Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ca 166/2008 - 94Rozsudek KSBR ze dne 21.11.2008

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 35/2009 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

30 Ca 166/2008-94

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Šanci a soudců Petra Kobylky a Petra Polácha v právní věci žalobce: UNIMARCO, a.s., se sídlem Zádveřice- Raková 426, Zádveřice, zast. Mgr. Davidem Fiedlerem, advokátem se sídlem Štěpánská 61, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 29.4.2005, č.j. 8296/04/FŘ 120, se

zrušuje pro nezákonnost a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí uhradit žalobci

prostřednictvím Mgr. Davida Fiedlera, advokáta se sídlem Štěpánská 61, Praha 1, náklady

řízení v částce 12 775 Kč.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Zlíně ze dne 13.9.2004, č.j. 199569/04/303914/8411, kterým byla žalobci vyměřena daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2003 ve výši 2.531.460,- Kč. Důvodem dodatečného vyměření daně byla skutečnost, že po provedeném vytýkacím řízení byl správcem daně zvýšen základ daně za rok 2003 o částku 6.800.000,- Kč z důvodu neoprávněného zaúčtovaní této částky do daňově účinných nákladů. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.8.2003 mezi žalobcem jako postupitelem a společností BESKYDY INVEST, a.s. jako postupníkem postoupil žalobce pohledávky vůči společnosti SteelTille s.r.o. (dlužník) za dohodnutou cenu 200.000,- Kč. Tyto pohledávky nabyla společnost žalobce dle smlouvy o postoupení pohledávky od postupitele společnosti CORNIX INVEST s.r.o. dne 6.8.2002. Tyto pohledávky byly v účetnictví žalobce oceněny pořizovací cenou 7.000.000,- Kč. Pohledávkám žalobce vytvořil opravnou položku dle ust. § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách o zjištění základu daně z příjmů (dále jen ZoR.), ve výši 6.800.000,- Kč (vypočítanou z rozdílu mezi pořizovací hodnotou pohledávky a příjmu plynoucího z její úhrady společností BESKYDY INVEST, a.s. jako postupníkem) neboť na majetek dlužníka byl usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24.9.2002, č.j. 8K 24/2002 prohlášen konkurs. Toto konkursní řízení nebylo do dne postoupení pohledávky žalobcem ukončeno. Důvodem rozhodnutí žalovaného je jeho výklad ust. § 24 odst. 2 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen ZDP), z něhož vyplývá, že v případě prodeje pohledávky nabyté postoupením je u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví považována za daňově účinný výdaj (náklad) cena pořízení postoupené pohledávky pouze do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení s tím, že pokud došlo k postoupení pohledávky za dlužníkem v konkursním řízení dříve, než došlo k naplnění podmínek uvedených v § 8 odst. 2 ZoR, nelze použít případnou opravnou položku vytvořenou podle § 8 ZoR ke krytí případné ztráty z postoupení pohledávky.

Pokud dochází ke zrušení předmětné opravné položky v jiných případech než těch, které jsou uvedeny v § 8 odst. 2 ZoR (např. i v případech vyřazení pohledávky v důsledku jejího postoupení), nelze opravnou položku použít ke krytí ztráty vyplývající z odpisu či postoupení předmětné pohledávky. V daném případě žalobce nezrušil předmětnou opravnou položku v důsledku naplnění zákonem stanoveného účelu. S ohledem na tuto speciální úpravu je proto nutné posuzovat předmětný výnos samostatně, tzn. bez návaznosti na ustanovení § 24 odst. 2 písm. s) ZDP. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nelze předmětnou ztrátu z prodeje pohledávky za dlužníkem v konkursním řízení ve výši 6.800.000,- Kč uplatnit jako daňově účinný náklad ve smyslu § 24 odst. 2 písm. s) ZDP, neboť v daném případě došlo k postoupení pohledávky dříve, než byly naplněny speciální zákonné podmínky pro použití předmětné opravné položky uvedené v § 8 odst. 2 ZoR. Předmětná zákonná opravná položka ve výši 7.000.000,- Kč tak byla v daném případě zrušena z důvodu nedodržení stanoveného účelu pro její tvorbu a nikoliv z důvodu naplnění podmínek pro něž byla vytvořena. Podle platné právní úpravy proto nebylo možné tímto způsobem vytvořenou opravnou položku (dle § 8 ZoR) použít ke krytí ztráty ve výši 6.800.000,- Kč z postoupení pohledávky.

V žalobě proti rozhodnutí žalovaného se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí prvního stupně z těchto důvodů:

Žalobce namítal, že v důsledku nesprávného výkladu ustanovení § 8 ZoR posoudil žalovaný oprávněnost uplatnění opravné položky v rozporu se zákonem (článkem 4. Listiny základních práv a svobod), což mělo za následek nezákonné rozhodnutí. Žalobce má za to, že z věty druhé ust. § 4 odst. 3 zákona č. ZoR (ve znění platném do 31.12.2003) vyplývá, že opravné položky se zruší ve stejném období, v němž pominuly důvody, pro které byly vytvořeny. V daném případě nastal jiný důvod pro zrušení opravné položky, než jaký je definován v ust. § 8 odst. 2 ZoR, a to postoupení pohledávky, a proto žalobce v souladu s obecným ustanovením ZoR zrušil vytvořenou opravnou položku. Pokud by se soud ze shora uvedenou argumentací neztotožnil, pak je třeba vycházet z ust. § 8 odst. 4 ZoR, ze kterého vyplývá, že pokud pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení, je na základě rozhodnutí poplatníka možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ust. § 8a tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávky splatné v roce 1999 a vykonatelné, pak výše opravné položky podle ust. § 8a odst. 2 písm. d) ZoR činí 100 % hodnoty pohledávky. Rozhodnutí žalovaného je protiprávní, neboť podle jeho argumentace k nedodržení účelu tvorby opravné položky, by žalobcem vytvořená opravná položka měla být posuzována podle ust. § 8 odst. 4 ZoR a podle ust. § 8a odst. 2 písm. d) ZoR, tedy účinky tvorby opravné položky ve výši 7.000.000,- Kč by byly pro účely ZDP zachovány v plné výši.

K žalobě se písemně vyjádřil žalovaný a uvedl, že pokud došlo k postoupení pohledávky za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs dříve, než došlo k naplnění podmínek uvedených v ust. § 8 odst. 2 zákona o rezervách, nelze použít případnou opravnou položku vytvořenou podle ust. § 8 cit. zákona ke krytí případné ztráty z postoupení pohledávky. Ust. § 8 odst. 1 cit. zákona umožňuje poplatníkům daně z příjmů účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vytvořit opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, které jsou výdajem (nákladem na dosažení,zajištění a udržení příjmů a to až do výše jmenovité hodnoty pohledávek nebo pořizovací ceny pohledávek nabytých postoupením za podmínky, že tyto pohledávky byly přihlášeny u soudu ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Tuto možnost jednorázové tvorby zákonné opravné položky zákon o rezervách totiž podmiňuje tím, že zákonná opravná položka bude použita výhradně pro účely, které vymezuje v ust. § 8 odst. 2 ZoR. Pokud tedy dochází ke zrušení opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním řízení v jiných případech než uvedených v ust. § 8 odst. 2 ZoR, což je případ žalobce, nelze opravnou položku použít ke krytí ztráty vyplývající z postoupení předmětné pohledávky. Dále žalovaný uvádí, že v části V. žaloby žalobce uvádí nové argumenty, které jím nebyly v odvolacím řízení uplatněny. Žalobce v průběhu daňového řízení žádným účetním dokladem neprokázal, že v roce 2003 postup dle ust. § 8 odst. 4 ZoR, na nějž poukazuje až v podané žalobě, skutečně před prodejem předmětných pohledávek realizoval. Žalobce neprokázal, že zákonnou opravnou položku vytvořenou dle ust. § 8 odst. 1 zákona o rezervách zrušil a vytvořil novou opravnou položku dle ust. § 8a odst. 2 písm. d) cit. zákona takovým způsobem, aby vyhověl podmínkám stanoveným pro tvorbu opravné položky dle ust. § 8a zákona cit. zákona.

V replice ze dne 6.1.2006 k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že v tomto řízení nepředkládá žádné nové důkazy, neboť má za to, že se v tomto případě jedná výlučně o právní posouzení věci. Při postoupení pohledávky, ke které byla vytvořena 100 % opravná položka podle § 8 ZoR, musel žalobce tuto opravnou položku následně zrušit ve prospěch hospodářského výsledku, neboť pominuly důvody pro její existenci a trvání (§ 4 odst. 1 a 3 ZoR) a současně žalobce musel do výše zrušené opravné položky při prodeji pohledávky uplatnit daňový výdaj – pořizovací cenu pohledávky, a to v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. s) ZDP a § 4 odst. 3 ZoR ve znění platném pro příslušné zdaňovací období.

Zdejší soud svým rozsudkem ze dne 28.6.2006, č.j. 30 Ca 175/2005-40 žalobu zamítl.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30.6.2008, č.j. 8 Afs 50/2007-87 byl rozsudek zdejšího soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

V rozsudku Nejvyšší správní soud zejména uvedl, že krajský soud se zabýval argumentací stěžovatele k tvorbě opravných položek (§ 8 a § 8a zákona o rezervách), ale zcela v něm chybí důvody, které je vedly k (ostatně nevyslovenému závěru), že argumentace stěžovatele usnesením § 4 odst. 3 zákona o rezervách není správná.

Podle ust. § 24 odst. 2 písm. s) z.d.p. (ve znění účinném do 31.12.2003) jsou výdaji (náklady) podle odstavce 1 také u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví

1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmů plynoucího z jejího postoupení, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), 2. pořizovací cena u pohledávky nabyté jejím postoupením, a to do výše příjmů plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.

Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona a u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti.

Podle § 4 odst. 3 ZoR, ve znění účinném do 31.12.2003, opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou vytvořeny, nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. Opravné položky se zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.

Podle ust. § 8 odst. 1 zákona ZoR,ve znění účinném do 31.12.2003, opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů účtující v soustavě podvojného účetnictví až do výše jmenovité hodnoty pohledávek nebo pořizovací ceny pohledávek nabytých postoupením přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Na pohledávky přihlášené po uplynutí lhůty stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení.

Podle ust. § 8 odst. 2 ZoR se opravné položky zruší v návaznosti na výsledky konkursního a vyrovnacího řízení nebo v případě, kdy pohledávka byla popřena správcem konkursní podstaty, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu.

Ze správního spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 6.8.2002 nabyl žalobce od postupitele pohledávky za pořizovací cenu 7.000.000,- Kč, účinnost smlouvy nastala 6.8.2002.Dne 24.9.2004 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, ve lhůtě pro přihlášení pohledávek byla i tato pohledávka řádně přihlášena u konkursního soudu. Ke dni 31.12.2002 vytvořil žalobce v této pohledávce podle ust. § 8 ZoR opravnou položku ve výši 7.000.000,- Kč. Dne 25.8.2003 pohledávku žalobce prodal společnosti BESKYDY INVEST a.s. za úplatu 2.000.000,- Kč a ke dni 30.9.2003 v souladu s ust. § 4 odst. 3, věta druhá, ZoR, zrušil žalobce opravnou položku, a částku 7.000.000,- Kč zaúčtoval do nákladů., tímto byla dosažena ztráta z vlastního prodeje předmětné pohledávky ve výši 6.800.000,- Kč.

Soud vázán názorem Nejvyššího správního soudu věc posoudil a dospěl k závěru, že v daném případě lze aplikovat ust. § 4 odst. 3 ZoR. Soud k věci dále uvádí, že v ust. § 4 odst. 3 ZoR je definován účel tvorby opravných položek. Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou vytvořeny, nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. Toto ustanovení rovněž časově vymezuje, kdy mají být opravné položky zrušeny, tj. že opravné položky se zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody pro které byly vytvořeny. Podle názoru soudu ust. § 8 odst. 2 ZoR sice upravuje zvláštní případy zrušení opravné položky vytvořené k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, ale tato úprava nevylučuje, aby opravné položky vytvořené k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení byly zrušeny i v návaznosti na skutečnost, že pominuly důvody pro které byly vytvořeny ve smyslu ust. § 4 odst. 3 ZoR, tj. např. v případě došlo-li k postoupení pohledávky. Z uvedeného tedy vyplývá, že žalobce byl oprávněn opravnou položku použít ke krytí ztráty z postoupené pohledávky. Z tohoto důvodu žalovaný nepostupoval v souladu se zákonem, když žalobcem uplatněné náklady ve výši 6 800 000 Kč neuznal jako daňově účinný výdaj ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. s) ZDP.

Soudu proto nezbylo než rozhodnutí žalovaného postupem podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Tímto výrokem soudu je dána úspěšnost žalobce ve věci, proto soud ve smyslu ust. § 60 odst. 1, § 110 odst. 2 s.ř.s. uložil žalovanému nahradit žalobci prostřednictvím jeho právního zástupce Mgr. Davida Fidlera náklady řízení v celkové částce 12 775 Kč. Tato částka představuje úhradu za zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč za žalobu a ve výši 3.000,- Kč za kasační stížnost, odměnu za 5 úkonů právní služby (převzetí zastoupení v žalobním řízení, převzetí zastoupení v kasačním řízení, sepis žaloby, sepis kasační stížnosti, replika v žalobním řízení,) ve výši 1.000,- Kč za jeden úkon (§ 9 odst. 3 písm. f), § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31.8.2006) a částku k úhradě hotových výdajů za čtyři úkony právní služby ve výši 75,- Kč za jeden úkon (§ 13 odst. 3 cit. vyhl.). Uložil proto žalovanému, aby žalobkyni uhradil celkem částku 6 800 Kč. Dále soud přiznal odměnu za 1 úkon právní služby ve výši 2100 Kč (doplnění kasační stížnosti), který byl učiněn po 1.9.2006 (§ 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb.), a částku k úhradě hotových výdajů za úkon právní služby ve výši 300,-Kč za jeden úkon (§ 13 odst. 3 cit. vyhl.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná

nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 21.11.2008
Jan Šanca
předseda senátu

V.K.:

Rozsudek doruč: - žalobci prostřednictvím právního zástupce - žalovanému

Kal. právní moc

V Brně dne

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru