Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 102/2010 - 120Usnesení KSBR ze dne 22.02.2012

Prejudikatura

2 Ans 11/2011 - 95

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Ans 7/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

31A 102/2010-120

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Jarmily Ďáskové a JUDr. Radimy Gregorové, Ph.D., v právní věci žalobce EKONOMSERVIS – byty s.r.o., se sídlem Brno, Masná 27/9, zast. JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Těsnohlídkova 9, proti žalovanému Úřadu městské části města Brna, Brno – Slatina, se sídlem Brno, Budínská 2, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 21.280,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení na účet JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem Brno, Těsnohlídkova 9.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 11. 2010, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 11. 11. 2010, se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného, kterou spatřoval v tom, že žalovaný nerozhodl o žádosti žalobce o vydání územního rozhodnutí.

Podáním ze dne 21. 2. 2012 vzal žalobce žalobu zpět v celém rozsahu, s tím, že nečinnost žalovaného byla odstraněna, a to vydáním rozhodnutí ve věci samé. Současně žalobce s odkazem na ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. požádal o přiznání nákladů řízení, neboť podaný návrh vzal zpět pro pozdější chování žalovaného.

Podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože podáním ze dne 21. 2. 2012 vzal žalobce výslovně svou žalobu v celém rozsahu zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. tak, že řízení o žalobě zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Podle věty druhé má navrhovatel právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Vzhledem k tomu, že žaloba byla vzata zpět v důsledku toho, že se žalobce domohl téhož u správního orgánu, a žalobce vyčíslil požadované náklady řízení, přiznal mu soud náhradu nákladů řízení v požadované výši, a to náhradu nákladů za právní zastoupení advokátem za šest úkonů právní služby (12.600,- Kč) a šestkrát režijní paušál (1.800,- Kč), dále DPH ve výši 20 % (2.880,- Kč), čímž odměna advokáta představuje částku 17.280,- Kč. Spolu se zaplaceným soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč za žalobní řízení a 3.000,- Kč za řízení o kasační stížnosti, představuje náhrada nákladů tohoto řízení částku 21.280,- Kč

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává v příslušném počtu vyhotovení u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí 6. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Brně dne 22. února 2012

JUDr. Jaroslava Skoumalová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru