Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 55/2006 - 34Rozsudek KSBR ze dne 15.08.2007

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 12/2008 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

30 Ca 55/2006-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Šanci a soudců Petra Kobylky a Petra Polácha v právní věci žalobce SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s. r. o., Nové Město na Moravě, Petrovická 22, zast. daňovým poradcem JUDr. Miroslavem Kyprým, 612 00 Brno, Palackého třída 119, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 19. 1. 2006, čj. 1018/06/FŘ 120, s e z r u š u j e pro vady řízení a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na účet jeho zástupce JUDr. Miroslava Kyprého náklady řízení v částce 4150 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 24. 3. 2005, čj. 35726/05/351912/1675, kterým byla žalobci dodatečně vyměřena za zdaňovací období r. 2002 daň z příjmů právnických osob ve výši 49 910 Kč.

Z odůvodnění rozhodnutí zejména vyplývá, že na základě daňové kontroly bylo zjištěno, že žalobce nesprávně zatřídil elektrické komorové pece sloužící k předehřevu forem do odpisové skupiny 2. Tím byly v nákladech uplatněny vyšší odpisy než umožňuje zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a došlo k porušení ustanovení § 24 odst. 1, § 26 odst. 1, § 30, § 31 ZDP. Na zatřídění předmětných pecí do 3. odpisové skupiny se shodly gestor zatřiďování ÚRS Praha, a. s. a další takto specializovaná společnost Siak, spol. s r. o. Zlín. Tedy, že zmíněné elektrické pece jsou klasifikovány v SKP třída 29.21.13, pol. 3 - 18, přílohy č. 1 k ZDP a jsou zatříděny ve 3. odpisové skupině. Rovněž SKP 29.21.13 odpovídá celnímu sazebníku pol. 8514 1., 8514 2., 8514 4., jako pece komorové elektrické. Stanoviska specializovaných zatříďovacích pracovišť sice nejsou obecně právně závazná, ale jedná se o jeden z důkazních prostředků ve smyslu ust. § 31 odst. 4 zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen d. ř.).

Ze žaloby vyplývají následující žalobní body.

Žalobce nechal vyrobit za účelem předhřívání forem pro odlitky z kaprolactanu zařízení s pracovním názvem „komorové pece“. Tato zařízení zatřídil v souladu s ust. § 30 odst. 1 ZDP do druhé odpisové skupiny z hlediska uplatňování daňových odpisů, neboť i délka použití zařízení je přibližně 5 roků, což se v roce 1999 nejvíce blížilo odpisové skupině 2. (doba 8 let). Uplatňování odpisů ve 3. odpisové skupině, tj. po dobu 15 let, by v žádném případě neodpovídalo jejich předpokládanému využití z hlediska uplatňování rovnoměrných odpisů. Finanční orgány porušily ust. § 2 odst. 1, odst. 3 d. ř., neboť v řízení vyšlo najevo, že u předmětných komorových pecí dochází pouze k předehřevu forem, nedochází však ke změně vnitřní struktury předehřívaných forem. Z písemného sdělení společnosti Siak, spol. s r. o. ze dne 26. 12. 2004 vyplývá, že pec se zatříděním do 3. odpisové skupiny je zařízením, které slouží ke změně struktury zpracovávaného materiálu. V daném případě se tudíž nejedná o pece se zatříděním do 3. odpisové skupiny, nýbrž o zařízení uvedená v Příloze č. 1 k ZDP, tj. Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, (2-28) SKP 29.24.40-Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování materiálu, postupy spočívající ve změně teploty, tedy se zařazením do 2. odpisové skupiny.

Vyšlo-li v daňovém řízení najevo, že předmětné pece slouží pouze k předehřevu forem, přičemž předehřevem nedochází ke změně vnitřní struktury forem, pak podle názoru žalobce přeřazení tohoto dlouhodobého majetku z 2. odpisové skupiny do 3. odpisové skupiny je nesprávné a finanční orgány vybočily i ze základní zásady daňového řízení přihlížet při hodnocení důkazů ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo.

Žalovaný navrhuje, aby soud zrušil žalobou napadená rozhodnutí.

V písemném vyjádření k žalobě poukázal žalovaný především na to, že ve věci bylo vycházeno ze stanoviska gestora zatříďování ÚRS Praha, a. s., které bylo vydáno na základě žádosti správce daně ze dne 29. 11. 2004. Závěry tohoto stanoviska vychází z průvodní technické dokumentace výrobce předmětných komorových pecí. Vyjádření společnosti Siak, spol. s r. o. ze dne 26. 12. 2004, které předložil žalobce, se zabývá pouze posouzením temperovacích pecí z hlediska jejich určení (ke změně struktury zpracovávaného materiálu, tzn. 3. odpisová skupina; nebo k sušení materiálu, tzn. 2. odpisová skupina). Jelikož se klasifikace provedená společností Siak, spol. s r. o. netýká komorových pecí, nelze vyjádření této společnosti chápat jako důkazní prostředek potvrzující názor žalobce o zařazení předmětných pecí (komorových) do 2. odpisové skupiny. Obě odborná pracoviště shodně zatřídila elektrické pece komorové dle předložené dokumentace do 3. odpisové skupiny. Při hodnocení důkazních prostředků tedy finanční orgány nepochybily. Ust. § 30 odst. 1 ZDP nebrání tomu, aby v případě zjištění nesprávného odpisování ze strany poplatníka správce daně doměřil daň. Žalovaný navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta, neboť napadené rozhodnutí netrpí vadami, které žalobce uvádí.

Krajský soud v Brně přezkoumal v rozsahu žaloby napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Byť v daném případě vzaly finanční orgány v otázce zatřídění předmětných komorových pecí do příslušné odpisové skupiny za rozhodné jednoznačné stanovisko ÚRS Praha, a. s. ze dne 14. 3. 2005 (dále jen ÚRS), nelze ohledně zkoumané otázky přehlédnout, že obsah stanoviska druhého odborného pracoviště, tj. společnosti Siak, spol. s r. o. (dále jen Siak), ze dne 26. 12. 2004, vyvolává důvodné pochybnosti o bezrozpornosti blíže nezdůvodněného (v zásadě tedy z hlediska žalobních námitek nepřezkoumatelného) stanoviska ÚRS ze dne 14. 3. 2005. A to i vzhledem k tomu, že předcházející (rovněž bez dalšího kategorické) stanovisko ÚRS (ze dne 29. 11. 2004) bylo pozdějším stanoviskem ÚRS (ze dne 14. 3. 2005) v otázce zatřídění, byť temperovacích pecí, změněno.

Pokud jde o obsah stanoviska Siak ze dne 26. 12. 2004, je z něj zřejmé, i když jeho předmětem je klasifikace průmyslových sušáren, že v otázce klasifikace elektrických pecí ve vztahu k odpisovým skupinám vychází jako z kriteria ze způsobu užití takových pecí (k čemu taková pec slouží). Tedy, že elektrickou pec považuje za zařízení, kde při zvýšené teplotě dochází ke změně struktury zpracovávaného materiálu. Takže za elektrickou pec ve 3. odpisové skupině považuje i zařízení, které se nazývá temperovací pecí, pokud slouží ke změně struktury zpracovávaného materiálu. Z uvedeného vyplývá, že podle Siak je pro zatřídění elektrických pecí (tedy i předmětných pecí komorových) důležitá otázka, zda v technologickém procesu, ke kterému jsou určeny, dochází ke zmíněné změně. Z technického popisu el. komorové pece KP 2 x 180/2,5 přitom plyne, že jde z hlediska použití o pec skříňového typu, která je určena pro ohřev forem v rozsahu 50 °C – 250 °C.

Shora uvedené okolnosti případu podle názoru soudu ukazují na to, že závěr žalovaného o správnosti zatřídění předmětných elektrických komorových pecí do 3. odpisové skupiny není pro nevyjasněné rozpory ve stanoviscích odborných pracovišť spolehlivě v intencích ust. 31 odst. 2 d. ř. doložen. Soud proto podle ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. rozhodnutí žalovaného zrušil.

Jelikož žalobce měl ve věci plný úspěch (soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí a věc vrátil k dalšímu řízení žalovanému, § 78 odst. 1, odst. 4 s. ř. s.) přiznal mu soud ve smyslu ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení. Uložil proto žalovanému, aby žalobci prostřednictvím jeho právního zástupce uhradil částku 4150 Kč, která představuje úhradu za zaplacený soudní poplatek ve výši 2000 Kč, odměnu za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepis žaloby) ve výši 1000 Kč za jeden úkon [§ 9 odst. 3 písm. f), § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006] a částku k úhradě hotových výdajů za dva úkony právní služby ve výši 75 Kč za jeden úkon (§ 13 odst. 3 cit. vyhl.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s. ř. s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 15. 8. 2007

Jan Šanca

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru