Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Ad 17/2011 - 13Rozsudek KSBR ze dne 24.10.2011


přidejte vlastní popisek

33Ad 17/2011 – 13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmila Ďásková v právní věci žalobce K. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 31.12.2010, č. …,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 31.12.2010, ve výroku rozsudku uvedeném, byly zamítnuty námitky žalobce, podané proti rozhodnutí žalované ze dne 20.10.2010, téhož čísla, kterým žalovaná zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, neboť žalobce nezískal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Žalobce byl na základě posudku OSSZ Znojmo ze dne 21.7.2010 uznán plně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném do 31.12.2009, kdy poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %. Žalobce je zároveň od 1.1.2010 invalidní podle § 39 odst. 1, zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) cit. zákona. Pokles pracovní schopnosti žalobce činí 70 %. Plná invalidita žalobce dle uvedeného posudku vznikla 26.1.2003.

Z odvolání na ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, má žalobce nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65-ti let a stal se invalidním a získal Pokračování
-2-
33Ad 17/2011

potřebnou dobu pojištění, nebo stal-li se invalidním následkem pracovního úrazu. Podle § 38 cit. zákona ve znění účinném do 31.12.2009 má pojištěnec nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, nebo stal-li se plně invalidním následkem pracovního úrazu.

S odvoláním na ust. § 40 odst. 1 písm. f), z. č. 155/1995 ve znění pozdějších předpisů potřebná doba pojištění činí 5 let u pojištěnce ve věku nad 28 let, přičemž potřebná doba pojištění se podle § 40 odst. 2 cit. zákona zjišťuje z období před vznikem invalidity, a to, jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10ti roků před vznikem invalidity. V rozhodném období před vznikem invalidity, to je v době od 26.1.1993 do 25.1.2003 však žalobce získal pouze 1 rok a 154 dní pojištění.

Podle § 40 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod u pojištěnce staršího 38 let považuje od 1.1.2010 též za splněnou, byla-li tato doba získána v období posledních 20 - ti let před vznikem invalidity, potřebná doba pojištění přitom činí 10 let. Žalovaná přezkoumala i tuto podmínku, nicméně bylo zjištěno, že ani v rozhodném období od 26.1.1983 do 25.1.2003 nezískal žalobce potřebnou dobu pojištění, neboť získal pouze 9 roků a 349 dní pojištění. Podle § 40 odst. 2 věty třetí se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje též za splněnou, byla-li tato doba získána v kterémkoli období 10-ti roků dokončeném po vzniku invalidity, žalobce však nezískal potřebnou dobu pojištění ani v tomto období.

Na základě těchto zjištění, žalovaná vydala rozhodnutí ze dne 20.10.2010, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod.

Proti tomuto rozhodnutí uplatnil žalobce včas námitky dne 25.11.2010, kde namítal, že vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu (má ochrnutou levou stranu těla, léčí se na plicním) je od 1.1.2010 uznán invaliditou III. stupně a není schopen žádné práce, je 2 měsíce po epileptickém záchvatu a je plně odkázán na pomoc druhé osoby. Pobírá pečovatelské dávky, byl veden na úřadu práce, a závěrem namítl, že při provedení kontrolní lékařské prohlídky nebyl posudkovou lékařkou prohlídnut, posudková lékařka vycházela pouze z lékařské dokumentace žalobce. Proto požádal o nové posouzení své žádosti.

Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí v plném rozsahu včetně rozsahu uplatněných námitek a dospěla ke stejnému závěru jako v prvním stupni. Dále žalobce poučila, že účelem invalidity, respektive jejího stanovení není řešení subjektivních pracovních ztezků žalobce, respektive jeho potíží na trhu práce. Odkázala na ustanovení části třetí zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, kde se pro osoby, které byly úřadem práce uznány zdravotně znevýhodněnými, stanoví opatření pro jejich začleňování na trh práce.

S ohledem na shora zjištěné skutečnosti žalovaná uvedla, že žalobce nesplnil jednu z podmínek pro vznik nároku na (plný) invalidní důchod, a to podmínku potřebné doby pojištění, a proto mu byla žádost o invalidní důchod zamítnuta. Zároveň provedla recenzi Pokračování
-3-
33Ad 17/2011 – 14

posudku OSSZ Znojmo ze dne 21.7.2010 pokud jde o otázku posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, datum vzniku invalidity, výrok v posudku uvedený i termín kontrolní lékařské prohlídky, a posudek o invaliditě v tomto smyslu byl potvrzen. Proto v námitkovém a odvolacím řízení námitky žalobce zamítla a rozhodnutí ze dne 20.10.2010 potvrdila.

Žalobce však s tímto rozhodnutím nesouhlasil, podal žalobu ze dne 8.2.2011, kde žádal o přiznání důchodu invalidního pro nárok, na něhož mu chybí pouze 16 dní. Vzhledem ke zdravotnímu stavu není schopen žádnou práci vykonávat a zároveň ani možnost se chodit hlásit na úřad práce. Žádnou možnost si přivydělat nemá, navíc je ještě po epileptickém záchvatu a musí být při dohledu, proto žádal znovu o udělení výjimky podle nového zákona 2010.

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 7.3.2011 odkázala na odůvodnění napadeného rozhodnutí, zejména na v něm citovaná právní ustanovení zákona 155/1995 Sb. v platném znění a v odůvodnění doplnila, že žalobce nesplňuje potřebnou dobu ani dle novelizovaného § 40 odst. 2, zákona o důchodovém pojištění platného od 1.1.2010 v období 20-ti let před vznikem invalidity. Žalobce nesplňuje ani tuto podmínku, neboť nezískal zákonem vyžadovaných plných 10 let rozhodného 20tiletého období před vznikem invalidity, to je od 26.1.1983 do 25.1.2003, když získal jen 9 roků a 349 dnů. Prominout chybějících 16 dní zákon o důchodovém pojištění neumožňuje. Žalobce nezískal potřebnou dobu ani po vzniku invalidity. Osobní list důchodového pojištění byl žalovanou vyhotoven podle dokladů předložených žalobcem a jež měla žalovaná ve své evidenci. O plný invalidní důchod žalobce žádá opakovaně. Jestliže žalobce nezískal potřebných 5 let v posledních 10-ti letech před vznikem invalidity a ani 10 let v posledních 20-ti letech před vznikem invalidity, jak vyžaduje platný zákon o důchodovém pojištění, nelze uznat nárok na přiznání a výplatu invalidního důchodu, třebaže závažný zdravotní stav žalobce odpovídá plné invaliditě, respektive invaliditě III. stupně. Za současného stavu žalovaná setrvala na svém rozhodnutí ze dne 31.12.2010 a navrhla soudu, aby žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.). Učinil tak bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1, dle něhož soud může rozhodnout ve věci samé bez jednání, jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se také za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedu senátu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci, o tom musí být ve výzvě poučen. Žalobci byla tato výzva zaslána, žalobce se ve stanovené lhůtě pouze vyjádřil s tím, že na své žalobě trvá, ale nevyjádřil se ohledně nařízení jednání. Proto soud vyzval i žalovanou, která svůj souhlas s rozhodnutím ve věci samé bez jednání souhlasila.

Soud provedl šetření dávkovým spisem žalobce, z něhož má za prokázané, že žalobce si podal dne 14.5.2010 žádost o invalidní důchod s datem přiznání od vzniku nároku. Posudkovou lékařkou OSSZ Znojmo dne 21.7.2010 byl žalobce uznán od 31.12.2009 plně invalidním podle § 39 odst. 1, písm. a), z. č. 155/1995 Sb. v platném znění, neboť z důvodu Pokračování
-4-
33Ad 17/2011

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %. S ohledem na novou právní úpravu od 1.1.2010 byl shledán invalidním podle § 39 odst. 1, zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v jeho případě šlo o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2, písm. c) citovaného zákona. Je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70% a splnil podmínky ust. § 6 vyhl. č. 359/2009 Sb. Den vzniku invalidity stanovila posudková lékařka dnem 26.1.2003, přesto však žalobci byla jeho žádost zamítnuta, neboť žalobce nesplnil druhou podmínku požadovanou zákonem, tj. nesplnil potřebnou dobu pojištění ve smyslu § 40 zákona č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění. Dle podkladů nacházejících se v dávkovém spise žalobce, vedeném žalovanou, žalobce v 10-ti letém období před vznikem invalidity a tj. od 26.1.1993 do 25.1.2003 získal jen 1 rok a 154 dnů doby pojištění, když zákon vyžaduje splnění získání 5-ti let doby pojištění a nárok na přiznání důchodu mu tak nevznikl. Přesto v námitkovém řízení přezkoumala žalovaná též, zda žalobce splňuje potřebnou dobu pojištění dle novelizovaného § 40 odst. 2, zákona o důchodovém pojištění platného od 1.1.2010 tj. v období 20-ti let před vznikem invalidity. Žalobce nesplnil ani tuto podmínku, neboť nezískal zákonem vyžadovaných plných 10 let z rozhodného 20-tiletého období před vznikem invalidity, to je od 26.1.1983 do 25.1.2003 získal jen 9 roků a 349 dnů. Také poučil žalobce, že prominout chybějících 16 dní zákon o důchodovém pojištění neumožňuje. Žalobce nezískal potřebnou dobu ani po vzniku invalidity, což dokládá osobním listem důchodového pojištění.

Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že povinností správního orgánu rozhodujícího v důchodovém pojištění je své rozhodnutí náležitě odůvodnit, a dle názoru soudu takto žalovaná učinila. Ve svém odůvodnění rozhodnutí srozumitelně a vyčerpávajícím způsobem podala informace nejen o zjištěném skutečném stavu ale i své úvahy o aplikaci ustanovení zákona.

K námitce žalobce, kterou uplatnil ve své žalobě, aby byla odstraněna tvrdost zákona, soud je nucen konstatovat, že není oprávněn odstraňovat případnou tvrdost zákona. Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení může dle § 4 odst. 3, zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, odstraňovat ministr práce a sociálních věcí, popřípadě dle § 5 písm. a, bodu 5. téhož zákona ČSSZ, pokud jí tato

pravomoc byla v jednotlivých případech svěřena, což se v tomto konkrétním případě nestalo.

Nad rámec řízení soud doporučuje žalobci obrátit se na příslušnou OSSZ, kde nechť se zajímá o možnost doplacení chybějících 16 dnů pojištění ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (§ 6 odst. 2).

Soud na základě výše provedeného šetření konstatuje, že žalovaná postupovala v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k projednávané věci. Vzhledem k tomu, že soud neshledal postup žalované nesprávným, žalobu žalobce zamítl jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. na základě důkazů založených ve spise.

Pokračování
-5-
33Ad 17/2011 – 15

Žalobce ve věci úspěch neměl, žalované náhrada nákladů řízení nepřísluší ze zákona, soud proto rozhodl o nákladech řízení tak, že je žádnému z účastníků nepřiznal (§ 60 odst. 1 a 2 s.ř.s.).

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 24. října 2011

JUDr. Jarmila Ďásková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru