Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 53/2011 - 98Rozsudek KSBR ze dne 30.09.2014

Prejudikatura

3 As 51/2007 - 84


přidejte vlastní popisek

31A 53/2011-98

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců Mgr. Petra Pospíšila a Mgr. Petra Sedláka, v právní věci žalobce: L. B., zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Horou, advokátem se sídlem Moravské nám. 15, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 10.5.2011, č.j. JMK 51210/2011,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 10. 5. 2011, č.j. JMK 51210/2011, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 6.800 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Ing. Jiřího Hory, advokáta se sídlem Moravské nám. 15, Brno.

Odůvodnění:

Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Brně dne 15. 8. 2011 brojil žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. JMK-51210/2011, ze dne 10. 5. 2011, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru stavebního úřadu, č. j. MR-S 12316/08-OSU-PL-16, ze dne 7. 2. 2011. Prvostupňovým rozhodnutím bylo žalobci nařízeno odstranění stavby, a to plotu na pozemku st. p. 37/1 mezi stavbou na pozemku st. p. 37/1 a stavbou na pozemku st. p. 37/6, vše v kat. území Domašov u Brna, a spolu s tím byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

V rámci podané žaloby brojil žalobci proti napadenému rozhodnutí námitkou, že již v řízení před prvostupňovým orgánem uvedl, že stran dotčených pozemků bylo zahájeno správní řízení u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, o opravě chyby podle ustanovení § 8 Katastrálního zákona s tím, že uvedené řízení může mít zásadní význam pro rozhodnutí ve věci samé. Dále žalobce uvedl, že v odvolání poukázal na to, že rozhodnutím u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, ze dne 2. 12. 2010, č. j. OR-672/2010-703, bylo částečně vyhověno nesouhlasu žalobce s neprovedením opravy. Toto rozhodnutí však žalobce napadl odvoláním a uvedené rozhodnutí bylo Zeměměřičským a katastrálním inspektorátem v Brně rozhodnutím ze dne 30. 3. 2011, sp.zn. ZKI-O-22/106/2011, zrušeno a věc vrácena katastrálnímu úřadu k novému projednání. S ohledem na tento stav věci, kdy v průběhu řízení před žalovaným i nadále probíhalo řízení před katastrálním úřadem ohledně správnosti údajů o hranicích dotčených pozemků, měly správní orgány přinejmenším přerušit řízení a vyčkat pravomocného skončení řízení vedeného řízení u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pod č. j. OR-672/2010-703.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným osudu dne 13. 3. 2012 a uvedl, že pochybení žalovaného je spatřováno v porušení zásady materiální pravdy, což musí žalovaný s odkazem na text žalobou napadeného rozhodnutí co nejrozhodněji odmítnout.

Krajský soud v Brně na základě včas podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2, věta první, s.ř.s.), jakož i řízení předcházející jeho vydání. Dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, že napadené rozhodnutí žalovaného nebylo vydáno v souladu se zákonem. O žalobě soud rozhodl, aniž nařizoval jednání, za podmínek vyplývajících z ustanovení § 76 odst. 1 s.ř.s.

Žalovaný ve svém vyjádření zobecnil posuzovanou otázku na porušení zásady materiální pravdy vy řízení před správními orgány. Soud je shodně názoru, že předmětem žaloby je především posouzení toho, zda žalovaný při vydání rozhodnutí úplně, resp. dostatečně zjistil skutkový stav a zda na takto zjištěný skutkový stav řádně aplikoval právní normu. Nicméně na rozdíl od žalovaného, který považoval napadené rozhodnutí za dostatečné, dospěl soud k závěru, že napadené rozhodnutí je co do vztahu k vypořádání odvolacích námitek nedostatečné, resp. vadné.

Žalovaný v rámci napadeného rozhodnutí poměrně podrobně a obsáhle shrnuje celou skutkovou situaci předcházející vydání žalobou napadeného rozhodnutí, zejména se podrobně věnuje důvodům, pro které bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení. Tato zjištění a závěry učiněné v předcházejícím řízení jsou zajisté významné i pro souzenou věci, nicméně k samotným odvolacím námitkám žalovaný uvedl pouze: „Argumenty, uvedené v odvolání, se netýkají pozemků a staveb, o kterých bylo řízení před stavením úřadem vedeno. KrÚ se tudíž těmito argumenty odvolatele nezabýval a nehodnotil jejich správnost či nesprávnost.“ Z obsahu prvostupňového rozhodnutí, odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí, napadeného rozhodnutí a z obsahu správního spisu není soudu vůbec zřejmé, jak k tomuto závěru žalovaný dospěl.

Prvostupňové rozhodnutí nařídilo odstranění stavby – plot na pozemku st. p. 37/1 mezi stavbou na pozemku st. p. 37/1 využívanou jako součást rodinného domu č.p. 84 a stavbou skladu na pozemku st. p. 37/6 v katastrálním území Domašov u Brna. Je tedy zřejmé, že dotčeným pozemkem je pozemek st. p. 37/1 v kat. území Domašov u Brna. Z podaného odvolání je zcela zřejmé, že podání žalobce ke Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, se týkalo sporných pozemků ve vlastnictví žalobce, resp. jeho sousedů. Žalobce výslovně v odvolání uvedl, že v jím označeném řízení vedeném katastrálním úřadem jsou předmětem řízení „pozemky, na nich stojí stavba, jež je předmětem řízení u Městského úřadu Rosice.“ Dále v odvolání žalobce i výslovně odkazoval na pozemek st. p. 37/1 v kat. území Domašov u Brna. Jako důkaz v odvolacím řízení navrhl žalobce spis Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, sp.zn. OR-672/2010-703.

Žalovaný o odvolání rozhodl, aniž by tento důkaz provedl, a, jak bylo shora uvedeno, uzavřel, že „Argumenty, uvedené v odvolání, se netýkají pozemků a staveb, o kterých bylo řízení před stavením úřadem vedeno.“ Tento závěr žalovaný nijak blíže neodůvodnil, nezdůvodnil, jak dospěl k tomu, že se odvolání týká jiných pozemků. Z listin připojených k žalobě (které osvědčují obsah řízení, na které odkazoval žalobce v odvolání) je přitom zcela zřejmé, že řízení vedené u Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pod sp.zn. OR-672/2010-703 se týkalo mimo jiné právě i pozemku st. p. 37/1 v kat. území Domašov u Brna.

Soud vůbec nehodnotí výsledek řízení před katastrálním úřadem, ani dopad tohoto řízení na napadené rozhodnutí. Nicméně nemůže akceptovat závěry žalovaného, které bez jakékoliv bližší argumentace nebo opory ve správním spise označily argumenty žalobce, uvedené v odvolání, tak, že se netýkají pozemků a staveb, o kterých bylo řízení před stavebním úřadem vedeno, když jak ze samotného odvolání (již pouze v konfrontaci s prvostupňovým rozhodnutím), tak z obsahu listin, které vypovídají o předmětu řízení vedeném u Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pod sp.zn. OR-672/2010-703, vyplývá pravý opak.

Za této skutkové situace soud dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí není dostatečně odůvodněno a nemá oporu ve správním spise. Zároveň soud za této skutkové situace nemohl jakkoliv hodnotit vliv řízení vedeného u Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pod sp.zn. OR-672/2010-703 na žalovanou věc, neboť by tím zcela nahrazoval úvahy žalovaného, které ve vztahu k obsahu odvolání, který byl v zásadě totožný s obsahem žalobním námitek, v napadeném rozhodnutí zcela absentují.

Ze shora uvedených důvodů nezbylo soudu, než napadené rozhodnutí žalovaného zrušit, a to i bez nařízení jednání, podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) a b) s.ř.s. a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž bude žalovaný vázán právním názorem tohoto soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V řízení úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proto mu soud přiznal právo na náhradu nákladů za právní zastoupení advokátem za dva úkony právní služby (příprava a převzetí věci, podání žaloby) dle ustanovení § 11 vyhl. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012, tj. 4.200 Kč a náhradu nákladu za paušální náhradu výdajů podle ustanovení § 13 vyhl. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby, tj. 600 a částku 2.000 Kč za zaplacený soudní poplatek, tedy celkem 6.800 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Jaroslava Skoumalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru