Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 72/2012 - 50Rozsudek KSBR ze dne 11.07.2014


přidejte vlastní popisek

30Af 72/2012 - 50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Jany Kubenové a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce: TRANSKOREKTA, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Plaská 622/3, právně zast. JUDr. Jiřím Doležalem, advokátem se sídlem v Praze, Dobrovského 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem v Brně, Masarykova 31, o žalobách proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 3. 2012, č. j. 2700-12-1101-701962, č. j. 2701-12-1101-701962 a č. j. 2702-12-1101-701962,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 3. 2012, č. j.

2700/12-1101-701962 se zamítá.

II. Žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 3. 2012, č. j.

2701/12-1101-701962 se zamítá.

III. Žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 3. 2012, č. j.

2702/12-1101-701962 se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

Žalobami ze dne 4. 7. 2012 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, jak jsou označena v záhlaví tohoto rozsudku. Těmito rozhodnutími byly potvrzeny předchozí rozhodnutí Finančního úřadu Brno I ze dne 18. 7. 2011, č. j. 268433/11/288561709882, č. j. 268489/11/288561709882 a č. j. 268494/11/288561709882, kterými byla žalobci předepsána za zdaňovací období roku 2007, 2008 a 2009 k přímému placení daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve výši 892 969 Kč, 559 680 Kč a 751 410 Kč a bylo mu sděleno, že vzniká povinnost uhradit penále ve výši 178 593 Kč, 111 936 Kč a 150 282 Kč; žalobami napadená rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně zároveň předchozí prvostupňová správní rozhodnutí potvrdila.

II. Obsah napadených rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně

V průběhu daňové kontroly byl žalobce vyzván správcem daně, aby se vyjádřil k zůstatkům na účtu č. 355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva. Žalobce na výzvu uvedl, že na vrub tohoto účtu byly zaúčtovány půjčky pouze p. M. V., jednalo se o bezúročné půjčky sjednané ústní formou mezi dlužníkem M. V. a věřitelem TRANSKOREKTA, s. r. o. Správce daně zjistil, že žalobce poskytl jednatelce společnosti bezúročné půjčky bez vymezeného účelu použití, přičemž nestanovil k těmto půjčkám obvyklý úrok, resp. neposoudil příjmy jednatelky společnosti spočívající v peněžním zvýhodnění plynoucím z poskytnutí bezúročných půjček jako příjem jednatele společnosti s ručením omezeným podle ust. § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „ZDP“). Dále správce daně zjistil, že žalobce dobrovolně za jednatelku společnosti hradil zdravotní pojištění, které je poplatník povinen hradit sám za sebe ve výši 360 Kč. Tento příjem byl posouzen jako příjem ze závislé činnosti plynoucí jednatelce společnosti v souvislosti se současným výkonem závislé činnosti podle ust. § 6 odst. 1 písm. d) ZDP a z titulu tohoto příjmu stanovil správnou výši záloh. Správce daně dále zjistil, že žalobce nesprávně poskytl daňové zvýhodnění na zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti za zdaňovací období roku 2007. Žalobce poskytl daňové zvýhodnění na dítě podle ust. § 35c ZDP Ing. J. S., jednateli žalobce, aniž by při kontrole bylo prokázáno, z jakých dokladů ověřoval oprávněnost uplatnění daně tohoto daňového zvýhodnění. Žalobce na závěr ústního jednání uvedl, že nesouhlasí se zjištěními správce daně a požádal o lhůtu k vyjádření se, tato mu byla dne 1. 6. 2011 stanovena v délce 15 dnů. Dne 4. 6. 2011 předložil žalobce potvrzení o studiu, že J. S. byl ve školním roce 2006/2007 studentem 4. ročníku Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov, s. r. o. Dne 15. 6. 2011 podal žalobce vyjádření ke kontrolnímu zjištění, kde uvedl, že v období 2007 – 2009 na účtu 355 nebyla evidována bezúročná půjčka poskytnutá M. V., nýbrž se jednalo o dispoziční právo nakládat s finančními prostředky společnosti z titulu jednatelky společnosti. Správce daně zpracoval zprávu o daňové kontrole, neakceptoval tvrzení žalobce uvedené ve vyjádření ke kontrolnímu zjištění, neboť žalobce předmětné tvrzení v průběhu daňové kontroly neprokázal. Současně správce daně akceptoval předložené potvrzení o studiu, kterým žalobce prokázal, že jednatel společnosti měl nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti za měsíce únor – srpen 2007, proto stanovil plátci daně rozdíl na zálohách z titulu nesprávně poskytnutého daňového zvýhodnění pouze ve výši 2 572 Kč. Správce daně dne 8. 7. 2011 projednal s žalobcem zprávu o daňové kontrole a předal ji k podpisu. Žalobce však sdělil, že nesouhlasí s výsledky kontroly, jak byly uvedeny v návrhu zprávy o kontrole a má za to, že na základě jeho podání došlo ke změně zjištění, uvedených ve zprávě o daňové kontrole, projednávané dne 1. 6. 2011, přičemž mu nebyla poskytnuta lhůta k vyjádření se. Žalobce odmítl podepsat a převzít zprávu o kontrole, tato mu byla doručena elektronicky dne 12. 7. 2011. Z obsahu protokolu o ústním jednání ze dne 1. 6. 2011 je zřejmé, že správce daně neprojednával zprávu o daňové kontrole, jak tvrdí žalobce, ale projednával zjištění z kontroly. Žalobce ve svém vyjádření ke kontrolnímu zjištění ze dne 15. 6. 2011 uvedl pouze účelové tvrzení, žádné jiné návrhy či důkazní prostředky nenavrhl, proto správce daně v souladu se zákonem neakceptoval požadavek žalobce poskytnout mu opakovaně lhůtu k vyjádření se ke kontrolnímu zjištění uvedenému ve zprávě o daňové kontrole. K předložení potvrzení o školní docházce žalovaný uvedl, že žalobce byl vyzván správcem daně výzvou ze dne 4. 5. 2011, aby předložil ve lhůtě 15 dnů doklad, který ho opravňoval poskytnout za zdaňovací období r. 2007 daňové zvýhodnění na dítě jednateli společnosti Ing. S. Žalobce stanovenou lhůtu nesplnil, přesto správce daně žalobcem předložený důkazní prostředek akceptoval a v souladu se zákonem o daních z příjmů učinil závěr, že jednatel společnosti měl nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě za měsíce únor – srpen r. 2007 ve výši 2 572 Kč.

III. Obsah žaloby

Žalobce namítal, že teprve v průběhu jednání u správce daně dne 1. 6. 2011 zjistil, že již dochází k projednání zprávy o daňové kontrole, vyjádřil nesouhlas s tímto procesním postupem a s předběžnými zjištěními správce daně a současně požádal o poskytnutí lhůty v délce 15 dnů k vyjádření, této žádosti bylo vyhověno. Na základě podání žalobce ze dne 4. 6. 2011 došlo ke změně výsledků kontrolního zjištění, o čemž se žalobce přesvědčil v rámci projednání zprávy o daňové kontrole dne 8. 7. 2011, následně žalobce v souladu s ust. § 88 odst. 3 daňového řádu požádal o poskytnutí lhůty k vyjádření ke změněnému výsledku kontrolního zjištění s poukazem na zachování jeho práva k návrhu na jeho doplnění. Na základě tohoto stanoviska žalobce současně odmítl podepsat a převzít zprávu o daňové kontrole, čímž by došlo k formálnímu ukončení daňové kontroly, neboť takovýto postup je rozporný s ust. § 88 odst. 3 daňového řádu. Platební výměr byl vydán neoprávněně, neboť správce daně nerespektoval nejméně ust. § 88 odst. 3 daňového řádu. Ve skutečnosti došlo na základě vyjádření žalobce ke změně výsledků kontrolního zjištění, a to v části uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, tedy žalobci vzniklo právo navrhovat další doplnění v rámci projednání zprávy o daňové kontrole, které správce daně nerespektoval. Došlo též k porušení ust. § 88 odst. 4 daňového řádu, neboť žalobce důvodně odmítl podepsat zprávu o daňové kontrole, nemohlo tedy dojít k ukončení daňové kontroly. Podle ust. § 88 odst. 6 daňového řádu přitom platí, že odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolním subjektem bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního prostředku. Jelikož žalobce odepřel podpis zprávy o daňové kontrole z dostatečného důvodu, nelze zprávu o daňové kontrole použít jako důkazní prostředek. Je tedy nepochybné, že kontrola nebyla provedena řádně zákonným způsobem, a proto platební výměr byl vydán v rozporu se zákonem, jedná se o právní úkon absolutně neplatný. Přestože žalobce tyto skutečnosti přesně uvedl v odvolání, odvolací orgán tyto skutečnosti nikterak nezohlednil a důvody odvolání žalobce zcela pominul.

IV. Obsah vyjádření žalovaného k žalobám

V písemných vyjádřeních k žalobám žalovaný setrval na skutkových a právních závěrech, jak byly uvedeny v žalobou napadených rozhodnutích Finančního ředitelství v Brně. Nadto zdůraznil, že předložení potvrzení o studiu se týkalo otázky oprávnění poskytnout daňové zvýhodnění za zdaňovací období r. 2007, tedy námitka se vztahuje k dani za rok 2007, nikoliv 2008, či 2009. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby pro její nedůvodnost.

V. Posouzení věci krajským soudem

Krajský soud v Brně na základě včas podaných žalob přezkoumal napadená rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s.ř.s.“), jakož i řízení předcházející jejich vydání. Dospěl k závěru, že žaloby nejsou důvodné, že napadená rozhodnutí odvolacího orgánu byla vydána v souladu se zákonem. O odvolání žalobce sice rozhodovalo Finanční ředitelství v Brně, toto však bylo s účinností od 1. 1. 2013 zrušeno zákonem č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky; jeho působnost coby odvolacího orgánu přitom přešla na Odvolací finanční ředitelství, které je v dané věci žalovaným správním orgánem.

Spor mezi účastníky řízení, jak vyplývá z rekapitulace žalob a napadených odvolacích rozhodnutí, spočívá v posouzení, zda správce daně prvého stupně respektoval ust. § 88 odst. 3, 4 a 6 daňového řádu, zda žalobci neupřel právo navrhnout další doplnění k vyjádření ke kontrolnímu zjištění, zda žalobce důvodně odmítl podepsat zprávu o daňové kontrole s poukazem na porušení práva navrhovat další doplnění svého vyjádření k výsledku kontrolního zjištění. K této námitce uvádí soud následující.

Podle ust. § 88 odst. 1 písm. d), e) a f) daňového řádu platí, že o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění, stanovisko správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového subjektu.

Podle ust. § 88 odst. 2 tohoto zákona platí, že správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření.

Podle ust. § 88 odst. 3 citovaného zákona platí, že na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Nedojde-li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění.

Podle ust. § 88 odst. 4 citovaného zákona platí, že zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola.

Podle ust. § 88 odst. 5 citovaného zákona platí, že odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole, nebo ji projednat, anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího projednání a ukončení daňové kontroly.

Podle ust. § 88 odst. 6 citovaného zákona platí, že odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně poučen. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly.

Z obsahu správních spisů vyplývá, že dne 11. 10. 2010 byla u žalobce zahájena daňová kontrola na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období r. 2007, 2008 a 2009, v jejichž rámci byl žalobce m.j. vyzván k doložení potvrzení školy, že zletilé dítě (J. S., nar. X) žijící s poplatníkem (J. S., nar. X) v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo předepsaným výcvikem ve zdaňovacím roce 2007; jednatel žalobce Ing. J. S. výzvu osobně převzal dne 4. 5. 2011. Dne 20. 5. 2011 žalobce sdělil správci daně, že toto potvrzení bude dodatečně předloženo v náhradní lhůtě 30 dnů, neboť se J. S. z pracovních důvodů v současné době zdržuje mimo místo trvalého pobytu – mimo domácnost poplatníka. Z protokolu sepsaného správcem daně dne 1. 6. 2011, č. j. 212939/11/288560709494 vyplývá, že se dne 1. 6. 2011 uskutečnilo jednání, jehož předmětem bylo projednání zjištění z kontroly daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za zdaňovací období r. 2007, 2008, 2009 a správnosti ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění za r. 2009 provedeného v r. 2010. V rámci tohoto jednání byl žalobce seznámen se zjištěními, že poskytl jednatelce společnosti M. V. bezúročné půjčky bez vymezeného účelu využití, přičemž nestanovil k těmto půjčkám úrok obvyklý používaný v daném čase a místě peněžními ústavy, resp. neposoudil příjmy jednatelky společnosti spočívající v peněžním zvýhodnění plynoucím z poskytnutí bezúročných půjček jako příjem jednatelky společnosti s ručením omezeným podle ust. § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Vzhledem k tomu, že na půjčku poskytnutou jednatelce žalobce nelze uplatnit osvobození, podléhá částka peněžního zvýhodnění ve výši úroku obvyklého u bezúročné půjčky zdanění. Správce daně dále zjistil, že žalobce hradil za uvedenou jednatelku zdravotní pojištění ve výši 360 Kč měsíčně, které je povinen poplatník hradit sám za sebe. Dobrovolně uhrazené pojistné zaměstnavatele za poplatníka bylo posouzeno jako příjem plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Uvedené příjmy nebyly zahrnuty do úhrnu příjmů jednatelky žalobce a žalobce z nich nesrazil zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Tím došlo k porušení ust. § 38h odst. 1 a 2 ZDP. Dále správce daně zjistil, že žalobce poskytl v r. 2007 Ing. J. S., jednateli žalobce, daňové zvýhodnění na jedno dítě. Žalobce předložil ke kontrole dvě potvrzení školy, že zletilé dítě, žijící s poplatníkem v domácnosti, se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, s datem vystavení 14. 3. 2008 a 26. 3. 2008. Žalobce porušil ust. § 38k odst. 1 ZDP tím, že nepřihlédl k předloženým dokladům již počínaje kalendářním měsícem, v němž tyto skutečnosti byly plátcem daně prokázány. Žalobce neprokázal skutečnost, že se v r. 2007 jednalo o dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem podle ust. § 35c odst. 6 písm. b) bod 1 ZDP. Rozdíl na zálohách na daň za r. 2007 činil u jednatele žalobce 5 812 Kč, rozdíl na vyplaceném měsíčním daňovém bonusu za r. 2007 pak 260 Kč. V rámci uvedeného jednání žalobce sdělil, že s předběžným zjištěním správce daně nesouhlasí a žádá proto o lhůtu k vyjádření 15 dnů; tato lhůta mu byla následně v délce 15 dnů poskytnuta rozhodnutím ze dne 1. 6. 2011, které osobně převzal zástupce žalobce. Dne 4. 6. 2011 obdržel správce daně písemnost žalobce nazvanou jako „Doplnění dokladů k výzvě k prokázání skutečností“ ze dne 4. 5. 2011 a zároveň předložil tři potvrzení o studiu ze dne 13. 3. 2006, 28. 2. 2007 a 26. 3. 2008, v nichž je uvedeno, že J. S., ročník X je ve školním roce 2005/2006 a ve školním roce 2006/2007 studentem třetího, resp. čtvrtého ročníku Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov, s. r. o., přičemž na této škole studoval v období od 1. 9. 2003 do 11. 6. 2007. Dne 15. 6. 2011 obdržel správce daně písemnost žalobce, nazvanou jako „Vyjádření k protokolu – předběžným zjištěním správce daně“, v němž bylo uvedeno, že v období r. 2007 – 2009 se v položce evidované na účtu 355 nejednalo o bezúročnou půjčku poskytnutou M. V., nýbrž o dispoziční právo nakládat s finančními prostředky společnosti z titulu funkce jednatelky společnosti, úročená půjčka potom byla p. M. V. poskytnuta v období r. 2010. Dne 8. 7. 2011 správce daně vyhotovil protokol z jednání č. j. 261410/11/288560709494, jehož předmětem bylo projednání zprávy o daňové kontrole na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období r. 2007, 2008, 2009 a správnosti ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění za r. 2009 provedeného v r. 2010. V rámci uvedeného jednání byla projednávána zjištění správce daně ze zprávy o výsledku kontroly, přičemž zástupce žalobce zásadně nesouhlasil s výsledky kontroly, jak byly uvedeny v předloženém návrhu zprávy o daňové kontrole dne 8. 7. 2011. Zástupce žalobce měl za to, že na základě jeho podání došlo ke změně výsledků zjištění uvedených ve zprávě o daňové kontrole v porovnání s protokolem o ústním jednání ze dne 1. 6. 2011, proto za dané situace by bylo namístě projednávat zprávu o daňové kontrole od počátku, včetně poskytnutí práva na přiměřenou lhůtu k vyjádření se ke zprávě. Správce daně odmítl poskytnout přiměřenou lhůtu žalobci a zástupce žalobce odmítl podepsat a převzít zprávu o daňové kontrole. Požadavek k dalšímu vyjádření se k výsledku daňové kontroly nebyl správcem daně akceptován, neboť žalobci byla již poskytnuta možnost vyjádřit se ke zjištěním z kontroly a tohoto práva žalobce využil. Ze zprávy o daňové kontrole na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ze dne 8. 7. 2011 m.j. vyplývá, že byla převzata zjištění a závěry prezentované správcem daně žalobci dne 1. 6. 2011 v rámci jednání v němž byly projednávány zjištění z daňové kontroly, týkající se problematiky aktivního zůstatku na účtu 355 – ostatní pohledávky za společníky a členy družstva, týkající se zjištění hrazení zdravotního pojištění plátcem daně za jednatelku žalobce. Pokud jde o správnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, správce daně v souvislosti s předloženým potvrzením o studiu J. S., které bylo správci daně doručeno dne 4. 6. 2011, vypočítal rozdíl na zálohách na daň za r. 2007 na částku 2 312 Kč (dříve 5 812 Kč), přičemž zjištěný rozdíl ve vyplaceném měsíčním daňovém bonusu za r. 2007 zůstal zachován ve výši 260 Kč (původní zjištění vycházelo ze skutečnosti, že plátce daně neprokázal správci daně skutečnost, že se v r. 2007 jednalo o dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, po doplnění podkladů správce daně uzavřel, že plátce daně neprokázal správci daně skutečnost, že se v období I/2007 a IX-XII/2007 jednalo o dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem).

Ze shora uvedených skutečností vycházejících z obsahu správních spisů odvolacího orgánu vyplývá, že dne 1. 6. 2011 seznamoval správce daně daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, který mu předložil k vyjádření, a to ve smyslu ust. § 88 odst. 2 daňového řádu. K žádosti žalobce mu správce daně poskytl přiměřenou lhůtu 15 dnů pro vyjádření se k výsledku kontrolního zjištění, jak dne 1. 6. 2011 v rámci jednání požadoval zástupce žalobce (s předběžnými zjištěními správce daně žalobce nesouhlasil, proto žádal správce daně o lhůtu k vyjádření v délce 15 dnů). Avizované vyjádření k předběžným zjištěním správce daně bylo prvostupňovému správnímu orgánu doručeno dne 15. 6. 2011 podáním nadepsaným „věc: Vyjádření k protokolu – předběžným zjištěním správce daně“. V rámci tohoto vyjádření žalobce tvrdil, že v období r. 2007 – 2009 se v položce evidované na účtu 355 nejednalo o bezúročnou půjčku poskytnutou p. M. V., nýbrž o dispoziční právo nakládat s finančními prostředky společnosti z titulu funkce jednatelky společnosti; úročená půjčka potom byla p. M. V. poskytnuta v období r. 2010. Dne 8. 7. 2011 vedl správce daně se zástupcem žalobce jednání, jehož předmětem bylo projednání zprávy o daňové kontrole. V rámci tohoto jednání byl zástupce žalobce seznámen s výsledky daňové kontroly, které vyplývají ze zprávy o daňové kontrole. V průběhu jednání žalobce požadoval poskytnutí lhůty k dalšímu vyjádření s tvrzením, že na základě jeho podání došlo ke změně výsledků zjištění uvedených ve zprávě o daňové kontrole v porovnání s protokolem o ústním jednání ze dne 1. 6. 2011. Jak již bylo shora uvedeno, z tohoto důvodu zástupce žalobce odmítl podepsat a převzít zprávu o daňové kontrole, ta mu byla následně doručena do datové schránky dne 12. 7. 2011.

Krajský soud v Brně zcela souhlasí s názorem odvolacího orgánu týkajícím se zákonnosti postupu správce daně prvého stupně pokud jde o odmítnutí poskytnutí lhůty žalobci k dalšímu vyjádření, potažmo s aprobováním postupu správce daně prvého stupně kdy došlo k doručení zprávy o daňové kontrole a použití uvedené zprávy jako podkladu pro následné platební výměry. Ze shora rekapitulovaného totiž vyplývá, že ke změně výsledků kontrolních zjištění nedošlo na základě vyjádření žalobce k výsledku kontrolního zjištění, neboť závěry týkající se vykázaného aktivního zůstatku na účtu 355 – ostatní pohledávky za společníky a členy družstva, úhrady zdravotního pojištění za jednatelku společnosti a správnosti uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě nebyly změněny na základě vyjádření žalobce k výsledku kontrolního zjištění. Žalobcem poukazované zaslání potvrzení o studiu Jiřího Sourala bylo jednoznačně navázáno na výzvu správce daně ze dne 4. 5. 2011, jak ostatně ve svém podání žalobce také uvedl. Nejednalo se tedy o doklady vztahující se k vyjádření k výsledku kontrolního zjištění, neboť žalobce se sice k tomuto výsledku vyjádřil, ovšem ve zcela jiné souvislosti, jak je shora uvedeno. Citované potvrzení o studiu se nadto týká pouze zjištění ohledně zdaňovacího období r. 2007. Žalobce dále ani neargumentoval nesprávností uvedených zjištění, tyto věcně nezpochybňoval jak v odvolacím řízení, tak ani před soudem. Předmětná žalobní námitka nebyla shledána důvodná.

Vzhledem ke shora vyslovenému závěru soud žalobu postupem ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

VI. Náklady řízení

Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce v řízení úspěšný nebyl, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo. Žalovanému, který měl v řízení úspěch, však žádné náklady spojené s tímto řízení nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 11. 7. 2014

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru