevantní důvod, proč by se v případě pozůstalostních (sirotčích) důchodů měla daná podmínka vykládat odlišné od invalidních důchodů, tedy v neprospěch osiřelého nezaopatřeného dítěte. Pokud by zemřelý byl ke dni smrti stár alespoň 38 let a splnil by podmínku ,,10 let z 20“, měl by i v tomto případě vzniknout nárok na pozůstalostní důchod ke dni 1.1.2010. Na základě výše uvedených skutečností žalobkyně navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek: Rozhodnutí ČSSZ o námitkách č.j. ……………… ze dne 10.11.2010 a rozhodnutí ČSSZ č.j. …………….ze dne

3.8.2010 se zrušují a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla následující: Z dávkového spisu zjistila, že již dne 21.10.2009 byla poprvé uplatněna žádost o přiznání sirotčího důchodu po matce žalobkyně, s žádostí o jeho přiznání ode dne úmrtí, tj. od 26.8.2009. Česká správa sociálního zabezpečení tuto žádost zamítla. Rozhodnutím č.j. …………… ze dne 3.8.2010 opětovnou žádost o sirotčí důchod rovněž zamítla podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., protože nebyly splněny podmínky pro nárok na uvedenou dávku. Podle ust. § 52 zákona č. 155/1995 Sb., má na sirotčí důchod nárok nezaopatřené dítě, zemře-li

rodič dítěte, jestliže zemřelý rodič byl poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zamřel následkem pracovního úrazu. Protože zemřelá nesplnila podmínku potřebné doby pojištění, tzn. získání aspoň pěti roků pojištění (dříve zaměstnání), nárok na sirotčí důchod nevznikl. Posouzení nároku podle ust. § 40 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1.1.2010 (tj. u pojištěnce staršího 38 let získání v období 20 let před úmrtím), nelze provést, neboť se jedná o pozůstalostní dávku. Podle novelizované právní úpravy nemůže vzniknout nárok na sirotčí důchod od 1.1.2010 po rodiči, který zemřel před účinnosti tohoto zákona, tj. před 1.1.2010. Žalovaná je přesvědčena, že žaloba není důvodná, neboť postupovala v souladu se zákonnými předpisy o důchodovém pojištění a navrhla Krajskému soudu v Brně, aby ji podle § 58 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, zamítl.

Žalobkyně nar. 3.3.1993, v době podání žaloby dne 10.1.2011 nezletilá, a proto zastoupená opatrovnicí, nabyla v průběhu řízení dne 3.3.2011 zletilosti, a proto od tohoto data může jednat sama za sebe.

Z obsahu žaloby i vyjádření vyplývá, že skutkové okolnosti posuzované věci jsou mezi stranami nesporné. Soud má posoudit, zda právní úprava týkající se zkoumání podmínky potřebné doby pojištění podle ust. § 40 odst. 2 věty druhé zákona o důchodovém pojištění pro účely přiznání pozůstalostního důchodu podle ust. § 52 zákona o důchodovém pojištění, může být aplikována i pro pozůstalostní důchody, na něž vznikl nárok splněním jedné z podmínek (den úmrtí) před účinností zákona o důchodovém pojištění před 1.1.2010.

Podle ust. § 52 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění má nárok na sirotčí důchod nezaopatřené dítě zemřel-li rodič, který byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný nebo starobní důchod nebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Podle ust. § 40 odst. 1,2 činila v projednávané věci potřebná doba pojištění 5 roků v období posledních 10-ti let před vznikem plné invalidity (smrtí). V projednávané věci zemřelá získala pouze 3 roky a 306 dní pojištění, proto ke dni vzniku nároku na sirotčí důchod nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní důchod.

Podle ust. § 52 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném od 1.1.2010 nedošlo ke změně v podmínkách nároku na dávku. Pouze při zkoumání, zda došlo ke splnění potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod u pojištěnce staršího 38 let se podle znění ust. § 40 odst. 2 věta druhá podmínka potřebné doby pojištění považuje za splněnou, byla-li tato doba získána v období posledních 20-ti let před vznikem invalidity a činí 10 roků.

Podle čl. II bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 306/2008 Sb., se o nárocích na důchody, které vznikly před 1.1.2010 a o přiznání a výši těchto důchodů za dobu před tímto datem, i když o nich již bylo pravomocně rozhodnuto, se rozhodne podle právních předpisů účinných před tímto dnem. Z uvedeného ustanovení pro projednávanou věc vyplývá, že žalovaná je povinna aplikovat právní předpis (zákon o důchodovém pojištění) ve znění účinném do 31.12.2009. V dalších přechodných ustanoveních jí zákon nedává možnost posuzovat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod (splnění jedné z podmínek nároku na sirotčí důchod) podle předpisů ve znění účinném od 1.1.2010.

Na základě shora uvedeného soud žalobu jako nedůvodnou ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1,2 s.ř.s., úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poznámka soudu: Po skončení tohoto řízení může žalobkyně požádat žalovanou o odstranění tvrdosti zákona, resp. byla-li žádost podána, lze o ní již rozhodnout.

Poučení:

Rozsudek nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2, § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 27. října 2011

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru