Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 46/2010 - 51Usnesení KSBR ze dne 14.03.2011


přidejte vlastní popisek

30 Af 46/2010 - 51

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobkyně V. V., původně zast. JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Ivančicích, se sídlem v Ivančicích, na spojce 1, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

takto:

I. Žaloba ze dne 19.5.2010 se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 19.5.2010 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23.3.2010, č.j. 13047/10/294970704118, kterým byla zamítnuta námitka žalobkyně proti exekučnímu příkazu, vydaného žalovaným dne 3.března 2010 pod č.j. 8472/10/294970704118. Žaloba byla podána dne 28.5.2010. Dne 22.6.2010 zástupce žalobkyně informoval soud, že žalobkyně dne 11.6.2010 zemřela. Dne 18.2.2011 sdělila soudu JUDr. Marie Bartáková, notářka v Brně, pověřená Okresním soudem Brno-venkov k projednání dědictví jako soudní komisař po zemřelé žalobkyni, že dědické řízení bylo pravomocným usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 17.2.2011 zastaveno ve smyslu ust. § 175h odst. 2 o.s.ř., okruh dědiců nebyl zjišťován.

Podle ust. § 175h odst. 2 a 3 o.s.ř., jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb, a řízení zastaví; proti usnesení podle odst. 1 a 2 se nelze odvolat a není třeba je doručovat.

Podle ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Podle ust. § 107 odst. 2 o.s.ř. platí, že ztratí-li fyzická osoba způsobilost být účastníkem řízení a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popř. ti z nich, kteří podle výsledků dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

V předmětné věci bylo dědické řízení po žalobkyni zastaveno podle § 175h odst. 2 o.s.ř., tedy bez určení právního nástupce. pokračování
30A2
f 46/2010

Podle ust. § 103 o.s.ř. přihlíží soud kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

V dané věci žalobkyně ztratila způsobilost být účastníkem řízení a v dědickém řízení nebyl určen její právní nástupce. Nastal tedy neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, pro který nelze v řízení pokračovat a soud proto postupem ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5.5.2008, č.j. 8 Afs 105/2006 – 122, přístupný na www.nssoud.cz).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 14.3.2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru