Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Ad 30/2011 - 23Usnesení KSBR ze dne 12.03.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 33 Ad 30/2011-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Ďáskovou ve věci žalobkyně I. M., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě ze dne 25. 10. 2011, proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 9. 2011, č.j. ……………./47091-FD,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 25. 10. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25. 10. 2011 podanou u Krajského soudu v Brně dne 27. 10. 2011, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalované ze dne 2.9.2011, č.j. …………../47091-FD, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. ………… ze dne 4. 7. 2011 a toto rozhodnutí, kterým byl žalobkyni od 4. 8. 2011 odňat invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, bylo potvrzeno. Lékař OSSZ Uherské Hradiště podle posudku ze dne 20. 6. 2011 dospěl k závěru, že žalobkyně není invalidní, když pracovní schopnost žalobkyně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pouze o 25 %. V námitkách proti tomuto rozhodnutí žalobkyně uvedla, že po operaci maligního nádoru vaječníků s následnou chemoterapií nadále přetrvávají výrazné zdravotní obtíže, které se projevují prakticky stabilními bolestmi břicha, spolu s dalšími obtížemi výrazně omezují její pracovní schopnost.

V žalobě žalobkyně uvedla, že její zdravotní stav se od doby, kdy jí byl přiznán invalidní důchod, nezměnil a potíže dle nálezu neurologa jsou dostatečným důvodem k invaliditě v první třídě. Navrhla, aby jí soud napadené rozhodnutí žalované zrušil a byl jí přiznán invalidní důchod.

Podle posudku PK MPSV v Brně ze dne 1. 2. 2012 žalobkyně nebyla k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované ze dne 2.9.2011 invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., když nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. Posudková komise na základě podkladové a zdravotní dokumentace a v nich založených lékařských nálezů až do doby svého zasedání (poslední ze srpna 2011) dospěla k závěru, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole II, oddíl A), položka 1 písmeno b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve platném znění a pokles míry pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 25 %.

Žalobkyně podáním učiněným ústně do protokolu u jednání konaném u Krajského soudu v Brně dne 12. 3. 2012, vzala svoji žalobu zpět a navrhla, aby Krajský soud v Brně řízení ve věci zastavil.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s.ř.s.).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobkyně, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 12. března 2012

JUDr. Jarmila Ďásková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Barbora Zachovalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru