Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 237/2008 - 51Rozsudek KSBR ze dne 22.07.2010


přidejte vlastní popisek

2 Ad 51/2011-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce P. K., zast. JUDr. Věrou Bouškovou, obecnou zmocněnkyní, bytem Třeboň, Táboritská 645, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 25.8.2011, č.j. X,

takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 30.8.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 25.8.2011 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně.

V žalobě se uvádí, že žalobce pro svůj zdravotní stav nemůže pracovat, vyslovuje domněnku, že jeho zdravotní stav nebyl posouzen správně, má velké zdravotní problémy s onemocněním páteře, posudková lékařka novou zprávu neprostudovala.

Na výzvu soudu žalobce doplnil, že posudkový lékař učinil závěr o stupni invalidity, aniž se zabýval zprávou neurologa ze 16.8.2011. Zdravotní stav žalobce nebyl posouzen správně.

Pokračování
- 2 -
2Ad 51/2011

Česká správa sociálního zabezpečení navrhla zamítnutí žaloby, protože napadené rozhodnutí je věcně správné, jestliže odpovídá závěrům, které učinila Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Z posudkového spisu vyplývá, že zdravotní stav žalobce a jeho pracovní potenciál byl posuzován v souvislosti se žádostí žalobce o přiznání invalidního důchodu o skončení vyplácení nemocenské. Zdravotní stav žalobce byl posouzen lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci a dne 14.4.2011 bylo učiněno zjištění, že žalobce je invalidní v prvním stupni. Z protokolu ze dne 14.4.2011 je zřejmé, že pro vypracování lékařského nálezu bylo vycházeno ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře žalobce. K dispozici byly odborné lékařské nálezy, především neurochirurgické a neurologické povahy a zpráva Lázní Darkov. Protokol obsahuje diagnostický souhrn a uvádí se, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je postižení podle kapitoly VIII, oddíl E, položka 1 písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovního potenciálu byl stanoven ve výši 40 %. Uvádí se, že není důvod k aplikaci § 3 a 4 vyhlášky. Na základě tohoto podkladu bylo vydáno rozhodnutí, jímž žalobci byl přiznán od 15.5.2011 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

Ve spise žalované jsou obsaženy námitky, které odpovídají původně uplatněné žalobě.

V námitkovém řízení byl vyžádán posudek o invaliditě, ve kterém je uveden výčet podkladů na základě kterých byl posudek vypracován. Vedle původních lékařských nálezů, které byly k dispozici lékaři OSSZ v Jindřichově Hradci, žalobce předložil nově opatřené lékařské zprávy, konkrétně zprávy neurologické a neurochirurgické ambulance, zprávu kardiologa, praktického lékaře, gastroenterologa a alergologa. Posudkový lékař stanovil klinickou diagnózu a shodně s lékařem příslušné okresní správy za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce označil bolestivý páteřní syndrom s provedenou operací páteře v září 2010 pro hernii disku L4/5 s trvající iritačně zánikovou symptomatologií pravé dolní končetiny. Rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 40 %.

S odkazem na tento posudek vydala žalovaná napadené rozhodnutí, odkázala na zjištění o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a o rozsahu ztráty pracovního potenciálu. Za takového stavu invalidita žalobce odpovídá invaliditě prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a/ zákona o důchodovém pojištění.

Soud řízení doplnil posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudková komise zaznamenala subjektivní potíže udávané žalobcem, popsala výsledky odborných lékařských vyšetření, především neurologické, neurochirurgické, alergologické, gastroenterologické, kardiologické povahy, k dispozici měla zprávu z lázní Darkov. Současně zaznamenala, s jakým výsledkem byl žalobce posouzen posudkovými lékaři v oboru sociálního pojištění. V posudku se popisuje výsledek vyšetření žalobce v posudkové komisi odborným neurologem.

V posudkovém závěru se uvádí, že žalobce je vyučen sklářem, pracoval převážně v dělnických profesích. V současné době je bez zaměstnání, podstupuje další léčbu. Uvádí se, že v 18 letech žalobce prodělal infekční mononukleózu, od roku 2000 je léčen pro vysoký tlak, v roce 2007 je zmiňována iritace pravé tříselné kýly. Je sledován pro polyvalentní alergii, mívá až astmatické obtíže bez ventilační poruchy. Je sledován pro steatózu jater a slinivky břišní, vyjmenovávají se úrazy. Od června 2010 má bolesti v bedrech, s vyzařováním Pokračování
- 3 -
2Ad 51/2011

do pravé dolní končetiny. Magnetická rezonance objektivizovala výhřez ploténky L4/5, extraforaminálně doprava. Dne 13.9.2010 byla provedena revize kořene a dekomprese, po operaci nastala úleva, ale přetrvávají bolesti. Bylo provedeno kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí, došlo k opakovaným opichům kořene pod CT bez podstatné úlevy, trvá analgetická léčba. Byl diagnostikován fail back surgery syndrom s fibrózními změnami po operaci L4/5. Stav je hodnocen jako prognosticky nepříznivý. Byla provedena konzultace na pracovišti spondylochirurgie FN Praha Motol. Na magnetické rezonanci zjištěna drobná fibróza pravostranně v segmentu L4/5 bez nálezu, zjevné herniace, nebo významné stenózy, doporučeno udělat vážené snímky a EMG dolních končetin a pokračovat v rehabilitaci. EMG vyšetření ze 4.10.2011 je s normálním nálezem ve sledované kořenové lokaci.

Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti posudková komise označila bolestivý páteřní syndrom s provedenou dekompresí kořene L4 vpravo pro hernii disku L4/5 s přetrvávající iritačně zánikovou symptomatologií a s EMG normálním nálezem v oblasti kořene L4 vpravo. Stav byl hodnocen neurologem v červnu 2011 jako fail back surgery syndrom s fibrózními změnami po operaci, kdy jedná se o stav trvalý. Vyšetření magnetickou rezonancí páteře neprokázalo herniaci nebo významnou stenózu páteřního kanálu, jen drobnou fibrózu pravostsranně v segmentech L4/5. Doporučeno pokračovat v analgetické léčbě, rehabilitaci a dodržovat režim vertebropata.

Se zřetelem k materiálům, které měla posudková komise k dispozici a po akceptaci nově doložených nálezů označila posudková komise postižení žalobce jako funkčně středně těžké, podřadila jej kapitole XIII oddíl E, položka 1 písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a zvolila horní taxaci podle této položky se zřetelem k původní profesi a později vykonávaným zaměstnáním. Takto stanovený rozsah ztráty pracovní schopnosti ve výši 40 % se ve smyslu § 3 a 4 vyhlášky nemění.

O ostatních poruchách zdravotního stavu posudková komise uvedla, že žalobce podstatně nelimitují a na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu se podílejí jen v malé funkčně nevýznamné míře. Žádná z vedlejších diagnóz nemá takový funkční dopad, aby sama o sobě zdůvodnila použití takového posudkového kritéria, které by odpovídalo invaliditě nějakého stupně, nejsou ani důvodem k navýšení taxace. Posudková komise konstatovala, že žalobce je plně schopen se rekvalifikovat. Uzavírá se, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní v prvním stupni, je schopen vykonávat výdělečnou činnost v podstatně menším rozsahu a intenzitě, je schopen rekvalifikace. Vyloučena je práce s větším fyzickým zatížením, trvale ve stoji a chůzi, ve vlhku a chladu, v nevhodných klimatických podmínkách.

Položku pod písmenem d/ použít nelze, protože nejedná se o těžké postižení více úseků páteře, s trvalým a těžkým poškozením nervů prokázaným na EMG, musely by tu být prokázány závažné parézy, svalové atrofie, poruchy funkce svěračů, prokázané urodynamickým vyšetřením na urologii, závažné poruchy hybnosti končetin. To odbornými vyšetřeními ani vyšetřením žalobce v komisi doloženo není.

K výhradám žalobce posudková komise uvedla, že ztráta zaměstnání není důvodem k uznání vyššího stupně invalidity. Skutečnost, že poškození kořenového nervu je trvalé, bylo akceptováno a postižení žalobce bylo podřazeno pod písmeno c/, které poškození nervu přepokládá. Jinak by bylo postupováno podle položky pod písmenem b/, kde je předpoklad lehkého neurologického nálezu bez poškození nervu.

Pokračování
- 4 -
2Ad 51/2011

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Soud především poukazuje na to, že při přezkoumání správních rozhodnutí, a tudíž i rozhodnutí v záležitosti důchodového pojištění je povinen řídit se ustanovením § 75 odst. 1 s.ř.s., který soudu ukládá vycházet ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí. Přezkumné řízení soudní není pokračováním řízení správního, a proto nově opatřené lékařské nálezy z doby po právní moci napadeného rozhodnutí nemohou nic zvrátit na skutkovém stavu zjištěném k datu vydání rozhodnutí. To také vedlo soud k tomu, že důkaz nově doloženým EMG vyšetřením z 19.12.2011 neprováděl, ani právě pro tento lékařský nález nevyžadoval doplnění posudku posudkové komise.

Rozhodnutí o invaliditě a jejím stupni je závislé na lékařském odborném vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 .s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže. Dochází-li k odnětí pobíraného důchodu, jedná se o to, aby posudková komise se přesvědčivě vypořádala s otázkou, zda u posuzovaného došlo ke zlepšení zdravotního stavu, či jeho stabilizaci, případně v čem spočívá rozdíl mezi původním uznáním plné invalidity a současným posudkovým závěrem.

Soud vyšel při svém rozhodování především z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborného lékaře neurologa. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž zabývala se jak subjektivním potížemi žalobce, tak výsledky objektivních vyšetření, především neurochirurgické, neurologické, alergologické, kardiologické, gastroenterologické povahy a měla k dispozici nález z lázní Darkov. Na základě takto stanovené klinické diagnózy posudková komise označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je postižení páteře. Toto zdravotní postižení podřadila kapitole XIII oddíl E, položka 1, písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. v novelizovaném znění a rozsah poklesu pracovní schopnosti na horní hranici dané položky ve výši 40 % odůvodnila důsledky, kterými se toto zdravotní postižení projevuje. Poukázala na to, že jedná se o postižení funkčně středně těžké, trvalého rázu, které limituje tělesné schopnosti žalobce významné pro pracovní schopnost. Při stanovení rozsahu poklesu pracovní schopnosti byla zohledněna původní profese a později vykonávaná zaměstnání. Právě pro ně byla zvolena maximální možná míra rozsahu poklesu pracovní schopnosti stanovená danou položkou vyhlášky.

Posudková komise se zabývala dalšími zdravotními potížemi žalobce, o kterých uvedla, že nemají funkční dopad do dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a rozsahu poklesu pracovní schopnosti žalobce. Sama o sobě by neznamenala invaliditu nějakého stupně a nejsou ani důvodem pro zvýšení rozsahu ztráty pracovní schopnosti. Zohledněna byla Pokračování
- 5 -
2Ad 51/2011

skutečnost, že žalobce je plně schopen rekvalifikace. Proto posudková komise učinila úsudek o tom, že není důvod pro aplikaci § 3 a 4 vyhlášky.

Posudková komise se vypořádala s možností aplikovat na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce položku pod písmenem d/, což vyloučila s odůvodněním, že u žalobce se nejedná o těžké postižení více úseků páteře, s trvalým a těžkým postižením nervů prokázaným EMG. Trvalé těžké postižení nervů vyžaduje, aby byly prokázány závažné parézy, svalové atrofie, závažné poruchy funkce svěračů, což však při vyšetření žalobce v komisi prokázáno nebylo a není ani doloženo odbornými vyšetřeními.

Posudková komise reagovala na výhrady žalobce, kdy uvedla, že ztráta zaměstnání posudkovým kritériem není a okolnost, že poškození kořenového nervu je trvalé, bylo posudkovou komisí akceptováno. Kdyby totiž poškození nervu nebylo trvalé, nemohla by posudková komise postupovat podle položky pod písm. c/, kde je právě předpoklad poškození nervu, ale bylo by nezbytné aplikovat položku pod písm. b/, kde se předpokládá lehký neurologický nález bez poškození nervu.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom odůvodnila, zabývala se dalšími zdravotními postiženími žalobce, možností aplikovat předpis o korekčním faktoru a vypořádala se s námitkami žalobce, pak považuje soud posudek posudkové komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý, avšak nevylučuje jeho pracovní zařazení v podstatně menším rozsahu a intenzitě, jakož i rekvalifikaci a podmiňuje 40 % pokles pracovní schopnosti.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje § 38 a násl. zákona o důchodovém pojištění.

Podle § 39 odst. 1, odst. 2 písm. a/ zákona o důchodovém pojištění, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jedná-li se o pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně.

Je-li posudkem posudkové komise, která se shoduje ve stanovení rozsahu ztráty pracovního potenciálu s lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci a zjištěním lékaře v námitkovém řízení, prokázáno, že rozsah poklesu pracovní schopnosti žalobce dosahuje 40 %, pak invalidita žalobce odpovídá prvnímu stupni. Rozhodnutí žalované nebylo proto vydáno v rozporu s ustanovením § 39 odst. 1, odst. 2 písm. a/ zákona o důchodovém pojištění.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení:

Pokračování
- 6 -
2Ad 51/2011

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 2. ledna 2012

Samosoudkyně:

JUDr. Věra B a l e j o v á v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru