Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 62/2008 - 50Rozsudek KSBR ze dne 26.10.2009

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Na 315/2009 (jiný výsledek)

přidejte vlastní popisek

30A 87/2011 – 43

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Jany Kubenové a JUDr. Petra Polácha, v právní věci žalobce: CITY WEST INVESTORS, s.r.o., se sídlem v Praze, nám. 14. října, zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem v Olomouci, 28. října 463/3, proti žalovanému: Městský úřad v Prostějově, stavební úřad, se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 8.640,- Kč ve

lhůtě 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Vymazala,

advokáta, se sídlem v Olomouci, 28. října 463/3.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14. 4. 2011 se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov v řízení vedeném pod č.j. PVMU 173138/2010 podle ust. § 79 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“),

Podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel návrh zpět. Protože podáním ze dne 6. 10. 2011 vzal žalobce žalobu výslovně zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o žalobě ze dne 14. 4. 2011 zastavil. O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s., podle něhož má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh vzat zpět pro pozdější chování odpůrce.

Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu byla vzata zpět, protože žalobou požadované správní rozhodnutí bylo žalovaným vydáno v průběhu tohoto řízení. Náhrada nákladů řízení se sestává z náhrady za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, žalobní podání a zpětvzetí žaloby) po 2.100,- Kč podle ust. § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 a tří režijních paušálů po 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 1 a 3, vše podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. K náhradě nákladů byla připočtena částka, kterou je zástupce žalobce povinen z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 8. 11. 2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru