Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 58/2011 - 22Usnesení KSBR ze dne 13.07.2011

Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

30 Af 58/2011 - 22

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v právní věci žalobce: JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně společnosti Sklo Bohemia a.s., se sídlem Zámecká 50, Světlá nad Sázavou, zast. Společností Auditorská a daňová kancelář, s.r.o., Husitská 344/63, Praha 3, proti žalovanému: Finanční úřad v Ledči nad Sázavou, se sídlem Poštovní 520, Ledeč nad Sázavou, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 8 640,- Kč k rukám Společností Auditorská a daňová kancelář, s.r.o., Husitská 344/63, Praha 3, do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 25. 3. 2011 doručenou zdejšímu soudu dne 25. 3. 2011 domáhal vydání rozsudku, kterým by žalovanému bylo uloženo vydat rozhodnutí o reklamaci žalobce ze dne 13. prosince 2010.

Následně bylo žalobci dne 16. 6. 2011 doručeno požadované rozhodnutí žalovaného (rozhodnutí Finančního úřadu v Ledči nad Sázavou ze dne 24.2.2011, č.j. 7709/11/225970607901).

Žalobce podáním doručeným zdejšímu soudu dne 17. 6. 2011 vzal z důvodu vydání požadovaného rozhodnutí žalobu zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), soud případě zpětvzetí žaloby řízení usnesením zastaví.

Protože bylo řízení zastaveno na základě zpětvzetí žaloby, soud o nákladech řízení rozhodl podle § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s. Žalobce vzal svoji žalobu zpět pro chování žalovaného, které následovalo po podání žaloby, a má tedy proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 8 640,- Kč za tři úkony právní služby – převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, podání zpětvzetí žaloby – podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve výši 3 x 2 100,- Kč společně se třemi režijními paušály ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, s navýšením o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, neboť zástupce žalobce předložil osvědčení o registraci k této dani.

pokračování
30A2
f 58/2011

Vzhledem k tomu, že řízení o žalobě před zdejším soudem bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl soud o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 1 000,- Kč podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustná kasační stížnost za podmínek § 102 a násl. s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 13. 7. 2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru