Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 A 100/2010 - 48Rozsudek KSBR ze dne 19.10.2011

Prejudikatura

1 As 86/2009 - 47

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 19/2012 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

31A 100/2010-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Radimy Gregorové, Ph.D. a JUDr. Jarmily Ďáskové, v právní věci žalobce B. F., zast. Ing. B. F., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba sezamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 9.11.2010 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25.10.2010, č.j. JMK 74218/2010. V žalobě uvedl „O vydaném rozhodnutí jsem se dozvěděl z úřední desky Městského úřadu ve Znojmě. Jelikož se na předmětné úřední desce nenachází plný obsah rozhodnutí, ale pouze Veřejná vyhláška o doručení písemnosti, je toto řízení také postiženo závažnou procesní vadou. Tím jsem byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu… “.

Usnesením ze dne 21.12.2010, č.j. 31A 100/2010-14 byl žalobce vyzván k doplnění a upřesnění svého podání v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto usnesení. Na výzvu soudu reagoval žalobce doplněním žaloby ze dne 20.1.2011, v němž uvedl, že namítá nesprávné právní posouzení věci žalovaným, protože postup při oznamování rozhodnutí prvostupňového orgánu byl v rozporu s § 25 odst. 2 správního řádu, neboť na úřední desce se nenacházel plný obsah rozhodnutí Městského úřadu ve Znojmě, ale pouze veřejná vyhláška o doručení písemnosti. Vzhledem k absenci řádného oznámení rozhodnutí nebyly dány podmínky pro vydání rozhodnutí o odvolání, které je předčasné a nezákonné. Prvostupňové rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť postup při oznamování rozhodnutí byl v rozporu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, když vznesené námitky jako nedůvodné odmítl. Zdůraznil, že postupem prvostupňového orgánu ani žalovaného nedošlo ke zkrácení práv žalobce, ve věci bylo postupováno ve shodě s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu.

Krajský soud v Brně přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení předcházející jeho vydání v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s.ř.s.). O žalobě rozhodl bez nařízení jednání za splnění podmínek vyplývajících z ust. § 51 odst. 1, 2 s.ř.s., poté, kdy účastníci řízení s tímto postupem vyslovili souhlas.

Z obsahu žaloby vyplývá, že žalobce napadá výhradně procesní postup prvostupňového správního orgánu při doručování jím vydané písemnosti veřejnou vyhláškou a namítá porušení § 25 odst. 2 správního řádu pouze potud, že na úřední desce se nenacházel plný obsah rozhodnutí, ale pouze vyrozumění o doručení písemnosti, z toho pak dovozuje, že rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci a rozhodnutí žalovaného je předčasné a nezákonné.

Žaloba není důvodná.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že veřejná vyhláška s oznámením o možnosti převzít písemnost č.j. SMUZN 8663/2009 (rozhodnutí o námitkách) byla na úřední desce vyvěšena 16.4.2010 a sejmuta dne 3.5.2010, s tím, že písemnost je možno převzít na Městském úřadu Znojmo, odboru dopravy, oddělení registru řidičů, Pražská 59, kterýkoli pracovní den po celou pracovní dobu. Obsahuje též upozornění dle § 25 odst. 2 správního řádu. V postupu správního orgánu nelze shledat porušení § 25 odst. 2 správního řádu, jak žalobce namítá. Žalobce se proti tomuto prvostupňovému správnímu rozhodnutí odvolal (nedatované podání, podané na poštu 10.5.2010), proto prvostupňové správní rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci. Ta je spojena až s rozhodnutím správního orgánu rozhodujícího o odvolání. Obsahem odvolání je námitka, že se na úřední desce nenachází plný obsah rozhodnutí, ale pouze vyhláška o doručování písemnosti, čímž je podle žalobce řízení stiženo procesní vadou. Takto formulovanou odvolací námitku žalovaný vypořádal, jak plyne z odůvodnění napadeného rozhodnutí (str. 3), včetně odkazu na znění ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. Jiná odvolací námitka uplatněna nebyla.

Podmínkou zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se soud nemusel zabývat, neboť v tomto ohledu žalobce žádnou námitku v žalobě nevznesl a naplnění této podmínky nijak nezpochybnil. Soud proto, vázán dispoziční zásadou, neměl žádného důvodu, ani podkladu, naplnění druhé podmínky podrobněji prověřovat, když námitky žalobce směřují pouze proti postupu správního orgánu prvého stupně při vyvěšování písemnosti na úřední desce. Naplnění druhé podmínky je tudíž skutečností fakticky nespornou mezi účastníky.

Pro úplnost nutno uvést, že k námitkám žalobce uvedeným v podání došlým soudu 23.2.2011, označeným jako doplnění žaloby, soud nepřihlížel, neboť jde o uplatnění zcela nových námitek, které však byly žalobcem uplatněny daleko po lhůtě uvedené v ustanovení § 72 s.ř.s., v níž žalobce mohl žalobní námitky uplatnit.

Protože žalobcem vznesené námitky proti správnímu rozhodnutí žalovaného v této věci nejsou důvodné, soud žalobu v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení má oporu v ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V posuzované věci byl žalobce zcela neúspěšný, a proto právo na náhradu nákladů řízení nemá. Toto právo by bylo možno přiznat žalovanému, avšak nebylo zjištěno, že by žalovanému v souvislosti s tímto řízením nějaké náklady vznikly. Soud proto rozhodl tak, že právo na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, je přípustná kasační stížnost za podmínek § 102 a násl. s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 19. 10. 2011

JUDr. Jaroslava Skoumalová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru