Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 8/2009 - 27Rozsudek KSBR ze dne 25.03.2011

Prejudikatura

57 Ca 109/2006 - 54

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 Afs 69/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

30 Ca 8/2009 – 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce V. J., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

takto:

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 17.10.2008, č.j. 14808/08-1102-703207, se zrušuje pro nezákonnost a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Hodoníně ze dne 29.10.2007, č.j. 106179/07/309911/5433, které bylo vydané na základě výsledku obnoveného řízení dle ust. § 55 odst. 6 a 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jímž byl dle ust. § 46 odst. 7 daňového řádu a podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o dani z příjmů“), za zdaňovací období roku 2002 dodatečně stanoven základ daně ve výši 253 642,- Kč a dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši 37 660,- Kč.

Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného vyplývá, že správce daně provedl daňovou kontrolu za zdaňovací období roku 2002 se závěrem uvedeným ve zprávě o výsledku daňové kontroly, že problematika vkladů daňového subjektu do podnikání nebude zahrnuta do doměření daňové povinnosti vzhledem k mezinárodnímu dožádání. Správce daně vydal dodatečný platební výměr ze dne 20.1.2006, č.j. 4751/06/309911/5433, ve kterém stanovil pokračování
30 C2
a 8/2009

daňovému subjektu dodatečně základ daně ve výši 253 642,- Kč a dodatečně vyměřil daň ve výši 37 660,- Kč. Dne 26.6.2006 byla Finančnímu úřadu v Hodoníně doručena na základě mezinárodního dožádání odpověď daňové správy Slovenské republiky ohledně půjčky od občana Slovenské republiky. Na základě výsledků šetření správce daně zjistil naplnění důvodů uvedených v ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu a z úřední povinnosti zahájil obnovu řízení, a to rozhodnutím ze dne 24.8.2006, č.j. 93148/06/309932/1294. Po provedeném řízení správce daně obnovu řízení ukončil rozhodnutím ze dne 21.11.2007, č.j. 106179/07/309911/5433, ve kterém se v dodatečně stanoveném základu daně a dodatečně vyměřené dani neodchýlil od jejich výše uvedené v dodatečném platebním výměru ze dne 20.1.2006, č.j. 4751/06/309911/5433, vydaném po provedené kontrole roku 2002.

K odvolací námitce, týkající se prekluze zákonné lhůty, žalovaný uvedl, že kontrola daně z příjmů fyzických osob za rok 2002 byla zahájena dne 19.11.2003 a faktické zahájení daňové kontroly představuje úkon, který má za následek nový běh tříleté lhůty. Tímto úkonem se lhůta pro možnost daň doměřit posunula do konce roku 2006. Dne 26.6.2006 obdržel správce daně odpověď na mezinárodní dožádání. Na podkladě tohoto zjištění správce daně vydal dne 24.8.2006 rozhodnutí o obnově řízení, které bylo zástupci daňového subjektu doručeno 4.9.2006, čímž provedl úkon ve smyslu ust. § 47 odst. 2 daňového řádu, a posunul lhůtu pro doměření daně do roku 2009. Proto vydání rozhodnutí o výsledku obnoveného řízení dne 29.10.2007, které si převzal zástupce daňového subjektu dne 21.11.2007, nelze považovat za rozhodnutí vydané v prekluzívní lhůtě.

Proti uvedenému rozhodnutí byla podána žaloba, ve které žalobce namítl, že žalovaný nesprávně posoudil věc, neboť nepřihlédl k námitkám žalobce uvedeným v odpovědích ze dne 21.5.2007, 4.6.2007 a 23.8.2007 na výzvy správce daně dle ust. § 31 odst. 9 daňového řádu ze dne 16.4.2007 a ze dne 4.7.2007. V těchto odpovědích žalobce poukázal zejména na skutečnost, že nebyly naplněny podmínky pro nařízení obnovy, protože žalobce nebyl k předmětné svědecké výpovědi přizván a tudíž se jednalo o nezákonný důkaz, na jehož základě nemohlo být řízení obnoveno a dále, že dožádání svědka bylo provedeno již v rámci prováděné daňové kontroly, takže nemohla být splněna další podmínka k nařízení obnovy, a to že se jedná o důkaz, který nemohl být bez zavinění daňového subjektu nebo správce daně uplatněn již dříve. Protože nebyly naplněny podmínky pro nařízení obnovy, uplynula prekluzívní lhůty k doměření daňové povinnosti dnem 31.12.2006.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě zopakoval, že výsledek šetření na základě mezinárodního dožádání byl správci daně Finančnímu úřadu v Hodoníně postoupen 28.6.2006. Zahraniční daňovou správou byl vyslechnut Ing. P. S., bytem K., D. 764/20, který uvedl, že žalobce nezná a žádné finanční prostředky nikomu neposkytl, ani nepůjčil. Dále vypověděl, že na uvedené adrese bydlel do 11.1.2004 i jeho syn P. S., nar. X, který zemřel po dlouhodobé nemoci, a který byl v invalidním důchodu a žil s rodiči ve společné domácnosti a nedisponoval žádnými finančními prostředky. V pozůstalosti syna se nenacházely žádné smlouvy o půjčkách, ani směnky. Oproti pouhému tvrzení žalobce v průběhu daňové kontroly, že vklad do podnikání ve výši 48 000 000,- Kč byl získán půjčkou od P. S., D. 764/20, K. a následným předložením kopie směnky, jsou uvedená zjištění novými skutečnostmi a byly splněny podmínky pro nařízení obnovy podle ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Po nařízení obnovy byla žalobci na základě výzev ze dne 16.4.2007 a 4.7.2007 dána možnost zdroje vkladu do podnikání v roce 2002 prokázat předložením dalších důkazních prostředků.

pokračování
30 C3
a 8/2009

Žalobní námitka, že svědecká výpověď byla pořízena v rozporu s ust. § 16 odst. 4 písm. e) daňového řádu, je irelevantní, neboť výslech P. S. neprováděl správce daně při daňové kontrole, ale šlo o úkon zahraniční daňové správy podle vlastních předpisů.

Krajský soud v Brně přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, stejně tak i řízení, které předcházelo jeho vydání, a to v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s.ř.s.“). Soud rozhodl o žalobě bez jednání za splnění podmínek daných ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

Žaloba je důvodná.

Soud se nejprve zabýval žalobní námitkou, že nebyly splněny zákonné podmínky pro nařízení obnovy, protože dožádání svědka bylo provedeno již v rámci prováděné kontroly, a proto se nejednalo o důkaz, který nemohl být bez zavinění daňového subjektu nebo správce daně uplatněn již dříve.

Podle ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu řízení ukončené pravomocným rozhodnutím se obnoví na žádost příjemce rozhodnutí nebo z úřední povinnosti, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění daňového subjektu nebo správce daně uplatněny již dříve v řízení a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.

V dané věci byla obnova řízení zahájena z úřední povinnosti, proto je nutné, aby se jednalo o nové skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny v původním řízení bez zavinění správce daně.

Ze správního spisu soud zjistil, že obsahuje protokol o ústním jednání ze dne 12.1.2006, jehož předmětem je projednání výsledků předmětné daňové kontroly daně z příjmů fyzických osob, m.j. za rok 2002, která byla projednána se zástupcem daňového subjektu. Zpráva o výsledku daňové kontroly daně z příjmů fyzických osob, m.j. za rok 2002, obsahuje bod IV. Ostatní zjištění, ve kterém je uvedeno, že ve věci prověření vkladů ve výši 48 000 000,- Kč, které dle sdělení daňového subjektu byly získány půjčkou od věřitele P. S., D. 764/20, K., S. r., „bylo zasláno mezinárodní dožádání, ke kterému správce daně doposud neobdržel odpověď. Vzhledem k tomu, že správce daně v době ukončení daňové kontroly nemá dostatek důkazních prostředků, které by osvědčil jako důkazy a které by svědčily o tom, že daňový subjekt vykázal daňovou povinnost v daňovém přiznání nesprávně nižší, správce daně nezahrne tyto vklady do hodnocení doměření daně.“

Správní spis dále obsahuje sdělení Finančního úřadu Brno III ze dne 16.1.2006, adresované Finančnímu úřadu v Hodoníně, ve kterém pisatel upozorňuje na skutečnost, že „jsme v září roku 2005 zaslali dožádání daňové správě Slovenské republiky ve věci ověření vkladu daňového subjektu ve výši 48 000 000,- Kč, protože jsme ke dni ukončení daňové kontroly neobdrželi odpověď, nebyly tyto vklady zahrnuty do hodnocení doměření daně (viz správa o daňové kontrole č.j. 3005/06/290540/6487 bod IV.). Problematika bude dořešena na základě odpovědi na dožádání, o této věci Vás budeme neprodleně informovat.“

Dne 20.1.2006 byl vydán Finančním úřadem v Hodoníně dodatečný platební výměr č. 1060000024, č.j. 4751/06/309911/5433, kterým byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2002 ve výši 37 660,- Kč. Dodatečný platební výměr nabyl právní moci dne 28.2.2006.

pokračování
30 C4
a 8/2009

Dále správní spis (v neveřejné části) obsahuje sdělení Ministerstva financí, Ústřední finanční a daňové ředitelství ze dne 28.3.2006, č.j. 39/25830/2006-393, adresované žalovanému, ve věci mezinárodní výměny informací, ve kterém sděluje, že daňové ředitelství Slovenské republiky zaslalo výsledky šetření provedeného na základě žádosti žalovaného ze dne 14.9.2005, č.j. 5480/05/FŘ/120. Ze sdělení není zřejmé, kdy byly výsledky šetření Ministerstvu financí ze strany daňového ředitelství Slovenské republiky zaslány.

Správní spis v neveřejné části ještě obsahuje sdělení žalovaného ze dne 3.4.2006, adresované Finančnímu úřadu Brno III ve věci postoupení výsledku šetření ohledně dožádání týkající se P. S. a dále sdělení Finančního úřadu Brno III ohledně postoupení odpovědi na mezinárodní dožádání datované dnem 26.6.2006 a adresované Finančnímu úřadu v Hodoníně.

Správní spis dále obsahuje zápis o ústním jednání ze dne 12.1.2006 ohledně svědecké výpovědi Ing. P. S. u Daňového úřadu Košice III.

Ze shora citovaných podkladů ve správním spise je zřejmé, že svědecká výpověď Ing. P. S. byla provedena již dne 12.1.2006, tedy ještě před vydáním uvedeného dodatečného platebního výměru a zároveň v den, kdy byla zpráva o daňové kontrole ohledně daně z příjmů fyzických osob za rok m.j. 2002 datována a její výsledky projednány se zástupcem daňového subjektu Ing. D. B. Na základě shora uvedených podkladů ze správního spisu soud dospěl k závěru, že není splněna podmínka pro obnovu řízení vymezená ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu, t.j. že svědecká výpověď Ing. P. S. nepředstavuje novou skutečnost nebo důkaz, který nemohl být bez zavinění správce daně uplatněn již dříve v řízení. Předchozí dodatečný platební výměr byl totiž vydán až 20.1.2006, tj. týden poté, kdy byl vyslechnut na základě mezinárodního dožádání svědek Ing. P. S.

Soud má zato, že žalovanému, popř. prvostupňovému správci daně přímo, či prostřednictvím Ministerstva financí, nic nebránilo ověřit si např. telefonicky ještě před projednáním zprávy o výsledku daňové kontroly, popř. ještě před vydáním dodatečného platebního výměru, u dožádaného zahraničního daňového úřadu aktuální stav. Tuto nedostatečnou komunikaci nelze přičítat k tíži žalobce a naplňovat tak podmínky pro obnovu řízení ve smyslu ust. § 54 odst. 1 daňového řádu. Soud má proto zato, že svědecká výpověď Ing. P. S. nepředstavuje novou skutečnost, která nemohla být bez zavinění správce daně uplatněna již dříve v řízení. Jinými slovy, v důsledku zavinění správce daně (ať už prvostupňového správce daně, či žalovaného, či Ministerstva financí ČR, či dožádaného zahraničního daňového úřadu) došlo k tomu, že předmětná svědecká výpověď Ing. P. S. nemohla být uplatněna již dříve v řízení. Nebyla tak naplněna jedna z podmínek nutných pro obnovu řízení podle ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu.

Na základě shora uvedeného soud zrušil rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost, protože obnova řízení byla zahájena v rozporu s ust. § 54 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Rozhodnutí žalovaného bylo proto zrušeno pro nezákonnost (§ 78 odst. 1 věta první s.ř.s.) a věc byla vrácena k dalšímu řízení žalovanému (§ 78 odst. 4 s.ř.s.).

Protože byl žalobce zcela úspěšný ve věci, přísluší mu podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. náhrada nákladů řízení. Náhrada nákladů řízení je tvořena zaplaceným soudním poplatkem ve výši 2 000,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, pokračování
30 C5
a 8/2009

lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná

nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 25.3.2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru