Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Ad 7/2011 - 36Rozsudek KSBR ze dne 17.10.2011


přidejte vlastní popisek

33Ad 7/2011 – 36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Ďáskovou ve věci žalobce J. H. , zastoupen Mgr. Petrou Komárovou, advokátkou advokátní kanceláře 796 01 Prostějov, T. G. Masaryka 11, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24.11.2010,
č. ….. ,

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze, pracoviště Ostrava ze dne 24.11.2010, č. …… ,sezrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady soudního řízení ve výši 4.513,- Kč do 30ti dnů od právní moci rozsudku prostřednictvím právního zástupce žalobce Mgr. Petry Komárové na číslo účtu …… u České spořitelny, a.s., pobočka

Prostějov.

III. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 24.11.2010 ve výroku rozsudku uvedeném byly zamítnuty námitky žalobce podané proti rozhodnutí žalované ze dne 19.4.2010 téhož čísla, kterým žalovaná odňala žalobci od 6.6. 2010 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku OSSZ Prostějov ze 31.3.2010 již žalobce není invalidní. Dle uvedeného posudku poklesla účastníku řízení z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 0%.

Pokračování
-2-
33Ad 7/2011

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal námitky dne 20.5.2010 s tím, že v jeho případě nedošlo ke zlepšení funkce kolenního kloubu, má trvalé bolesti, při chůzi je nejistý, má problémy při delším stání i sezení, trpí otoky. Je vyučen zámečníkem, na výše uvedené problémy jej podstatně v rozsahu pracovních schopnosti a možnosti pracovního zařazení omezují.

V rámci řízení o námitkách bylo novým posudkem o invaliditě ze dne 4.11.2010 zjištěno, že žalobce není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla posouzena ve výši 30 %. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovních schopnosti bylo zdravotní postižení uvedené v kapitole XV (funkční poruchy, postižení po úrazech, operacích), oddíl B (postižení končetin), položce 9 b) (středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů, nebo končetin) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v platném znění, pro které byla stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 15-30%.

V námitkovém řízení lékařka lékařské posudkové služby dospěla po prostudování veškeré podkladové dokumentace a vlastním zjištěním při jednání k závěru, že výtka týkající se posouzení zdravotního stavu v prvoinstančním řízení, uplatněná v námitkách byla oprávněná. Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ust. § 26 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na pokles pracovních schopnosti, jehož rozhodující příčinou je, na rozdíl od posudku OSSZ Prostějov, poúrazová artróza levého kolenního kloubu III. stupně se ztuhnutím kloubu v příznivém postavení. Udávaná částečná progrese zdravotního stavu nebyla objektivizována dle ortopedických nálezů. Nález je středně těžký a stav je stabilizovaný.

V rámci přezkumu napadeného rozhodnutí se ČSSZ zabývala všemi námitkami žalobce, přičemž zdravotní stav posoudila komplexně nad jejich rozsah. Jelikož po přezkoumání celkového zdravotního stavu činil pokles pracovní schopnosti žalobce pouze 30 % a nejsou tak splněny podmínky pro trvání invalidity podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. (pro přiznání prvého stupně invalidity je zapotřebí pokles nejméně 35 %) shledala žalovaná námitky jako nedůvodné.

Na základě výše uvedeného pak žalovaná vydala napadené rozhodnutí ze dne 24.11.2010, kterým námitky žalobce zamítla a rozhodnutí žalované ze dne 19.4.2010 potvrdila.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal včas žalobu ze dne 28.1.2011, v níž žalobce namítal, že lékařka ČSSZ se zabývala otázkou jeho invalidity ve vztahu k ust. § 39 zákona o důchodovém pojištění. Nezhodnotila mu však celkovou výkonnost, pohyblivost, schopnost

koordinace pohybu, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity ve smyslu vyhlášky č. 359/2009 Sb. podle kapitoly XV, kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti. Jak vyplývá z napadeného rozhodnutí, žalovaná uzavřela, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddíl B, položka 9 b) tj. středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny (příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.). Z napadeného rozhodnutí není zřejmé, z jakého důvodu Pokračování
-3-
33Ad 7/2011 – 37

nebylo zdravotní postižení žalobce podřazeno pod položku 9 d) uvedené kapitoly tj. ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny, pro něž se stanoví míra poklesu pracovní schopnosti 30-50%. Žalovaná nevycházela též z úplně zjištěného skutkového stavu, kdy ze závěru

vyšetření EMG nevyplývá, o jaký stupeň kořenové léze S1 vlevo se jedná, jedná-li se o postižení senzitivní či motorické, kdy závěr vyšetření toto nespecifikuje. Tuto námitku vznesl již v námitkovém řízení, ale nebylo o ní rozhodnuto. Odvolal se dále ve věci na lékařský nález ošetřujícího lékaře MUDr. Kloce, z něhož vyplývá, že v jeho případě se jedná o stav trvalý, s částečnou progresí od minulých vyšetření s tím, že lze očekávat další progresi

do budoucna. Nebyla vzata v úvahu skutečnost, že se jeho zdravotní stav zhoršuje. Nebylo dále vzato v úvahu jeho vedlejší onemocnění dnou a také nebylo nijak vypořádáno, proč nelze v jeho případě zvýšit horní hranici až o 10% v případě poklesu pracovních schopnosti v důsledku více zdravotních postižení.

Navrhl, aby jeho zdravotní stav byl nově přezkoumán, správně zhodnocen, a to srozumitelně, úplně a přesvědčivě, aby nevznikly pochybnosti o tom, proč byl zdravotní stav konkrétně takto hodnocen. Závěrem navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 29.4.2011 setrvala na svém odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že při svém rozhodování je vázána odborným lékařským posudkem, který považuje za kompletní, odborný a odpovídající zjištěnému skutkovému stavu, resp. skutečnému zdravotnímu stavu žalobce. Navrhla zamítnutí žaloby. K důkazu navrhla vyhotovení posudku PK MPSV ČR.

V rámci přezkumného řízení soudního byl zdravotní stav žalobce přezkoumán posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pracoviště Brno dne 29.6.2011 za přítomnosti odborného ortopeda s posudkovým závěrem, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 24.11.2010 byl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Šlo u něho o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2, písm. a), zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nešlo o invaliditu druhého

nebo třetího stupně podle § 39 odst. 2, písm. b) nebo c), zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Šlo o pokles pracovních schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. Nedosahoval však více než 49%. Vznik invalidity prvého stupně stanovila PK dnem 1.1.2010.

Z výše uvedeného posudku i ze správního spisu vyplývá, že žalobci byl 8.3.1999 přiznán částečný invalidní důchod. Dne 31.3.2010 byla provedena mimořádná kontrola zdravotního stavu, posudek vypracoval lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ Prostějov s výsledkem, že žalobce není invalidní podle § 39 odst. 1, zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejde již o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2, písm. a) citovaného zákona. Na základě tohoto zjištění pak rozhodnutím žalovaná ze dne 19.4.2010 odňala žalobci částečný invalidní důchod od 6.6.2010.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal 20.5.2010 námitky a při přezkoumání zdravotního stavu v námitkovém řízení nebyl opětovně shledán invalidním dle výše uvedeného ustanovení, i když v námitkovém řízení bylo zjištěno, že u žalobce šlo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k poklesu pracovních schopnosti o 30% na rozdíl Pokračování
-4-
33Ad 7/2011

od prvého stupně, kde bylo uvedeno 0%. Proto došlo k vydání napadeného rozhodnutí, jímž byly jeho námitky zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí prvého stupně.

Posudková komise MPSV ČR Brno při svém jednání, kterého byl žalobce přítomen vycházela jednak ze spisu LPS OSSZ Prostějov, včetně záznamu a lékařských nálezů ze zdravotní dokumentace praktického lékaře, z doložené zdravotní dokumentace, v níž se nacházely nálezy jednak praktického lékaře, ortopedické nálezy z roku 2007, 2009, 2010, neurologické nálezy z týchž období. Dále byl předložen neurologický nález ze dne 15.3.2010 a k jednání byla zapůjčena a prostudována zdravotní dokumentace praktického lékaře. Žalobce je vyučen strojním zámečníkem a posouzen byl jako strojní zámečník. Posudková komise podrobně uvedla v posudku, z kterých lékařských nálezu vycházela a konstatovala, že k datu vydání napadeného rozhodnutí šlo o 51letého muže s kvalifikací strojní zámečník, s poúrazovou artrózou levého kolenního kloubu, bolestivým bederně křížovým páteřním syndromem, s dnavou artritidou a hepatopatií. Na levém kolenu v roce 1981 měl úraz s poraněním nitrokloubních struktur a RTG nález doložil neměnnou poúrazovou osteartrózu třetího stupně, flexe v kolenním kloubu 80 resp. 75 stupňů a zjištěný funkční stav odpovídá středně těžkému omezení hybnosti levého kolena s lehkým oslabením stability kloubu. Dále zhodnotila posudková komise i další onemocnění, které se podílelo na zdravotním stavu žalobce.

Po prostudování podkladové zdravotní dokumentace a zhodnocení všech posudkově významných skutečností dospěla PK k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí u žalobce šlo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou

s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo zdravotní postižení – středně těžké omezení hybnosti levého kolenního kloubu – uvedené v kapitole XV, oddíl B, položce 9 b), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 30 %. Horní hranice uvedené procentní míry poklesu pracovní schopnosti užila s ohledem na doprovodné postižení páteře s lehkým neurologickým nálezem. Ostatní zdravotní postižení uvedená v diagnostickém souhrnu nezpůsobovala významný pokles výkonnosti organismu. Procentní míru poklesu pracovní schopnosti podle § 3 výše citované vyhlášky navýšila o 5 % s ohledem na předchozí výdělečné činnosti.

Zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebylo hodnoceno v položce 9 a), 9 c), 9 d) ani 9 e), protože nebylo prokázáno funkční postižení takového rozsahu, které je v daných položkách uvedeno.

Na rozdíl od lékaře referátu LPS OSSZ Prostějov určila PK MPSV ČR Brno jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu postižení levého kolenního kloubu se středně těžkým omezením hybnosti kloubu, bez prokázaného zlepšení, které svou tíží a funkčními důsledky převažuje nad lehkým funkčním postižením páteřním. Mírná progrese v omezení rozsahu flexe levého kolena o 5 stupňů z 80-ti stupňů (při vyšetření v letech 2007 a 2009) na 75 stupňů (při vyšetření 16.7.2010) nebyla z funkčního ani posudkového hlediska významná, ztuhnutí kolenního kloubu uváděné v závěrech ortopedických vyšetření nebylo při klinických vyšetření prokázáno, aktivní i pasivní hybnost v levém kolenním kloubu byla zachována s výše popsaným a zhodnoceným omezením.

Posudková komise se shodla s lékařem lékařské posudkové služby žalované v námitkovém řízení jak v určení rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního Pokračování
-5-
33Ad 7/2011 – 38

stavu, tak ve výběru kapitoly, oddílu i položky při hodnocení procentní míry poklesu pracovní schopnosti. Liší se pouze tím, že stanovenou míru poklesu pracovní schopnosti 30 % navýšila ve smyslu § 3 výše citované vyhlášky, protože vliv dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti lehce vyšší, než odpovídá horní hranici stanovené míry poklesu pracovní schopnosti. Při zjištěném poklesu pracovní schopnosti o 35 % odpovídající invaliditě prvního stupně je žalobce schopen vykonávat výdělečné činnosti jen s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti (s omezením delší chůze, dlouhodobého stání a přenášením břemen). Pracovní schopnost žalobce z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně o 35 %, nedosahovala však více 49 %, proto žalobce byl shledán invalidním podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. neboť šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2, písm. a) výše citovaného zákona. Nešlo o invaliditu druhého nebo třetího stupně.

Účastníci u jednání návrhy na doplnění dokazování nečinili, zástupkyně žalobce navrhla vyhovění žaloby v celém rozsahu, neboť posudek PK MPSV ČR v Brně prokázal, že žalobce ke dni vydání napadeného rozhodnutí byl invalidní invaliditou prvého stupně. Navrhla tedy zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení a na nákladech v řízení požadovala úhradu za 3 úkony po 500,-Kč, 3x paušál po 300,-Kč, náhrada za promeškaný čas strávený na cestě Prostějov – Brno, 4x půl hodiny a cestovní výdaje Prostějov – Brno a zpět dle vyúčtování ve výši 822,-Kč. Dále požadovala úhradu daně z přidané hodnoty ve výši 20%, o čemž předložila osvědčení o registraci, že je plátcem této daně a dále předložila fotokopii technického průkazu. Za žalobce požadovala úhradu jízdného z místa bydliště Němčice nad Hanou do Brna a zpět ve výši 167,-Kč. Zástupkyně žalované závěrem navrhla, aby bylo rozhodnuto v souladu s posudkem PK MPSV ČR v Brně ze dne 29.6.2011.

Po zhodnocení výše uvedených důkazů dospěl soud k závěru, že požadavkům žalobce lze vyhovět a žaloba je důvodná. Soud provedeným dokazováním zjistil skutkový stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů napadený výrok rozhodnutí (§ 75 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Bylo zjištěno, že zdravotní stav žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl žalovanou správně hodnocen. Jednoznačně to prokázal posudek PK MPSV ČR v Brně, když pokles schopnosti pracovní činnosti byl sice hodnocen ve výši 30% stejně tak jako v námitkovém řízení, ale posudková komise využila možnosti navýšit tento pokles ve smyslu § 3, vyhlášky č. 359/2009 Sb. a tudíž žalobce již celkově dosáhl poklesu na pracovní schopnosti ve výši 35 %, což je v souladu s ust. § 39 odst. 1, zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění od 1.1.2010.

Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že věc se vrací k dalšímu řízení žalované. Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 1, 3, 4, 5 s.ř.s.). Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní vztah, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, to je v této věci k datu 24.11.2010 a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

Pokračování
-6-
33Ad 7/2011

Žalobce se podanou žalobou domáhal ponechání invalidního důchodu pro invaliditu prvého stupně a soud z výše uvedeného dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Na základě výše uvedeného soud rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení podle § 78 odst. 1 s.ř.s., neboť skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí nebyl hodnocen v souladu s lékařskými nálezy a s hodnocením možností žalobce s ohledem na zdravotní stav žalobce. V novém řízení pak žalovaná po posouzení všech skutečností rozhodných pro přiznání dávky vydá rozhodnutí nové, jímž obnoví žalobci výplatu dávky – invalidity prvého stupně ode dne odnětí to je od 6.6.2010. Tento závěr učinil soud na základě shora zjištěných skutečností, z nichž naprosto jednoznačně a přesvědčivě vyplynulo a tím má soud namysli především posudek PKMPSV ČR v Brně ze dne 29.6.2011, že v době vydání napadeného rozhodnutí zdravotní stav žalobce po 1.1.2010 odpovídal invaliditě druhého stupně.

Žalobce byl ve věci úspěšný, proto soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení. Zároveň zavázal žalovanou, aby uhradila žalobci náklady soudního řízení ve výši 4.513,-Kč do 30-ti dnů od právní moci rozsudku prostřednictvím právního zástupce žalobce Mgr. Petry Komárové na č. účtu ….. u České spořitelny a.s. pobočka Prostějov. Náklady řízení soud přiznal dle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb. v platném znění a to 3x úkon po 500,-Kč (celkem 1.500,-Kč) dle ust. § 11 odst. 1 písm. a), d), g), 3x 300,-Kč režijní paušál podle ust. § 13 odst. 3 citované vyhlášky, 4x za každou započatou půl hodinu za promeškaný čas ve smyslu ust. § 14 odst. 1, písm. a) a odst. 3 (100,-Kč za každou jen započatou půlhodinu) v celkové výši 400,-Kč, dále jízdné dle předloženého vyúčtování v celkové částce 822,-Kč a žalobce požádal o úhradu jízdného z místa bydliště do Brna a zpět ve výši 167,-Kč dle předloženého dokladu u jednání. Dále se odměna zástupce žalobce zvyšuje o 20 % DPH tedy celkem je žalovaná povinna uhradit náklady řízení ve výši 4.513,-Kč. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladu řízení. (§ 60 odst. 1 a 2 s.ř.s.)

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 17. října 2011

JUDr. Jarmila Ďásková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru