Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Ad 28/2011 - 11Usnesení KSBR ze dne 16.12.2011

Prejudikatura

6 Ads 62/2009 - 27


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 33Ad 28/2011 - 11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Ďáskovou ve věci žalobce J. J. , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, k podání (žalobě) doručené Krajskému soudu v Brně dne 17. 10. 2011,

takto:

I. Podání doručené Krajskému soudu v Brně dne 17. 10. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení Krajskému soudu v Brně dne 17.10.2011 podal žalobce žalobu.

Podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 10. 2011, č.j. 33Ad 28/2011 - 4, které bylo žalobci doručeno dne 4. 11. 2011, byl vyzván, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnil a upřesnil své podání doručené Krajskému soudu v Brně dne 17. 10. 2011 tak, aby bylo patrno čeho se týká, proti komu směřuje a aby bylo datováno, dále aby bylo označeno rozhodnutí správního orgánu, které žalobce napadá a den jeho doručení žalobci, aby byl označen napadený výrok rozhodnutí, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný, aby byly uvedeny důkazy, které žalobce navrhuje provést k prokázání svých tvrzení, aby byl učiněn návrh výroku rozsudku a aby byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byl poučen ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude jeho podání odmítnuto.

Žalobce na výzvu reagoval podáním ze dne 14.11.2011, ve kterém sdělil, že žalobu směřoval proti rozhodnutí jeho žádosti o změně výše invalidního důchodu, kvůli zhoršení zdravotního stavu, žaloba byla zamítnuta rozhodnutím v Praze dne 7.7.2011 a doručeném žalobci dne 2.8.2011, žalobce pak bylo toho rozhodnutí převzato dne 26.8.2011 v Hodoníně. Žalobce dále sdělil, že žaloba směřuje proti ČSSZ a jejímu posudku č.j. LPS/2011/575-NR-JHM_CSSZ. Dále žalobce sdělil soudu, že poukazuje na body, jež byly neúplně, nesprávně nebo vůbec posuzovány a zasílá dokumenty, v kterých poukazuje na hrubé nesrovnalosti.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č.j. 6Ads 62/2009-27, www.nssoud.cz), podle které rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§ 37 odst 5 s.ř.s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.

V projednávané věci je z obsahu spisu zřejmé, že podání doručené soudu dne 17.10.2011, ani ve znění doplnění ze dne 14.11.2011, neobsahuje zákonem v ust. § 71 s.ř.s. požadované náležitosti žaloby (není zřejmé, čeho se žalobce domáhá – z žaloby není zřejmé, zda podal námitky a zda o nich bylo rozhodnuto, není označeno žalobou napadené rozhodnutí, chybí rovněž označení žalobních bodů), které nebyly žalobcem ve stanovené lhůtě doplněny. Žalobce rovněž ke svému podání nepřipojil opis napadeného rozhodnutí. Pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud proto podání ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 16. prosince 2011

JUDr. Jarmila Ďásková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru