Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 33/2015 - 100Usnesení KSBR ze dne 11.05.2017

Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 30 Af 33/2015 - 100

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Procházkou a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: IS STAR s. r. o., IČ: 27314588, se sídlem Císařská louka 599, Praha 5, zastoupeného JUDr. Danielem Volákem, advokátem, se sídlem AK Jiráskova 413, Litvínov, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 3. 2015, č.j. ÚOHS-R401/2014/VZ-6479/2015/321/KKř

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč za podanou žalobu, který bude vrácen z účtu Krajského soudu v Brně ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce JUDr. Daniela Voláka, advokáta.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12. 5. 2015 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12.3.2015, č.j. ÚOHS-R401/2014/VZ-6479/2015/321/KKř (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „správní orgán“), ze dne 31. 10. 2014, č.j. ÚOHS-S719/2014/VZ-23083/2014/541/JCh, ve věci veřejné zakázky „ „Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce“ spolufinancované z Integrovaného operačního programu – opakované vyhlášení“, zadávané formou otevřeného řízení zadavatelem ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Podáním ze dne 10. 5. 2017, doručeným soudu téhož dne, vzal žalobce svoji žalobu v plném rozsahu zpět, neboť Metodický pokyn ze dne 21. 5. 2014 byl po podání žaloby ze strany GŘ HZS změněn tak, že již nemá původně namítaný diskriminační charakter.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že v dané věci je projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí žaloby, jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o naplnění zákonných podmínek, krajský soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o žalobě zastavil.

Krajský soud zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. O výroku III. rozhodl soud v souladu s ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích tak, že soud z účtu soudu vrátí zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, v případě, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Dle § 10a zákona o soudních poplatcích je soud povinen vrátit již zaplacený soudní poplatek ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 11. května 2017

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru