Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 23/2010 - 98Rozsudek KSBR ze dne 02.02.2011

Prejudikatura

8 Afs 31/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Afs 33/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

31Af 23/2010-98

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudkyň JUDr. Jarmily Ďáskové a JUDr. Radimy Gregorové, Ph.D., v právní věci žalobce Lohmann & Rauscher, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Bučovická 256, IČ 18825869, zastoupeným JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem AK Bulinský & Vávra, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 13, proti žalovanému Celnímu ředitelství Brno, se sídlem Brno, Koliště 21, o žalobě proti rozhodnutím správního orgánu,

takto:

I. Rozhodnutí Celního ředitelství Brno ze dne 7. 1. 2010, č. j. 7357-6/2009-

010100-21, se z rušuje a věc se v rací žalovanému

k dalšímu řízení.

II. Žalovaný j e povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení

částku ve výši 18.020,- Kč k rukám JUDr. Vladimíra Bulinského,

advokáta AK Bulinský & Vávra, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 13, do

30-ti dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno rozhodnutí Celního ředitelství Brno (dále jen „žalovaný“) ze dne 7. 1. 2010, č. j. 7357-6/2009-010100-21, věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení a žalovaný současně zavázán k povinnosti nahradit žalobci náklady řízení. Žalobní námitky shrnul do tří žalobních bodů. Nejprve namítl, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, kdy bylo žalovaným vydáno, neboť ani v záhlaví ani v závěru tohoto rozhodnutí není uvedeno žádné datum. Rozhodnutí mu bylo doručeno prostřednictvím datové schránky, a tedy nepodepsané a bez otisku razítka se státním znakem. K zaslanému rozhodnutí však nebyl připojen ani elektronický podpis žalovaného a jeho kvalifikovaný certifikát. Absence jak data vydání napadeného rozhodnutí, tak chybějící elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát žalovaného, mají za následek neplatnost a nezákonnost tohoto rozhodnutí, a to dle ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Dále namítl, že postupem žalovaného byla porušena jeho práva, neboť žalovaný odmítl provést jakékoli důkazy předložené žalobcem a nevzal v potaz argumentaci žalobce. Zdůraznil, že předmětné operační pláště pro lékařské účely, z nichž dne 31. 3. 2009 Celní úřad ve Vyškově (dále jen „správní orgán 1. stupně“) odebral vzorek k provedení zkoušek, odebírá výhradně od svého dodavatele z Číny, a to od společnosti L & L Health Care Hubei

Co., Ltd, se sídlem Hong Shan Industrial Park, Quinquan Town 438200 Čína (dále jen „společnost L&L“). Společnost L&L vyrábí předmětné operační pláště pouze z materiálu, který ji dodává společnost E.I. du Pont de Nemours and Company, se sídlem Wilmington, DE 19898, Dewingaerden, Anton Spinoystraat 6, 2800 Mechelen, Belgie (dále jen „společnost DUPONT“). Ze zprávy společnosti DUPONT a rovněž z objednávky společnosti L&L a faktur vystavených společností DUPONT společnosti L&L jednoznačně vyplývá, že materiál, z něhož jsou předmětné operační pláště vyráběny, je složen z celulózy (55%) a z polyesteru (45%). Tento materiál pak má vlastnosti papíru. Žalobce proto nesouhlasí se závěry žalovaného o tom, že dovezené operační pláště jsou z polyesteru a z bavlny a nemají vlastnosti papíru, neboť tyto závěry jsou opřeny pouze o protokoly o zkoušce a stanovisko Celně technické laboratoře Brno jakožto instituce, která je součástí organizační struktury celní správy. Navíc na celosvětovém trhu jsou cca tři velcí dodavatelé materiálu pro výrobu tohoto typu operačních plášťů, přičemž se vždy jedná o směs celulózy a polyesteru. Žalovaný tedy zásadním způsobem poškodil žalobce a zkrátil jeho práva tím, že žádným způsobem nepřihlédl k jím navrhovaným důkazům a při posuzování merita věci se spokojil pouze se závěry Celně technické laboratoře Brno, kterou nelze dle názoru žalobce považovat za nezávislou a na věci nezúčastněnou instituci. Skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí byl podle žalobce zjištěn nesprávně a neúplně a vyžaduje rozsáhlé a zásadní doplnění. Závěrem namílt, že předmětné operační pláště (identické s těmi, z nichž byly dne 31. 3. 2009 odebrány vzorky) společnost L&L dodává rovněž dceřinným společnostem žalobce v několika zemích Evropské unie, a to např. do několika zemí Evropské unie, např. do Německé spolkové republiky, Francie či Belgie, přičemž v každé z těchto zemí Evropské unie jsou předmětné operační pláště za souhlasu příslušných celních orgánů zařazovány do podpoložky se sazbou cla 0%, nikoli do podpoložky se sazbou cla 12%. V rámci jednotné celní politiky zemí Evropské unie je dle názoru žalobce nepřípustné a příčící se principům sbližování jednotlivých politik zemí Evropské unie, aby v jedné členské zemi bylo určité zboží zařazováno pod podpoložkou se sazbou cla 0% a v jiné členské zemi bylo zboží proclíváno sazbou 12%.

V následném písemném podání žalobce zdůraznil, že žalovaný zjistil skutkový stav věci nesprávně a neúplně, když přihlédl pouze k závěrům Celně technické laboratoře Brno a nepřipustil vyhotovení dalšího znaleckého posudku. Poukázal na to, že určení složení materiálu, z něhož jsou předmětné operační pláště vyrobeny a nadále vyráběny, je z odborného hlediska velmi složité a vyžaduje vysoce specializované technologické zázemí zkoumajícího subjektu. Žalobce za účelem prokázání svých tvrzení, že celulózová vlákna používaná při výrobě operačních plášťů jsou svým původem ze dřeva a nikoli z bavlny, a že se tedy v případě operačních plášťů nejedná o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu, zadal zpracování znaleckého posudku Textilnímu zkušebnímu ústavu, s. p., jakožto ústavu kvalifikovanému ministerstvem spravedlnosti ČR pro znaleckou činnost. Textilní zkušební ústav s. p. vr ámci znaleckého zkoumání předloženého vzorku operačního pláště (tj. vzorku odebraného dne 31. 3. 2009 Celním úřadem ve Vyškově), vycházel ze zprávy Textilní univerzity v Liberci, Fakulty textilní, Katedry textilních materiálů, a Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické, Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Technická univerzita v Liberci zkoumala předložený vzorek operačního pláště z fyzikálně mechanického hlediska, a to za pomocí elektronového mikroskopu VEGA TS 5130, který nemá k dispozici žádný jiný znalecký ústav v České republice. Technická univerzita v Liberci, resp. Ing. V. K., v Protokolu o zkouškách ze dne 22. 3. 2010 uvedl, že: „z provedeného měření a z typických atributů vláken byla na líci textilie zjištěna vrstva vláken dřevěné celulózy.“ Univerzita Pardubice podrobila předmětný vzorek operačního pláště mikroskopickému rozboru pomocí detekčních roztoků. Na základě vysoce odborného zkoumání dospěla Univerzita Pardubice, resp. Ing. B. Č., CSc., k závěru, že materiál používaný k výrobě operačních plášťů „obsahuje vlákna z plastu a celulózová vlákna. Celulózová vlákna nejsou původem z bavlny, ale jedná se o vlákna chemicky připravené buničiny ze dřeva jehličnanů.“ Současně žalobce požádal soud o urychlené rozhodnutí věci, aby na základě napadeného rozhodnutí žalovaného nedocházelo k narůstání škody způsobené žalobci.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě zdůraznil, že žalobu považuje za nedůvodnou a navrhl, aby ji soud zamítl. K úvodní žalobní námitce uvedl, že soudu zasílá originál napadeného rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, že elektronický podpis je platný. Technickým nedopatřením při zavádění datových schránek však došlo kt omu, že v časovém razítku nebylo vyplněno datum podpisu rozhodnutí. Datum vydání napadeného rozhodnutí 7. 1. 2010 vyplývá z písemné podoby rozhodnutí založené do spisu. Toto pochybení však nedosahuje takové intenzity, aby způsobilo neplatnost rozhodnutí. V souladu s ustálenou judikaturou správních soudů je třeba přezkoumat, zdali chybějící náležitost rozhodnutí je nejen formálním, ale i materiálním nedostatkem. Běh procesních lhůt se odvíjí od okamžiku doručení napadeného rozhodnutí žalobci, nikoli od data jeho vydání. Neuvedením data vydání rozhodnutí nebylo podstatněji zasaženo do práv žalobce. K další žalobní námitce uvedl, že žalobce dovážel operační pláště, které zařazoval do nesprávného kódu kombinované nomenklatury. To bylo zjištěno na základě protokolu o zkoušce zn. BM0133/09-490 ze dne 1. 4. 2009, podle kterého byly pláště vyrobeny z netkané textilie z chemických nekonečných vláken z polypropylenu. Po provedení následné kontroly správní orgán 1. stupně doměřil celní dluh platebními výměry, které byly napadeny odvoláním. V rámci odvolacího řízení byl spis doplněn o stanovisko kc elnímu zařazení zboží, které potvrdilo závěry správního orgánu 1. stupně. O doplnění řízení byl žalobce informován pod č. j. 7357-5/2009-010100-21 ze dne 30. 11. 2009, ve kterém mu bylo sděleno, že se k novým důkazům může vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů. Žalobce tohoto práva nevyužil, ani se nepokusil nahlédnout do spisu. Žalobcem navrhované důkazy žalovaný odmítl pro jejich nevěrohodnost a proto, že skutkový stav byl dostatečně zjištěn závěry Celně technické laboratoře. Listiny přiložené k odvolání se zaměřují na chemickou analýzu materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno, přičemž pro správné sazební řazení jsou relevantní také jiní vlastnosti zboží. K poslední žalobní námitce uvedl, že o postupu jiných celních správ vůči dceřinným společnostem žalobce nemá žalovaný informace, nicméně sazební řazení operačních plášťů závisí na jejich materiálovém složení. Dokud orgány Celní správy ČR měly za to, že pláště jsou vyrobeny z papíru (jak uváděl žalobce ve svých celních prohlášeních), zařazovaly zboží do podpoložky kombinované nomenklatury se sazbou cla 0%.

V navazujícím písemném vyjádření žalovaný zejména uvedl, že jediný relevantní důkaz by mohl být proveden novou analýzou vzorku odebraného dne 31. 3. 2009, ale současně má za to, že nový znalecký posudek k osvětlení skutkového stavu nebude muset být proveden, protože argumentaci žalobce lze vyvrátit i bez něj. Předmětem sporu je správné sazební zařazení jednorázových operačních plášťů, dovezených žalobcem. Žalobce v celních prohlášeních zařazoval dovážení jednorázové operační pláště mezi výrobky z papíru do kódu KN 48189090. Celní úřad dospěl k závěru, že jednorázové operační pláště mají být sazebně zařazeny do kódu KN 62101090, protože se jedná o oděvy vyrobené z textilií čísla 5603. Hlavní rozdíl mezi netkanou textilií a papírem je v technologii výroby. Pro sazební zařazení jednorázového operačního pláště je určující technologie výroby materiálu pláště, kterou zkoumal žalovaný, nikoli chemické složení materiálu pláště, kterým se zabývají znalecké posudky předložené žalobcem. Jednorázový operační plášť vyrobený z netkané textilie a sazebně zařazovaný do kódu KN 62101090 může být vyroben z polypropylenových, celulózových, polyesterových či jakýchkoli jiných textilních vláken. Zkoušky provedené Celně technickou laboratoří Brno (optická mikroskopie a infračervená spektrometrie) jsou postačující pro rozlišení způsobu pojení vláken a jejich identifikaci.

V následné replice žalobce poukázal na to, že žalovaný poté, kdy jeho argumentace pro zatřiďování zboží do celních sazebníků dle materiálového složení byla provedenými znaleckými analýzami vyvrácena, přichází s novým skutkovým tvrzením o tom, že nikoli materiálové složení zboží, ale technologie výroby materiálu je určujícím faktorem pro sazební zařazení. Žalovaný však nevysvětlil, proč on sám od počátku tohoto případu zatřídil do sazebníku výrobek – plášť – dle jeho materiálového složení a nyní, bez jakékoli právní či věcné argumentace přichází s novou teorií, tedy technologií výroby jako určujícím kritériem pro sazební zatřídění. S ohledem na tuto změnu tvrzení žalovaného navrhl žalobce, aby soud uložil žalovanému předložit právní normu, ze které by vyplývala jako určující kritérium pro sazební zařazení technologie výroby, sdělil technologii, která byla použita při výrobě konkrétního pláště a ze které tak usuzuje na správnost sazebního zařazení a vysvětlit ,proč ve všech zemích EU jsou pláště sazebně zařazovány shodně a jedině žalovaný zařazuje předmětné pláště sazebně odlišně.

Z obsahu správního spisu předloženého žalovaným vyplynuly následující ve věci relevantní skutečnosti.

Správním orgánem 1. stupně byla na základě rozkazu č. 005/09 - 0163 ze dne 26. 5. 2009, č. j. 3647/2009-016300-031, u žalobce zahájena následná kontrola po propuštění zboží v souladu s ustanovením článku 13 a 78 Nařízení Rady (EHS) číslo

2913/1992 Celní kodex Společenství a § 127 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (dále jen „CZ“) se zaměřením na ověření správnosti deklarovaných údajů souvisejících s hodnotou zboží u celkem 56 dovozových prohlášení uvedených v příloze tohoto rozkazu.

Z protokolu o podaném vysvětlení správního orgánu 1. stupně ze dne 27. 5. 2009, č. j. 3647-3/09-016300-031, vyplývá, že prokurista žalobce JUDr. Rudolf Vonyš potvrdil, že jednorázové operační pláště žalobce dováží od počátku roku od dodavatele L&L, výrobce toto zboží deklaruje jako papírové a jde o zboží totožné s odebraným vzorkem ze dne 31. 3. 2009 - protokol o odběru vzorku č. j. 2521/2009-016300-022.

Z protokolu o zkoušce Celně technické laboratoře v Brně ze dne 1. 4. 2009, zn. BM0133/09-490, k požadavku zkoušek pro ověření správnosti, resp. zjištění sazebníku zařazení vyplývá stanovisko, že materiál, z něhož je vzorek vyroben je netkaná textilie z chemických nekonečných vláken (vyrobených z polypropylenu) „bodově“ termicky propojených.

O žádosti žalobce ze dne 9. 9. 2009 o doměření cla rozhodl správní orgán 1. stupně dodatečnými platebními výměry č. j. 5255-2/2009-016300-021 až 5255-54/2009-016300-021, všechny ze dne 14. 7. 2009 konkrétně takto:

Rozhodnutím č.j. 5255-2/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010101400 a doměřeno clo ve výši 40.241,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-3/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010102234 a doměřeno clo ve výši 176.649,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-4/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010102194 a doměřeno clo ve výši 188.146,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-5/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010102439 a doměřeno clo ve výši 195.471,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-6/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010102186 a doměřeno clo ve výši 179.710,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-7/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010105540 a doměřeno clo ve výši 185.941,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-8/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010101157 a doměřeno clo ve výši 179.247,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-9/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010106510 a doměřeno clo ve výši 188.838,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-10/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010100575 a doměřeno clo ve výši 182.689,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-11/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010107308 a doměřeno clo ve výši 187.521,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-12/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 09CZ01630010100516 a doměřeno clo ve výši 174.394,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-13/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010110787 a doměřeno clo ve výši 178.911,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-14/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010110629 a doměřeno clo ve výši 173.825,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-15/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010110570 a doměřeno clo ve výši 173.455,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-16/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010109250 a doměřeno clo ve výši 159.582,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-17/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010107672 a doměřeno clo ve výši 39.377,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-18/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010108733 a doměřeno clo ve výši 164.683,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-19/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010109505 a doměřeno clo ve výši 178.156,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-20/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010109910 a doměřeno clo ve výši 172.707,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-21/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010108280 a doměřeno clo ve výši 139.313,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-22/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010108007 a doměřeno clo ve výši 150.486,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-23/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010107899 a doměřeno clo ve výši 155.462,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-24/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010107658 a doměřeno clo ve výši 130.874,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-25/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010107227 a doměřeno clo ve výši 141.452,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-26/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010110320 a doměřeno clo ve výši 164.806,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-27/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010106800 a doměřeno clo ve výši 131.719,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-28/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010111185 a doměřeno clo ve výši 167.685,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-29/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010106278 a doměřeno clo ve výši 110.640,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-30/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010111522 a doměřeno clo ve výši 167.434,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-31/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010106032 a doměřeno clo ve výši 128.595,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-32/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010112370 a doměřeno clo ve výši 158.024,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-33/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010111613 a doměřeno clo ve výši 158.835,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-34/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010105930 a doměřeno clo ve výši 52.852,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-35/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010112388 a doměřeno clo ve výši 156.966,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-36/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010105450 a doměřeno clo ve výši 139.789,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-37/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010112816 a doměřeno clo ve výši 58.365,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-38/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010105279 a doměřeno clo ve výši 140.514,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-39/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010112958 a doměřeno clo ve výši 159.636,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-40/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010104978 a doměřeno clo ve výši 139.185,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-41/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 07CZ01630010113366 a doměřeno clo ve výši 159.862,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-42/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010104702 a doměřeno clo ve výši 131.618,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-43/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010100169 a doměřeno clo ve výši 65.921,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-44/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010104430 a doměřeno clo ve výši 140.023,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-45/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010104282 a doměřeno clo ve výši 140.170,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-46/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010100316 a doměřeno clo ve výši 69.416,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-47/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010103823 a doměřeno clo ve výši 120.302,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-48/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010100474 a doměřeno clo ve výši 152.907,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-49/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010100854 a doměřeno clo ve výši 148.664,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-50/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010101072 a doměřeno clo ve výši 151.195,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-51/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010101163 a doměřeno clo ve výši 154.256,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-52/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010101246 a doměřeno clo ve výši 156.492,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-53/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010103478 a doměřeno clo ve výši 130.576,- Kč, rozhodnutím č.j. 5255-54/2009-016300-021 byly opraveny údaje na JSD č. 08CZ01630010103419 a doměřeno clo ve výši 126.189,- Kč. Uvedené dodatečné platební výměry zahrnují změnu zařazení zboží – operační pláště pro lékařské účely z PpKN „48189090“ do PpKN „62101090“ a žalobce je převzal osobně dne 20. 7. 2009.

V podaném odvolání proti výše uvedeným dodatečným platebním výměrům žalobce uvedl, že žádá o nové závazné posouzení materiálového složení operačních plášťů pro lékařské účely, resp. o vypracování revizního znaleckého posudku. Navrhl, aby pro meritorní rozhodnutí ve věci samé mu bylo umožněno doplnit dokazování a předložit další revizní znalecký posudek. Následně žalovanému doložil zprávu z analýzy č. 9424 CENTEXBEL ze dne 5. 8. 2009, technické údaje o materiálu DuPont Soflesse a posudek ESCUELA DEL PAPER ze dne 14. 9. 2009.

O odvolání žalobce rozhodl žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 1. 20010, č. j. 7357-6/2009-010111-21, tak, že podle ustanovení § 50 odst. 6 daňového řádu rozhodnutí CÚ Vyškov č.j. 5255-2/2009-016300-021, 5255-4/2009-016300-021, 5255-5/2009-016300-021, 5255-6/2009-016300-021, 5255-7/2009-016300-021, 5255-8/2009-016300-021, 5255-9/2009-016300-021, 5255-10/2009-016300-021, 5255-11/2009-016300-021, 5255-12/2009-016300-021, 5255-13/2009-016300-021, 5255-14/2009-016300-021, 5255-15/2009-016300-021, 5255-16/2009-016300-021, 5255-17/2009-016300-021, 5255-18/2009-016300-021, 5255-19/2009-016300-021, 5255-20/2009-016300-021, 5255-21/2009-016300-021, 5255-22/2009-016300-021, 5255-23/2009-016300-021, 5255-24/2009-016300-021, 5255-25/2009-016300-021, 5255-26/2009-016300-021, 5255-27/2009-016300-021, 5255-28/2009-016300-021, 5255-29/2009-016300-021, 5255-30/2009-016300-021, 5255-31/2009-016300-021, 5255-32/2009-016300-021, 5255-33/2009-016300-021, 5255-34/2009-016300-021, 5255-35/2009-016300-021, 5255-36/2009-016300-021, 5255-37/2009-016300-021, 5255-38/2009-016300-021, 5255-39/2009-016300-021, 5255-40/2009-016300-021, 5255-41/2009-016300-021, 5255-42/2009-016300-021, 5255-43/2009-016300-021, 5255-44/2009-016300-021, 5255-45/2009-016300-021, 5255-46/2009-016300-021, 5255-47/2009-016300-021, 5255-48/2009-016300-021, 5255-49/2009-016300-021, 5255-50/2009-016300-021, 5255-51/2009-016300-021, 5255-52/2009-016300-021, 5255-53/2009-016300-021, 5255-54/2009-016300-021, všechny ze dne 14.7.2009, změnil tak, že z výrokové části napadených rozhodnutí vypustil bod I. ("I. Výše uvedená žádost… … na údaj "62101090"") – výrok I. a dále podle ustanovení § 50 odst. 6 daňového řádu rozhodnutí CÚ Vyškov č.j. 5255-3/2009-016300-021 ze dne 14.7.2009, změnil tak, že z výrokové části napadeného rozhodnutí vypustil bod I. ("I. Výše uvedená žádost… … na údaj "62101090"") a v bodu II. částku 2.407,- Kč změnil na částku 176.649,- Kč – výrok II. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný uvedl, že řízení doplnil o stanovisko Celně technické laboratoře Brno k sazebnímu zařazení zboží č. j. 9013/2009-010100-22 ze dne 25. 11. 2009, vypracované na základě protokolu o zkoušce zn. BM0133/09-490 ze dne 1. 4. 2009 a protokolu o odběru vzorku č. j. 2521/2009-016300-022 ze dne 31. 3. 2009. S přihlédnutím k závěrům obsaženým v uvedeném stanovisku dospěl k závěru, že správní orgán 1. stupně postupoval při sazební zařazování správně. K odvolatelem předloženým důkazům žalovaný uvedl, že u těchto posudků a analýz není zřejmé, zda-li byly skutečně vypracované na základě stejného zboží, které bylo posuzováno Celně technickou laboratoří Brno. Popis zboží, stejně jako přiložený list testovaného papíru, budí v tomto směru vážné pochybnosti již při vizuálním srovnání se vzorkem odebraným dne 31. 3. 2009. V odvolatelem navržených posudcích je uvedeno, že zkoumaný materiál se skládá ze směsi celulózy a polyesteru, přičemž ze stanoviska Celně technické laboratoře Brno k sazebnímu zařazení zboží vyplývá, že se jedná o netkanou textilii ze 100% polypropylenu. Žalovaný uvedl, že nelze přijmout za důkaz znalecký posudek materiálu neznámého původu, který je evidentně odlišný od vzorku odebraného z předmětného zboží a zkoumaného Celně technickou laboratoří Brno. Podklady Celně technické laboratoře Brno splňují všechny podmínky, aby na jejich základě mohlo být zboží sazebně zařazeno. Žalovaný z těchto důvodů odmítl odvolatelem navrhované důkazy, přičemž má za to, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně kvalitně a úplně.

Žaloba byla podána v zákonné dvouměsíční lhůtě (§ 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního – dále jen„s. ř. s.“), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), jde o žalobu přípustnou (zejména § 65, § 68 a § 70

s. ř. s.).

Soud přezkoumal napadené rozhodnutí, vázán rozsahem a důvody, které žalobce uplatnil v žalobě (§ 75 odst. 2 s. ř. s.). Při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Soud při svém rozhodování vyšel z následujících skutečností, úvah a závěrů:

Úvodní námitku žalobce namítající neplatnost a nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí z důvodu absence data, elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu žalovaného, neshledal soud důvodnou.

Podle ustanovení § 320 odst. 1 písm. c) CZ nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány v ostatních věcech obecné předpisy o správě daní a poplatků.

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) ZSDP základní náležitosti rozhodnutí jsou číslo jednací, případně i číslo platebního výměru, datum podpisu rozhodnutí, které je dnem vydání rozhodnutí.

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) ZSDP základní náležitosti rozhodnutí jsou vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka správce daně s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk úředního razítka se státním znakem; tuto náležitost lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem pracovníka a jeho kvalifikovaným certifikátem.

Podle ustanovení § 32 odst. 7 ZSDP chybí-li v rozhodnutí některá z ostatních základních náležitostí, která dle povahy rozhodnutí musí být jejím obsahem, nebo odůvodnění v případech, kdy je zákon předepisuje, a nejde-li jen o zřejmou chybu v psaní či počítání, má to za následek neplatnost rozhodnutí. Splnění podmínek neplatnosti ověří správce daně, který rozhodnutí vydal.

Z žalobcem předloženého napadeného rozhodnutí žalovaného soud zjistil, že žalobci bylo uvedené rozhodnutí skutečně doručeno bez data podpisu tohoto rozhodnutí, bez podpisu pověřeného pracovníka žalovaného a bez otisku úředního razítka se státním znakem. Z doručenky od napadeného rozhodnutí žalovaného, která je založena ve správním spisu, je pak zřejmé, že nebyl připojen zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát pracovníka žalovaného, uvedené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 7. 1. 2010.

V tomto směru byla tvrzení žalobce bez pochyb prokázána, ovšem s přihlédnutím k již ustálené soudní judikatuře, soud nesdílí názor žalobce, že uvedené vady mohou způsobit namítanou neplatnost rozhodnutí podle § 32 odst. 7 ZSDP či

jeho nezákonnost. Formálně vadné rozhodnutí žalovaného bylo do dispoziční sféry žalobce doručeno dne 7. 1. 2010, žalobce nebyl zkrácen na svém právu obrany proti tomuto rozhodnutí a toto právo rovněž využil. K výkladu ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) a g) ZSDP nelze přistupovat formálně či formalisticky, žalobcem namítané vady napadeného rozhodnutí nejsou natolik intenzívní, aby bez dalšího zakládaly jeho neplatnost či nezákonnost, neboť z obsahu napadeného rozhodnutí je zřejmé kým, o čem, jak a s jakým odůvodněním bylo rozhodnuto. V tomto směru srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007, č. j. 9 Ans 3/2007 – 182, in: www.nssoud.cz, podle něhož: „Za neplatné rozhodnutí ve smyslu § 32 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je možno považovat pouze takové daňové rozhodnutí, které postrádá některou ze zákonem taxativně stanovených náležitostí (formální aspekt), přičemž absence dané náležitosti je natolik intenzívní a zřejmá, že po účastnících dotčeného právního vztahu nelze spravedlivě respektování správního aktu žádat (materiální aspekt).“ Dále pak např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2005, č. j. 1 Afs 76/2005 – 96, in: www.nssoud.cz, podle něhož: „… za neplatné ve smyslu ustanovení § 32 odst. 7 daňového řádu je možno považovat jen takové daňové rozhodnutí, které – kumulativně – postrádá některou ze zákonem taxativně stanovených zákonných náležitostí (formální aspekt) a zároveň se musí jednat o náležitost základní (materiální aspekt). Je tedy zřejmé, že chybějící zákonná forma správního aktu může vyvolat jeho nicotnost pouze tehdy, jestliže je tento nedostatek natolik intenzivní a zřejmý, že po účastnících dotčeného právního vztahu nelze spravedlivě žádat, aby tento správní akt respektovali. Z napadených rozhodnutí je však zřejmé, jaká daňová povinnost, za jaké zdaňovací období a v jaké výši byla žalobci správcem daně doměřena.“

Jiná je však situace v případě v pořadí druhé žalobní námitky spočívající v tom, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí byl zjištěn nesprávně a neúplně a vyžaduje zásadní doplnění. S tou námitkou se soud ztotožňuje a považuje ji za důvodnou.

Podstatou sporu je složení žalobcem dovezeného zboží – jednorázových operačních plášťů a z toho vyplývající správnost sazební zařazení následně určující výši cla.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že správní orgán 1. stupně při svém rozhodování vycházel pouze z odborného stanoviska Celně technické laboratoře Brno, který v protokolu o zkoušce ze dne 1. 4. 2009, zn. BM0133/09-490, učinil závěr, že materiál, z něhož je vzorek vyroben, je netkaná textilie z chemických nekonečných vláken (vyrobených z polypropylenu) „bodově“ termicky propojených. Přestože žalobce v podaném odvolání navrhoval za účelem řádného zjištění materiálového složení další znalecké posouzení, žalovaný v průběhu odvolacího řízení zajistil pouze stanovisko Celně technické laboratoře Brno k sazebnímu zařazení zboží, z něhož vyplynulo, že předmětný druh zboží by měl být zařazen do kódu KN: 62101090 Společného celního sazebníku Evropského společenství (nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. 9. 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, přičemž toto stanovisko není závaznou informací o sazebním zařazení zboží ve smyslu čl. 12 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. 10. 1992, který se vydává celní kodex

Společenství. K žalobcem předloženým důkazům pouze uvedl, že není zřejmé, zda tyto byly vypracované na základě stejného zboží, které bylo posuzováno Celně technickou laboratoří Brno, proto k nim nepřihlížel a současně zdůraznil, že dle jeho názoru byl skutkový stav věci zjištěn dostatečně kvalitně a úplně. Tento postup žalovaného považuje soud za nesprávný, neboť z průběhu řízení před celními orgány je evidentní, že žalobce nesouhlasil se skutkovým závěrem správního orgánu 1. stupně a podaným odvoláním a zejména navrhovanými důkazy (další znalecké posouzení, případně vypracování revizního znaleckého posudku) žádal o doplnění skutkového stavu věci tak, aby podstata sporu, tj. složení žalobcem dovezeného zboží – jednorázových operačních plášťů, byla spolehlivě zjištěna pro účely následného právního posouzení řešící otázku výše cla. Skutečnost, že žalobce v průběhu odvolacího řízení nereagoval na stanovisko k celnímu zařazení zboží, nelze žalobci klást k tíži, neboť legitimně očekával minimálně vypracování dalšího znaleckého posudku ve věci.

V této souvislosti lze připomenout rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 42/2007 – 53, in: www.nssoud.cz, podle něhož: „… posudky vypracované celně technickými laboratořemi však celní orgány nemohou považovat za důkazní prostředky vyšší důkazní síly než znalecké posudky, a to ani v případě, kdy znalecké posudky předloží v celním řízení dovozce k prokázání skutečností uvedených v celní deklaraci (složení dovezeného zboží a z toho vyplývající sazební řazení) ve smyslu § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Posudek vypracovaný celně technickou laboratoří je tedy jen jedním z možných důkazů a může být jinými důkazními prostředky – znaleckým posudkem zpochybněn.“

Znalecké posudky jsou přitom výslovně připuštěny jako důkazní prostředek v řízení před celními orgány (ustanovení § 31 odst. 4 ZSDP) a celní orgány jsou povinny zjistit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení výše cla. K problematice řádného zjištění skutkového stavu věci srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2007, č. j. 8 Afs 31/2005 – 98, in: www.nssoud.cz, podle něhož: „Správce daně je pak povinen dbát na to, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů (§ 31 odst. 2 d. ř.) Správce daně i odvolací orgán tedy musí v daňovém řízení postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, který nebudí důvodné pochybnosti, a to v rozsahu který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Nemusí proto přihlížet k důkazním návrhům daňového subjekt, pokud již provedené důkazy poskytují dostatečný podklad pro rozhodnutí ve věci samé. I přes tyto povinnosti správce daně však není daňové řízení založeno na zásadě vyšetřovací, ale na prioritní povinnosti daňového subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, č. j. 1 Afs 54/2004 – 125, www.nssoud.cz). Přitom – podaří-li se daňovému subjektu tvrzené skutečnosti prokázat a předkládá-li hodnověrné důkazy pro svá tvrzení, avšak správce daně takové důkazy nehodlá přijmout – je na správci daně, aby prokázal, že důkazy subjektem předložené, nejsou sto obstát (§ 31 odst. 8 d. ř.).“

Z důvodu nesouhlasu žalobce se závěrem odborného stanoviska Celně technické laboratoře Brno a stanoviska Celně technické laboratoře Brno k sazebnímu zařazení zboží, bude tedy v dalším řízení před žalovaným nutné nechat ve věci vypracovat znalecký posudek týkající se složení žalobcem dovezeného zboží – jednorázových operačních plášťů, a to ze vzorku identického se vzorkem ve věci posuzovaným, tj. odebraným dne 31. 3. 2009. Žalovaný dále bude dbát toho, aby žalobce byl se závěry takto vypracovaného znaleckého posudku seznámen a bylo mu umožněno vyjádřit se k jeho závěrům. I tento znalecký posudek bude případně možno dát přezkoumat jiným znalcem, vědeckým ústavem či jinou institucí. Úkolem žalovaného tedy bude řádně zjistit skutkový stav věci, tj. složení žalobcem dovezeného zboží – jednorázových operačních plášťů a poté věc správně právně posoudit, tj. toto zboží správně sazebně zařadit a stanovit výši cla.

Soud je přesvědčen, že řádné zjištění skutkového stavu věci a její následné právní posouzení pak zodpoví i poslední námitku žalobce týkající se problematiky jednotné celní politiky zemí Evropské unie, kdy považuje za nepřípustné, aby vj edné členské zemi bylo určité zboží zařazováno pod podpoložkou se sazbou cla 0% a v jiné členské zemi bylo zboží proclíváno sazbou 12%. Česká republika je součástí jednotného celního území a Celní správa ČR je na základě Celního kodexu zařazena do soustavy orgánů zabezpečujících úkoly v rámci jednotného celního území Evropské unie. Vzhledem k základním komunitárním předpisům upravujícím danou oblast Evropského společenství, a to Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. 10. 1992, Celní kodex Společenství a Nařízení komise (EHS) č. 2454/94, kterým se provádí Celní kodex Společenství, se tyto předpisy staly pro Českou republiku přímo vnitrostátně účinné a závazné. Lze tedy uzavřít, že má-li být celní právo zemí Evropské unie jednotné, jako takové by mělo být interpretováno a aplikováno ve všech členských státech, což se týká zejména Celního kodexu a s prezentovaným názorem žalobce vyslovuje soud souhlas.

Za tohoto stavu věci soudu nezbylo, než rozhodnutí žalovaného ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. zrušit proto, že skutkový stav věci, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí vyžaduje zásadní doplnění. V dalším řízení je pak žalovaný v souladu s ustanovením § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem soudu vyjádřeným v tomto zrušujícím rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 věta prvá s. ř. s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náklady ve věci úspěšného žalobce sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000-, Kč, z odměny za právní zastoupení advokátem, a to podle sazby vyplývající z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve výši 2 100,- Kč za jeden úkon právní služby, a to za tyto úkony právní služby: 1. převzetí a příprava zastoupení ze dne 8. 3. 2010, 2. písemné podání soudu ze dne 8. 3. 2010, 3. písemné podání soudu ze dne 20. 5. 2010, 4. písemné podání soudu ze dne 15. 6. 2010 - ve výši ½ v souladu s ustanovením § 11 odst. 2,3 AT (k tomuto srov. rozsudek VS v Praze ze dne 30.1.1998, sp. zn. 6 A 205/95, SJS 531/1999), 5. písemné podání soudu ze dne 15. 7. 2010, 6. písemné podání soudu ze dne 19. 10. 2010, ze 6 náhrad hotových výdajů po 300,- Kč v souladu s ustanovením § 13 odst. 1,3 AT a dále z 20% DPH ve výši 2.670,- Kč v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 s. ř. s. Celkem se jedná o částku ve

výši 18.020,- Kč, kterou je žalovaný povinen zaplatit přímo k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Vladimíra Bulinského, advokáta AK Bulinský & Vávra, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 13. Ke splnění této povinnosti pak soud stanovil lhůtu 30-ti dnů od právní moci rozsudku, neboť tuto považuje za přiměřenou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou

týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Brně a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Krajský soud v Brně dne 2. února 2011

JUDr. Jaroslava Skoumalová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru